Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 1 out 2015
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 2 DE OUTUBRO DE 2015.


1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente do 1 de setembro, ordinaria e extraordinaria e urxente do 4 de setembro, extraordinarias e urxentes do 7 e 9 de setembro, ordinaria e extraordinaria e urxente do 10 de setembro, extraordinaria e urxente do 15 de setembro, ordinaria e extraordinaria e urxente do 17 de setembro e extraordinaria e urxente do 21 de setembro de 2015.


CONTRATACIÓN
2.- Modificación do responsable e do servizo xestor do contrato do Servizo de Xestión de traballos técnicos derivados da programación de actividades no Auditorio municipal da Casa do Concello. Expte. 6016/335.

CULTURA
3.- Dar conta da relación de expedientes de gasto mentor tramitados polo Servizo da Área de Cultura, nos meses de xullo e agosto de 2015. Expte. 569/330.

4.- Concesión de subvención a SINSAL AUDIO S.L. e convenio de colaboración para a organización do "Festival SINSAL 13". eXPTE. 15103/331.

DEPORTES
5.- Proposta de autorización para a organización do evento deportivo "DESAFIO BOOT CAMP RACE", o vindeiro 3 de outubro. Expte. 13961/333.

6.- Proposta de autorización para a organización do evento deportivo "I Sanitas Marca Running Series Vigo", o vindeiro 4 de outubro. Expte. 14074/333.

7.- Adxudicación dunha subvención directa a favor do Club deportivo da Policía local de Vigo para colaborar co financiamento do desenvolvemento do seu Proxecto de participación no Campionato de España de Fútbol-7 de corpos de seguridade, emerxencias e forzas armadas na cidade de Pinto. Expte. 14335/333.RECURSOS HUMANOS
8.- Solicitude de pagamento de gastos xudiciais formulada pola funcionaria municipal Dna. Rosa Ana Garcinuño Barreiro. Expte. 26289/220.

9.- Reclamación previa á vía xurisdiccional laboral en materia de clasificación profesional e diferencias salariais D. José Antonio España Piñeiro, inspector de Medio Ambiente. Expte. 26307/220.

10.- Reclamación previa á vía xurisdiccional laboral en materia de clasificación profesional e diferencias salariais de D. Antonio Comesaña Solla, inspector de Patrimonio Histórico. Expte. 26309/220.

11.- Reclamación previa á vía xurisdiccional laboral de Dna. Mª Asunción Pérez González. Expte. 26510/220.

12.- Reclamación previa á vía xurisdiccional laboral en materia de clasificación profesional e diferencias salariais de D. Gabriel Martínez Giráldez, Inspector de Medio Ambiente. Expte. 26873/220.

13.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal correspondente aos meses de marzo e xullo 2015. Expte. 26927/220.

14.- Gratificación servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual, persoal servizo Cemiterios, agosto 2015. Expte. 27005/220.

15.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondentes ao mes de agosto 2015. Expte. 27063/220.

16.- Gastos locomoción de varios servizos municipais dende xaneiro a agosto 2015. Expte. 27091/220.

17.- Dar conta de Resolución do concelleiro-delegado do Área de Xestión municipal-Persoal:

a) Solicitude redución de xornada coa correspondente redución de retribucións de Dna. Lara Rodríguez Rial. Expte. 26995/220.

b) Autorización realización horas extras ao persoal da OSPIO para o 4º trimestre 2015. Expte. 27048/220.

c) Autorización realización horas extras ao persoal do Taller de Vías e Obras para o 4º trimestre 2015. Expte. 27049/220.

d) Autorización realización horas extras ao persoal do Parque Central para o 4º trimestre 2015. Expte. 27056/220.

e) Autorización realización horas extra ao persoal do servizo de Montes, Parques e Xardíns para o 4º trimestre 2015. Expte. 27068/220.

f) Autorización realización horas extra ao persoal do servizo de Limpeza para o 4º trimestre 2015. Expte. 27074/220.


SEGURIDADE
18.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo servizo de Seguridade e Mobilidade durante o primeiro semestre do ano 2015. Expte. 94814/210.

19.-Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 2 de outubro de 2015, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 30 de setembro de 2015.


O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Olga Alonso Suárez.