Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 29 nov 2012
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:
1.ACTA ANTERIOR (23.11.12).

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2.APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DO POLÍGONO II "AOD A-3-10 ESTURÁNS". EXPTE 4855/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

3.APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN DO INMOBLE NA RÚA ELDUAYEN NÚM. 12. EXPTE 505/431.

4.EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA GRAVE NO CAMIÑO PORTAL NÚM. 165, VALADARES. EXPTE 16159/423.

5.EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA NA RÚA SAN PAIO NÚM. 260. EXPTE 15649/423.

6.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DO VICEPRESIDENTE DA XMU DO DÍA 23.10.2012 SOBRE DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DEPOSITADAS CON RELACIÓN AO CONCURSO DE ALLEAMENTO DO APROVEITAMENTO MUNICIPAL DA "U.E. V-E PERI ARAGÓN TRAVESÍA DE VIGO.". EXPTE 4668/401.

7.TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA XERENTE DE URBANISMO DO DÍA 26.11.2012 SOBRE CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA A REALIZACIÓN DE INFORMES DA ITE (CONVOCATORIA 2011). EXPTE 5405/428.

8.DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS E DO VICEPRESIDENTE DA XMU CORRESPONDENTES AOS MESES DE XULLO E AGOSTO.

9.DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:
a.SENTENZA DE DATA 04.10.2012 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4190/12, INTERPOSTO POR ALEJANDRO ALONSO SALGUEIRO CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA PROMOVIDO CONTRA RESOLUCIÓN DE 30.10.2008 DENEGATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA INICIAL RESOLUCIÓN DE 28.07.2008 POLA QUE SE DECLARA A CADUCIDADE DA LICENZA CONCEDIDA POR ACORDO DA COMISIÓN MUNICIPAL DE GOBERNO DE 25.05.1990 PARA A CONSTRUCCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR NA PRAIA DA NOIVA, SAIÁNS. DESESTIMA A APELACIÓN INTERPOSTA.
b.SENTENZA DE DATA 27.09.2012 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4288/12 INTERPOSTO POR BEATRIZ PENELA PENELA CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA INTERPOSTO CONTRA DENEGACIÓN POR SILENZO DO SOLICITADO NA INSTANCIA NÚM. 100089912. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
c.SENTENZA DE DATA 26.10.2012 RECAÍDA NO RCA PO 9/2010 INTERPOSTO POR JOSÉ MANUEL CAO CALDAS CONTRA RESOLUCIÓN DE 11.01.2010 DO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA POLA QUE SE DECLARA QUE A EDIFICACIÓN DA RÚA SANJURJO BADÍA NÚM.264 NON SE ATOPA EN SITUACIÓN DE RUINA. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
d.SENTENZA DE DATA 18.10.2012 RECAÍDA NO RCA PO 4515/2008 INTERPOSTO POR JOSÉ ROMÁN FERNANDEZ CONTRA ORDE DE 16.05.2008 DA CPTOPT POLA QUE SE APROBA DEFINITIVAMENTE E DE XEITO PARCIAL O PXOM DE VIGO. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
e.SENTENZA DE DATA 08.11.2012 RECAÍDA NO RCA PA 228/2012 INTERPOSTO POR AMPARO CABEZAS ALONSO CONTRA RESOLUCIÓNS DO EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA NÚM. 15439/423 E DO EXPEDIENTE SANCIONADOR NÚM. 15883/423. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
f.SENTENZA DE DATA 12.11.2012 RECAÍDA NO RCA PA 263/2012 INTERPOSTO POR "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DO INMOBLE NÚM. 6 DA RÚA URUGUAY " CONTRA INACTIVIDADE DO CONCELLO POR INEXECUCIÓN DA RESOLUCIÓN DO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DE 04.09.2008 QUE DECLARA COMO REALIZADAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA AS OBRAS NA RÚA COLÓN NÚM. 33, 35. ESTIMA A DEMANDA INTERPOSTA.

