Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 26 mai 2016
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 27 DE MAIO DE 2016.


1.- Acta da sesión ordinaria do 13 de maio de 2016.

ALCALDÍA
2.- Proposta de autorización de transmisión das accións de que é titular "Abanca Corporación Bancaria S.A." na mercantil "Pazo de Congresos de Vigo S.A." a favor de "Abanca Corporación Industrial y Empresarial S.L.". Expte. 13797/101.

BENESTAR SOCIAL
3.- Bases reguladoras das "Subvencións a entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro, para a realización de actividades na área dos Servizos Sociais no ano 2016". Expte. 118073/301.

4.- Convocatoria e extracto da convocatoria das "Subvencións a entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro, para a realización de actividades na área dos Servizos Sociais no ano 2016". Expte. 120730/301.

DEPORTES
5.- Proposta de autorización para a organización do evento deportivo "Gran Bikeada" o vindeiro 29 de maio de 2016. Expte. 14692/333.

6.- Transferencia de financiamento dende a Concellería de Deportes do Concello de Vigo á Fundación Vigo en Deportes pola dinamización do Programa de actividade do ano 2016. Expte. 14973/333.

EDUCACIÓN
7.- Expediente de contratación dos servizos para a xestión, organización e desenvolvemento do Programa municipal de "Educación Básica de persoal adultas". Expte. 17747/332.


EMPREGO
8.- Convocatoria, extracto e bases reguladoras das "Subvencións para o fomento do emprego, mediante o emprendemento, fomentando o emprego en entornos colaborativos". Expte. 12775/77.

PARQUES E XARDÍNS
9.- Expediente de contratación do servizo de mantemento, conservación e reposición do Parque do Castro. Expte. 8492/446.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
10.- Proxecto de convenio de colaboración co Centro de Formación Liforcon S.L. para o desenvolvemento das prácticas profesionais non laborais de dinamización de actividades de tempo libre infantil e xuvenil" en dependencias municipais. Expte. 7348/320.

PATRIMONIO HISTÓRICO
11.- Expediente para a contratación dos servizos de mantemento e conservación das zonas de interese patrimonial. Expte. 7889/307.

RECURSOS HUMANOS
12.- Aboamento de gratificacións de festividade e nocturnidade do período entre marzo 2011 e marzo 2016, de D. Eduardo Méndez Vázquez. Expte: 28068/220.

13.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha auxiliar administrativo/a, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do R.D. LEX. 05/2015, do 30 de outubro, do TRLEBEP, por un prazo máximo de seis meses, para Montes, Parques e Xardíns. Expte. 27860/220.

14.- Complemento de produtividade dos condutores da Alcaldía correspondente ao 1º trimestre 2016. Expte: 28016/220.

15.- Rectificación de erro na proposta da Área de RR.HH. E Formación de data 22/04/2016 e, consecuentemente, no acordo da XGL de data 06/05/2016 no expte. Núm: 27857-220. Expte: 28132/220.

16.- Axudas especiais do Fondo de Acción Social (FAS)- abril 2016. Expte: 28118/220.

17.- Dar conta de Resolucións do concelleiro-delegado de Xestión Municipal e Persoal:

a) Encomenda de funcións da funcionaria de carreira Dna. M. Carmen Cotilla Iglesias. Expte. 27876/220.

b) Execución de sentenza de data 29/03/2016, ditada polo Xulgado do Social nº 5 de Vigo no P.O. 865/2015, interposto por D. Emilio Aira Pereiro. Expte. 28133/220.

c) Reasignación por adaptación de posto de traballo do empregado municipal D. José Francisco Pérez Rodríguez, á oficina administrativa do servizo de Montes, Parques e Xardíns. Expte. 27942/220.

d) Declaración da xubilación obrigatoria do empregado público municipal D. Jesús López Moure, con data de efectos de 24/05/2016. Expte. 28093/220.

e) Renuncia presentada por Dna. Angela Justo Rodríguez ao seu nomeamento interino por acumulación de tarefas como diplomada en traballo social. Expte. 28141/220.

f) Renuncia presentada por Angel Abalde Costa do seu nomeamento interino por acumulación de tarefas como vixiante de instalacións municipais, con efectos do 23/05/2016. Expte. 28176/220.

g) Reasignación de varios empregados municipais. Expte. 28158/220.


SERVIZOS XERAIS
18.- Proposta de autorización do inicio do expediente administrativo para a modificación do Proxecto de Obra da II Fase da grada de Tribuna e cuberta. Expte. 3208/440.

19.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 27 de maio de 2016, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 25 de maio de 2016.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Olga Alonso Suárez.