Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 5 feb 2015
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 6 DE FEBREIRO DE 2015.


1.- Acta da sesión ordinaria do 23 de xaneiro, e extraordinarias e urxentes do 26 e 28 de xaneiro de 2015.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta de Sentenzas, Autos e Decretos:

a) Expediente nº 8780-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 271/2014 P.A. Demandante: D. PERGENTINO MARTÍNEZ PAMPILLÓN e outro. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación do 24-2-2014. Reclamación da paga extraordinaria do Nadal de 2012. Esta sentenza, firme, establece a aplicación do RD-L 20/2012 a partir da súa entrada en vigor o 15-7-2012 (e non retroactivamente).

b) Expediente nº 8819-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 315/14 P.A. Demandante: D. FERNANDO PERAZA CASAJÚS. Obxecto: Resolución do 27 de agosto de 2014 (en reposición), sanción de tráfico (condución temeraria). É firme, anula a sanción, con custas de oficio.

c).- Expediente nº 7944-111. Sentenza do Xulgado do Mercantil nº 3 de Pontevedra no Procedemento Ordinario nº 77/2013. Demandante: Dª CARLOTA RODRÍGUEZ PÉREZ. Obxecto: ACCIÓNS DO ART. 41 da L 17/2001 de MARCAS, Marca " MAR DE VIGO". Non é firme, desestima a demanda, absolvendo ao Concello con custas de oficio.

d).- Expediente nº 8639-111, Auto do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 147/14 P.O. Demandante: UNIVERSIDADE DE VIGO. Denega a suspensión da execución do acto recorrido (liquidación ICIO).

2ª Instancia. Sentenza do TSXG, Sala do C-A, Sección 4ª. Desestima a apelación da Universidade e confirma o Auto recorrido.

e) Expediente nº 7169-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 3/2012 P.O. Demandante: COMUNIDADE DE MVMC DE TEIS. Obxecto: Resolución do 11-5-2012 de solicitude de expropiación de parcelas. Desestimado o recurso.

2ª Instancia. Sentenza do TSXG, Sala do C-A, Sección 3ª. Apelación da CMVMC de Teis contra a sentenza de instancia. Desestimado o recurso confirmando a sentenza apelada.

f) Expediente nº 8488-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 43/14 P.O. Demandante: D. VÍCTOR L. GINZO INSÚA. Obxecto: Resolución do 3-12-2013 da Autoridade Portuaria de Vigo. RP-A, accidente de moto o 14-6-2011 en Beiramar. Desestima o recurso con custas de oficio taxadas.

g) Expediente nº 8750-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 231/2014 P.A. Demandante: Dª PAULA DAVILA GRANADA. Obxecto: XGL 23 de maio de 2014. Bases específicas, convocatoria de 23 prazas de policía municipal. Estimado o recurso e condena a eliminar o requisito dos 36 anos como idade límite para os aspirantes.

h) Expediente nº 8745-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 228/2014 P.A. Demandante: D. DÁMASO PENA GONZÁLEZ. Obxecto: XGL 23 de maio de 2014. Bases selección policías municipais.

Sentenza nº 300 do 22 de decembro de 2014. Estimado o recurso.

i) Expediente nº 8801-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 350/14 P.A. Demandante: Dª Mª CONCEPCIÓN MARTÍNEZ MURILLO. Obxecto: Desestimación "presunta" da reclamación do 27-5-2014 sobre parte proporcional devengada (1-6 a 14-7) da paga extraordinaria de Nadal 2012. Estimado o recurso.

k) Expediente nº 8246-111. Sentenza do Xulgado do Social nº 4 de Vigo sobre Despedimento 1030/2013. Demandante: Dª SUSANA BERNÁRDEZ, Dª ROSA BARANDELA e Dª PATRICIA VILLAR. Obxecto: "CENTROS CÍVICOS", cesión ilegal e nulidade de despedimento o 31-7-2013. Estimado parcialmente.

2ª Instancia. Sentenza do TSXG, Sala do Social. Suplicación nº 3527/2014. Declara a nulidade da sentenza de instancia.

l) Expediente nº 7399-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 175/12 P.O. Demandante: C.P. DO Nº 10 da rúa do Couto de San Honorato. Obxecto: XGL 16-3-2012 (en reposición) sobre recuperación de oficio de zona de uso público. Desestimado o recurso.

m) Expediente nº 8778-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 274/14 P.A. Demandante: CONCELLO DE VIGO. Obxecto: Resolución do 23-7-2014 da DX de Conservación da Natureza da CMATI sobre medidas provisorias en procedemento sancionador ao O.A. VIGOZOO. Desestimado o recurso.

n) Expediente nº 8340-111. Sentenza do Xulgado do Social nº 5 de Vigo sobre CONFLICTO COLECTIVO 1253/2013. Demandante: UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. Obxecto: Paga extraordinaria decembro 2012. Estimado

2ª Instancia. Sentenza do TSXG, Sala do Social no rec. Suplicación nº 2114/2014 interposto polo Concello de Vigo. Desestimado o recurso.

o).- Expediente nº 6553-111. Sentenza do Xulgado 1ª Instancia nº 7 de Vigo no Procedemento Ordinario 71/2011 e Auto aclaratorio do 21-5-2012. Demandante: DIÓCESE DE TUI-VIGO, IGREXA CATÓLICA. Obxecto: Acción reivindicatoria, terreo de 140 m2 Colexio Santa Tegra, Teis. Estimado.

