Escoitar

TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO VIVENDA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2016

venres, 27 mai 2016
Período de cobranza:Do 1 de xuño de 2016 ao 5 de agosto do 2016, ambos os dous incluídos.

Forma de pagamento:Os/as contribuíntes que reciban no seu domicilio fiscal un aviso de pagamento para tal fin, poderán efectuar o ingreso por algún dos seguintes medios:

A través de internet, mediante tarxeta de crédito ou débito, dende a páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org), pulsando na pestana "trámites mais comúns", opción "pagamento de recibos". Este servicio será totalmente gratuíto para os usuarios, calquera que sexa a entidade financeira emisora da tarxeta coa que se efectúa o aboamento.

Nos caixeiros automáticos das entidades financeiras colaboradoras na recadación municipal que teñan habilitada esta opción.

En calquera oficina das seguintes entidades colaboradoras na recadación:

ABANCA
CAIXABANK
BANKIA
BBVA
CAJA ESPAÑA DUERO
BANCO PASTOR
CATALUNYA CAIXA
BANCO CAIXA GERAL
BANCO SABADELL
IBERCAJA BANCO
BANCO DE SANTANDER
BANCO POPULAR-E
BANCO POPULAR
NOVO BANCO

As/os contribuíntes que por calquera causa deixen de recibir o documento de pagamento poderán obter un duplicado a través de internet, dende a páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org), pulsando na pestana "trámites mais comúns", opción "impresión de recibos", ou ben en calquera oficina das entidades CAIXABANK, ABANCA,

Rematado o período voluntario, a recadación efectuarase polo procedemento de constrinximento sendo esixibles neste suposto as recargas do período executivo, xuros de mora e costas do procedemento (artigo 161 LXT).