Escoitar

Consello da Xerencia Municipal

xoves, 13 out 2011
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:
1.ACTA ANTERIOR (07.10.11).
ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
2.TOMA DE COÑECEMENTO DO CAMBIO DE DOMICILIO DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DA "APR A-3-37 TOMÁS PAREDES 1". EXPTE. 5037/401.
ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
3.ALLEAMENTO DA PARCELA 263 DO INVENTARIO DO PMS POR ADXUDICACIÓN DIRECTA (PARCELA EN CABRAL). EXPTE. 5142/407.
4.EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:
a.RESOLUCIÓN DE PROCEDEMENTO DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO XURÍDICO NA ESTRADA DE LAMEIRO, BEADE. EXPTE. 15400/423.
b.RESOLUCIÓN DE PROCEDEMENTO DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO XURÍDICO NO CAMIÑO FREIRES DE ARRIBA, BEMBRIVE. EXPTE. 15540/423.
c.RESOLUCIÓN DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA POR OBRAS NO CAMIÑO DA POUSA Nº 65, CASTRELOS. EXPTE. 15702/423.
5.APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:
a.INMOBLE NA PRAZA DE ALFONSO XII Nº 9 - 2º. EXPTE. 471/431.
b.INMOBLE NA RÚA REAL Nº 23. EXPTE. 472/431.
c.INMOBLE NA RÚA TRIÚNFO Nº 7. EXPTE. 473/431.
d.INMOBLE NA RÚA PEÑASCO Nº 9. EXPTE. 478/431.
e.INMOBLE NA RÚA OLIVA Nº 16. EXPTE. 479/431.
f.INMOBLE NA RÚA TOMÁS A. ALONSO Nº 210. EXPTE. 490/431.
g.INMOBLE NA RÚA TOMÁS A. ALONSO Nº 210 – 2º. EXPTE. 494/431.
h.INMOBLE NA RÚA EDUARDO CABELLO Nº 47 – 2º. EXPTE. 496/431.
i.INMOBLE NA PRAZA DE ALFONSO XII Nº 19. EXPTE. 497/431.
6.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS.
EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1.71333/421.- INVERSIONES GILREG, SL DEVOLUCIÓN AVAL
2.71334/421.- INVERSIONES GILREG, SL DEVOLUCIÓN AVAL
3.73923/421.- JOSÉ COLLAZO BARCIELA DEVOLUCIÓN AVAL
4.74365/421.- LEOPOLDO CASA CORTES DEVOLUCIÓN AVAL
5.70212/421.- COM. PROPIETARIOS CAMINO VEIGA 8 REFORMA/AMPLIACIÓN
6.74057/421.- COM. PROPIETARIOS TRAV. DE VIGO 122 REFORMA/AMPLIACIÓN
7.74249/421.- COM. PROPIETARIOS SALAMANCA 17 REFORMA/AMPLIACIÓN
8.74458/421.- SEVERO COSTAS ALONSO MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
9.70013/421.- LUIS M. VELOSO GONZÁLEZ DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
10.74002/421.- LUISA LOSADA FIÚZA DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
11.74152/421.- COM. PROP. ROSALÍA DE CASTRO 1 VARIOS
12.73701/421.- GRACIANO BRUÑA SÁNCHEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
13.67687/421.- ROSA Mª FERNÁNDEZ PRENDES REFORMA COMERCIAL
14.72387/421.- AUTO ELÉCTRICO COMUNICACIONES REFORMA COMERCIAL
15.72702/421.- LIDL SUPERMERCADOS, SAU REFORMA COMERCIAL
16. 215/420.- Mª SANDRA PAZO MARTÍNEZ COMERCIO
17. 282/420.- FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA COMERCIO
18. 288/420.- ROSA Mª FERNÁNDEZ PRENDES COMERCIO
19.35405/422.- ROSA Mª FERNÁNDEZ PRENDES COMERCIO
20.36606/422.- AUTO ELÉCTRICO COMUNICACIONES, SL COMERCIO
21.74425/421.- MANUEL BUSTO GARCÍA CAMBIO MATERIAL CUBERTA
22.74455/421.- JOSEFA GONZÁLEZ UBEIRA CAMBIO MATERIAL CUBERTA
23.74465/421.- COM. PROPIETARIOS MOAÑA 12 CAMBIO MATERIAL CUBERTA
24.74472/421.- DOLORES BERNÁRDEZ LAGO CAMBIO MATERIAL CUBERTA
25.74489/421.- JOSEFA BARROS LAGO PECHE (MÉTODO SIMPLIFICADO)
26.74502/421.- RESTITUTO ABALDE ALONSO PECHE (MÉTODO SIMPLIFICADO)
27.74137/421.- SKETCH SYSTEM, SL REFORMAS (MÉTODO SIMPLIFICADO)

RENUNCIA:
28.71457/421.- ROSA RODRÍGUEZ BASTOS DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN

CADUCIDADE:
29.61708/421.- FAUSTINA GARCÍA RODRÍGUEZ VIVENDA UNIFAMILIAR

PRÓRROGA:
30.48875/421.- PROMALAR, SL REFORMA/AMPLIACIÓN

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
31.17892/422.- CONFECCIONES CÁRDIGAN, SA VENDA POLO MIÚDO

DESESTIMENTO:
32.37216/422.- CENTRO DE BELLEZA POPEA, SL CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
33.34157/422.- COREN GRILL, SA ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
34.61617/421.- COREN GRILL, SA REFORMA/AMPLIACIÓN
35.65308/421.- DIA, SA OBRA MENOR
36.65831/421.- DIA, SA REFORMA COMERCIAL
37.37293/422.- DIA, SA COMERCIO

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
38.27964/422.- MÚTUA MAZ OFICINA
39.26704/422.- FUNDACIÓN MUSEO DO MAR DE GALICIA ENSINANZA
40.36939/422.- HOME CENTER MODA, SL COMERCIO

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS
Vigo, 10 de outubro de 2011
A XERENTE DE URBANISMO


María Carneiro López


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 14 de outubro de 2011, ás 8:30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.
Vigo, 10 de outubro de 2011

O Alcalde O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)Abel Caballero Álvarez Gustavo Rodríguez Bartol