2ª Instancia. Sentenza da AP Pontevedra, Sección 5ª na Apelación 6/2013 do Concello. Estimada parcialmente.

p) Expediente nº 8810-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 299/14 P.A. Demandante: ARRAKIS S y C, S.L.U. Obxecto: Desestimación presunta de recurso de anulación contra resolución do TE-A do Concello de Vigo do 20-6-2014 (inadmisión) sobre autoliquidación 2008 a 2011 (taxa aproveitamento especial do dominio público local). Estimado parcialmente o recurso.

q) Expediente nº 8230-111. Sentenza do Xulgado do Social nº 4 de Vigo no Procedemento DEREITOS FUNDAMENTAIS 1042/2013. Demandante: Dª Mª ASUNCIÓN PÉREZ GONZÁLEZ. Obxecto: "CENTROS CÍVICOS".

2ª Instancia. Sentenza do TSXG, Sala do Social. Suplicación nº 3655/2014. Declara a nulidade da sentenza de instancia.

r) Expediente nº 8497-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 53/2014 P.O. Demandante: Dª ANA DOMÍNGUEZ FARIÑAS. Obxecto: Resolución do 27-11-2013, accidente o 15-3-2012, Samil, pista de patinaxe. Desestimado o recurso.

s) Expediente nº 8756-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 230/2014 P.A. Demandante: Dª ÚRSULA COMESAÑA AMBROSIO. Obxecto: XGL 23 de maio de 2014 sobre Bases específicas, convocatoria de 23 prazas de policía municipal. Estimado o recurso.

CONTRATACIÓN
3.- Devolución de fianzas:

a)A.R. Pichel. Expte. 5123/241.
b)Dalkia, S.A. Expte. 5054/241.


DEPORTES
4.- Proposta de autorización ao Club Cicilista Vigués para a organización a "Gran Bikedada", os días 7 e 8 de febreiro. Expte. 13863/333.


DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
5.- Proposta de resolución de recursos contra resolución de outorgamento de Axudas municipais á creación de empresas. Ano 2014. Expte. 11277/77.

6.- Proposta de resolución de recursos contra resolución de outorgamento de Axudas municipais á contratación e mellora do emprego da mocedade viguesa. Ano 2014. Expte. 11454/77.

7.- Selecciòn de persoal traballador beneficiario do programa de inserción laboral Vigo Emprega, 2ª convocatoria 2015. Expte. 11569/77.

8.- Autorización de solicitude de subvención á Consellería de Traballo e Benestar para o proxecto "Obradoiro de Emprego Vigo Capacita II". Expte. 11587/77.

EDUCACIÓN
9.- Revisión de prezos da Escola Municipal de Música de Vigo. Expte. 11739/332.

FOMENTO
10.- Prórroga contrato de subministracións de formigón, áridos, materiais de construción e ferretería para o taller de Fomento. Expte. 65970/250.
11.- Proposta de aprobación do Plan de seguridade e saúde e aceptación do Plan de xestión de resíduos da obra "Humanización da rúa María Berdiales". Expte. 2832/443.


12.- Proposta de nomeamento da dirección facultativa e coordinador de seguridade e saúde. Obra: "Humanización rúa Aragón. Fase III". Expte. 2837/443.

13.- Proposta de nomeamento da dirección facultativa e coordinador de seguridade e saúde. Obra: "Humanización rúa Gerona. Fase I". Expte. 2838/443.

14.- Proposta de nomeamento da dirección facultativa e coordinador de seguridade e saúde. Obra: "Humanización rúa Gregorio Espino. Fase I". Expte. 2839/443.

IGUALDADE
15.- Proposta de autorización para a organización dos actos conmemorativos do "8 de marzo", día internacional das mulleres. Expte. 6670/224.

MEDIO AMBIENTE
16.- Proposta de candidaturas ao galardón Bandeira Azul 2015. Expte. 10801/306

PATRIMONIO
17.- Proposta de desascrición da área de Benestar Social e división do local municipal nº 11 de Praza de Argüelles. Expte. 2027/244.

18.- Estimación parcial de alegacións e aprobación de convenio de extinción de contrato de arrendamento do local núm. 11 de Praza de Argüelles. Expte. 19699/240.

RECURSOS HUMANOS
19.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos correspondentes aos meses de agosto e decembro de 2014. Expte. 26135/220.

SEGURIDADE
20.- Devolución de garantías:

a)Javier Fernández Rodríguez. Expte. 90948/210
b)Florida Galicia, S.L. Expte. 91131/210
c)Construcciones Iglesias, C.B. Expte. 91409/210
d)Impermeba, S.L. Expte. 91453/210
e)Impermeba, S.L. Expte. 91454/210
f)Nexo Proyectos y Decoración, S.L. Expte. 91490/210
g)Manuel Seoane Vázquez, S.A. Expte. 91495/210

21.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 6 de xaneiro de 2015, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 4 de xaneiro de 2015.
rs.
O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.