Escoitar
Xerencia de Urbanismo<br /> Xestión

Aprobación inicial do "Plan especial de protección, rehabilitación e reurbanización de espazos interiores no antigo grupo de vivendas de promoción pública nas rúas Bueu, Moaña, Vilaga

<br />

venres, 30 nov 2012
13542760820333.jpg
A Xunta de Goberno Local do Excmo. Concello de Vigo, na sesión ordinaria do 16 de novembro de 2012, adoptou o seguinte acordo:

"PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o «Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Reurbanización de espazos interiores no antigo grupo de 502 vivendas de promoción pública nas rúas Bueu, Moaña, Vilagarcía e camiño da Raposa, no polígono de Coia,», promovida polo IGVS e redactado pola arquitecta Dª Cristina Cameselle Solá con datas novembro 2010 e xullo 2012.

SEGUNDO: Abrir un trámite de información pública polo prazo dun mes, mediante a publicación de anuncios no DOG e en dous xornais de maior circulación da provincia.

TERCEIRO: Acordar, de acordo co artigo 77.2 da LOUGA, a suspensión de licenzas no ámbito afectado no que resulte incompatible coa nova ordenación, significando que o mesmo confórmase polas edificacións sitas na rúas Moaña cos nº 2 a 32 e Bueu aos nº 1 a 46 e correspondentes espazos interiores, segundo a delimitación que reflicte o plano catastral INF-03, asinado pola arquitecta Dª. Cristina Cameselle Solán en novembro 2010, escala 1:1000, (Tomo "Planos" do referido Plan Especial) que será, así mesmo, obxecto da publicación referida no apartado segundo deste acordo.

CUARTO: Publicar este acordo, xunto cos documentos integrantes do Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Reurbanización de espazos interiores no antigo grupo de 502 vivendas de promoción pública nas rúas Bueu, Moaña, Vilagarcía e camiño da Raposa, no polígono de Coia, na web do Concello de Vigo.

QUINTO: Notificar o presente acordo individualmente, na forma prevista nos artigos 58 e 59 da LRXAP-PAC, a todas as persoas propietarias dos terreos afectados que figuren como titulares no catastro e, así mesmo, ao IGVS coa indicación expresa, en ambos casos, de que ao tratarse dun mero acto de trámite non é susceptible de recurso."

Durante o perído de exposición pública, o expediente atoparase a disposición do público en xeral, na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org), así como no departamento municipal de Información da Xerencia de Urbanismo (sito na planta baixa do edificio da Xerencia de Urbanismo – Praza do Rei, s/n), de luns a venres, en horario de 9.00 a 13.30 horas.
Descargar todas as imaxes