Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 12 dec 2008
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 15 DE DECEMBRO DE 2008.


1.- Acta das sesión extraordinaria e da extraordinaria e urxente do 2 de decembro de 2008.

BENESTAR SOCIAL
2.- Plan de seguridade e saúde e nomeamento de coordinador de seguridade e saúde da obra de acondicionamento do local na rúa Quintela nº 31 como Unidade de Acción Social. Expte. 38377/301.

3.- Prestación do Servizo de Centro de día para persoas maiores: alta expte. 3/2077.

4.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 1451/02.

EMPREGO
5.- Bases de selección de Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local. Expte. 5410/77.

6.- Bases de selección dun asesor de Medio Ambiente. Expte. 5427/77.

INVESTIMENTOS
7.- Proposta de autorización a Aqualia FCC Vigo UTE para a contratación dos traballos correspondentes á Dirección de Obra e as referidas á coordinación de Seguridade e Saúde dos proxectos adxudicados por acordo da X. Goberno Local de 23.06.08. Expte. 56668/250.


MOBILIDADE, SEGURIDADE E TRANSPORTES
8.- Proxecto de Ordenanza municipal reguladora da convivencia cidadá e o ocio no termo municipal de Vigo. Expte. 75607/210.

9.- Devolución de fianza á Escola de tempo libre "Xaruma" constituída pola celebración dun magosto o día 9.11.08. Expte. 75656/210.


NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
10.- Dar conta dos expedientes de contratación tramitados polo réxime de contrato menor no Servizo de Normalización Lingüística no mes de novembro de 2008. Expte. 774/334.


PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
11.- Adxudicación provisional das obras de construción de galería de tiro nas dependencias da Policía local. Expte. 33785/212.

12.- Adxudicación provisional do subministro de dotacións para a modernización dos vehículos patrulla da Policía Local. Expte. 3471/113.

13.- Adxudicación provisional do subministro de condutor eléctrico para substitución do que se atopa deteriorado. Expte. 12709/444.

14.- Adxudicación provisional das obras de mellora da iluminación da estrada vella de Madrid. Expte. 12409/444.

15.- Adxudicación provisional de adquisición de soportes de alumeado para substitución dos que se atopan deteriorados. Expte. 12710/444.

16.- Adxudicación provisional de adquisición de luminarias e lámpadas para substitución das que se atopan deterioradas. Expte. 12711/444.

17.- Alleamento de 56 vehículos para chatarra. Expte. 2479/241.

18.- Revisión de prezos do contrato do servizo de ampliación, substitución, mantemento, conservación, subministración, instalación e explotación das instalacións da rede semafórica. Expte. 18503/240.

19.- Procedemento de regularización de quioscos. Expte. 18532/240.

20.- Recoñecemento de crédito por importe de 264.992,6 € a favor de Linorsa polo servizo de limpeza do Concello e outras dependezas municipais. Expte. 18487/240.

21.- Revisión de prezos do contrato do servizo de retirada, inmobilización, depósito e xestión de cobramento de vehículos indebidamente estacionados na vía pública. Expte. 18405/240.

22.- Revisión de prezos do contrato de instalación, limpeza e mantemento de contedores e papeleiras do Concello de Vigo. Expte. 18504/240.

23.- Rectificación do acordo da X.Goberno local sobre subhasta de vehículos para chatarra. Expte. 2351, 2355/241.

24.- Devolución de garantía:

a) Pavimentaciones Alvarez y Feijóo. S.L. Expte. 796/443.
b) Pettra S.L. Expte. 813/443.
c) MDC S.L. Expte. 2536/241.
d) Covsa. Expte. 792/443.
e) Movex Vial S.L. Expte. 802/443.
f) UTE Zona das Ostras. Expe. 801/443, 800/443.
h) Galaicontrol S.L. Expte. 56684/250.

25.- Adxudicación provisional do subministro de vehículos para a Policía Local. Expte. 33686/212.

26.- Adxudicación provisional do subministro de motocicletas para a Policía Local. Expte. 33664/212.

27.- Adxudicación provisional da adquisición de vehículo para laceiro. Expte. 5756/306.

28.- Adxudicación provisional da adquisición máquina minipala. Expte. 5649/445.

29.- Adxudicación provisional da adquisición de máquina para movemento de palets. Expte. 5650/445.

POLICÍA LOCAL
30.- Indemnización substitutiva por importe de 16.696,02 € a favor de TAELPO S.COOP. pola prestación do servizo de radiocomunicacións para a Policía Local e o Servizo de Extinción de Incendios. Expte. 33759/212.


RECURSOS HUMANOS
31.- Complemento de produtividade pola limpeza especial das fontes públicas ornamentais- 4º trimestre 2007 e 1º trimestre 2008. Expte. 18201/220.

32.- Xubilación anticipada e voluntaria de D. Eugenio González Diz e D. Enrique Fontán Alvarez e indemnización establecida en convenio regulador. Expte. 18634/220.

33.- Xubilacións de persoal municipal- ano 2008. Expte. 18639/220.

SERVIZOS XERAIS
34.- Devolución de fianza a Edelne S.L. constituída polas obras de canalización acometida de abastecemento na rúa Coutadas. Expte. 56812/250.


URBANISMO
35.- Operación xurídica complementaria UE IV-12 Ramón Nieto 6. Expte. 4863/401.

36.- Recepción definitiva das obras de urbanización do PERI UA 3 Casás- San Andrés de Comesaña. Expte. 4838/401.

37.- Segunda recepción parcial das obras de urbanización do PERI II-05 Rocío. Expte. 4870/401.

38.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 15 de decembro de 2008, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 12 de decembro de 2008.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.