1.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DAS OFICINAS DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS E BARRIOS HISTÓRICOS RESOLTOS POLO VICEPRESIDENTE DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1.72239/421.- MARÍA TERESA FERNÁNDEZ VILLAR VIVENDA UNIFAMILIAR
2.73968/421.- FRANCISCO RODRÍGUEZ FEIJÓO VIVENDA UNIFAMILIAR
3.76924/421.- JOSÉ PÉREZ PÉREZ REFORMA/AMPLIACIÓN
4.75583/421.- EDUARDO JIMÉNEZ BOJ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
5.76535/421.- I. CALASANCIO HIJAS DIVINA PASTORA DERRUBAMENTO EDIF.
6.77259/421.- JOSÉ RAMÓN LAGO SAAVEDRA DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
7.77760/421.- MARTÍN GIL RIAL DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
8.66718/421.- VÍCTOR COSTAS OITABÉN PRIMEIRA OCUPACIÓN
9.76464/421.- VALERIANO ALONSO ABREU PRIMEIRA OCUPACIÓN
10.76057/421.- TABOADA GALICIA, SLNE REFORMA COMERCIAL
11.77603/421.- CC. PP. FRAGOSO 20 ASCENSORES
12.77710/421.- CC. PP. SALAMANCA 16 ASCENSORES
13.77566/421.- METALSHIPS & DOCKS, SA CAMBIO MATERIAL CUBERTA (M.S.)
14.77548/421.- EDUARDO GRANDE FERNÁNDEZ DEMOLICIÓNS (M.S.)
15.70163/421.- MARÍA CARMEN RODRÍGUEZ PÉREZ PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)
16.77437/421.- DOSITEO RODRÍGUEZ RAMOS PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)
17.77740/421.- MARÍA DOLORES FIGUEROA PIÑEIRO PECHE (MÉT. SIMPLIF.)
18.77741/421.- JONATHAN GONZÁLEZ PACIO PECHE (MÉT. SIMPLIF.)
19.77746/421.- SONIA GONZÁLEZ BOGARÍN PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)
20.77436/421.- CC. PP. MOAÑA 1 REFORMAS (MÉTODO SIMPLIFICADO)
21.77142/421.- CC. PP. FRAGOSO 41 RESTAURACIÓN FACHADAS (MÉT. SIMPLIF.)

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
22.73406/421.- IBER COMERCIO E INDUSTRIA, SA REFORMA/AMPLIACIÓN
23.70626/421.- JUAN CARLOS RAÑA PERDIZ REFORMA COMERCIAL
24.36734/422.- JUAN CARLOS RAÑA PERDIZ BARES/RESTAURANTES
25.38022/422.- IBER COMERCIO E INDUSTRIA, SA INDUSTRIA
26.39667/422.- MIGUEL ANXO LAREO FERNÁNDEZ SANITARIO

DESESTIMADAS:
27.33573/422.- ROSA DAVILA PÉREZ CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
28.34348/422.- HABIBUR RAHMAN CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
29.36372/422.- IVÁN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
30.37405/422.- GUANGLAN CHEN CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
31.38113/422.- UTE MOVEX VIAL-CONTRUCCIONES CRESPO INFORMACIÓN

CADUCIDADE:
32.27487/422.- JOSÉ A. GESTOSO ÁLVAREZ E OUTRA ALMACÉN /ACT.MOLESTA
33.49331/421.- JOSÉ A. GESTOSO ÁLVAREZ E OUTRA EDIFICIO

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
34.36473/422.- TALLERES RAMÓN RODRÍGUEZ E HIJOS, SL INDUSTRIA
35.38650/422.- ANTONIO VILLAR PÉREZ INDUSTRIA

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
36. 1320/426.- CC. PP. MARQUÉS DE VALLADARES 27 REFORMA/AMPLIACIÓN
37. 1311/426.- CC. PP. BRASIL 35 CAMBIO DE CUBERTA
38. 402/420.- FERNANDO NOGUEIRA SOLIÑO BARES/RESTAURANTES
39.36805/422.- ÓSCAR GONZÁLEZ CHANTADA BARES/RESTAURANTES
40. 1446/426.- AUTOESCUELA YÁÑEZ RODRÍGUEZ EDUCACIÓN (COM. PREVIA)

INADMISIÓN:
41.26868/422.- JULIO GONZALO ÁLVAREZ-NOVOA BEINER HOSPITAL/CLÍNICA

11.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.
Vigo, 27 de novembro de 2012
A Xerente de Urbanismo,


María Carneiro López


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 30 de novembro de 2012, ás 8.30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.