Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 21 xul 2016
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (15.07.2016).

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

2. EXPEDIENTES DA OFICINA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA:
a. RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE PROCEDEMENTO DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUN MURO DE PECHE SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO XURÍDICO NA ESTRADA DE FRAGOSELO FRONTE AO NÚM. 416. EXPTE. 18454/423.
b. RESOLUCIÓN DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR QUE DESESTIMA AS ALEGACIÓNS PRESENTADAS E IMPOSICIÓN DE SANCIÓN POR INCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDE DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS NA RÚA OLIVEIRA NÚM. 95, QUE DITOU A DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO NO EXPTE. 13825/423. EXPTE. 18656/423.

3. CONCESIÓN DEFINITIVA DE AXUDA DE REHABILITACIÓN DA VIVENDA SITUADA NA PRAZA DA CONSTITUCIÓN 13, 3º A. EXPTE. 1762/431.

4. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZAS QUE RESOLVEU A CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO.
ESTIMADAS:
1. 58357/421.- CONGREGACIÓN SIERVAS DE LA PASIÓN PRIMEIRA OCUPACIÓN
2. 84296/421.- MARÍA SILVA PEREIRA VIVENDA UNIFAMILIAR
3. 86881/421.- LUIS PERNAS CASTROMIL REFORMA/AMPLIACIÓN
4. 88844/421.- JOSÉ RAMÓN ESCOBAR MOLINERO MURO DE CONTENCIÓN
5. 405/420.- HENNES & MAURITZ, SL COMERCIO
6. 87333/421.- DIANA MARÍA SOTO LÓPEZ OBRA MENOR
7. 88986/421.- COM. PP. PASEO DE ALFONSO XII 21 OBRA MENOR
8. 40972/422.- UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, SA INSTALACIÓN

5. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 19 de xullo de 2016
O xerente de Urbanismo,

Carlos Hernández Figueruelo


DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Gobemo Local, o venres día 22 de xullo de 2016, ás 8:30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese aos Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.
acq

Vigo, 19 de xullo de 2016

O Alcalde-presidente, O secretado da Xerencia Municipal de Urbanismo
P.D. Resolución 12.07.2016,
O secretario de Administración municipal,


Abel Caballero Álvarez Manuel Xosé Lorenzo Penela