Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 31 out 2008
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 3 DE NOVEMBRO DE 2008.1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente o 1 de outubro e ordinarias do 7 e 13 de outubro de 2008.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta das Sentenzas e Autos remitidos por Asesoría Xurídica:

a) Sentenza do TSXG no RC-A P.O. nº 02/4085/2006. Demandante: Colexio Oficial de Aparelladores. Obxecto: Pleno do 28/11/2005, aprobación definitiva da Ordenanza sobre aproveitamento de enerxía solar (DOG 11/01/06). Desestimado o recurso.

b) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A p.a. nº 167/08. Demandante: D. Ricardo Abundancia del Barrio. Obxecto: Sanción de Tráfico. Expte. Nº 068516827. Desestimado o recurso.

c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A p.a. nº 156/08. Demandante: D. José R. Rodríguez Sabugo. Obxecto: Sanción de tráfico. Expediente nº 078654626. Desestimado o resurso.

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A p.a. Nº 214/08. Demandante: "ATLANTIS SEGUROS" e outros. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación patrimonial. Expediente m. nº 1494/243. Desestimado o recurso.

e) Auto do Tribunal Supremo no RC-A 01/115/2007. Demandante: Concello de Vigo. Obxecto: Real Decreto 1197/2005 (en relación coa creación do Xulgado do Mercantil nº 2 de Pontevedra). Caducidade do recurso.

f) Sentenza e auto de rectificación Xulgado de 1ª Instancia nº 4 de Vigo. P. ORDINARIO nº 58/2006.Demandante: Comunidade de Montes Veciñais en man común de Teis. Obxecto: Acción e reivindicatoria de parcelas do monte A Madroa. (Reclamación previa desestimatoria por acordo da Xunta de Goberno Local de 17 de outubro de 2005. Expediente municipal nº 17378/240).Estimada a demanda.

g) Sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra no rec. Apelación nº 3021/2007. Demandante: Concello de Vigo. Obxecto: sentenza do X. de 1ª Instancia nº 4 de Vigo no P. ORDINARIO nº 58/2006, en relación con montes veciñais na Madroa. Estimado parcialmente o recurso.

h) Sentenza do X. de 1ª Instancia nº 11 de Vigo. Procedemento ordinario 396/2005 (civil). Demandante: D. ALBERTO CARIDE GUISANDE. Obxecto: Titularidade de camiño en Brea Molinera, Lavadores (tramo final do ramal 4). Acción declarativa de dominio (348 c.c.) Expte.: 16.889/240. Estimada a demanda.

i) Sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra no rec. Apelación 3218/2007. Demandante: Concello de Vigo. Obxecto: Sentenza do X. De 1ª Instancia nº 11 de Vigo sobre titularidade de camiño en Brea Molinera. Desestimado o recurso.

k) Sentenza do TSXG no rec.de apelación nº 84/2008. Demandante: Marta Román Breijo. Obxecto: Sentenza do Xulgado nº 2 de Vigo sobre concurso de traslados do Concello de Vigo. Desestimada a apelación.


l) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A p.a. Nº 81/08. Demandante: "Ingeniería y Equipos de Energía Renovable, S.L.". Obxecto: Sanción de tráfico. Expediente m. nº 078626337. Desetimado o recurso.

m) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A p.a. Nº 115/08. Demandante: D. Manuel Salas Martínez. Obxecto: Sanción de tráfico. Expediente m. nº 078652113. Desestimado o recurso.

n) Auto do TSXG no RC-A nº 4729/2007 p.o. Demandante: Unión de Consumidores da Provincia de Pontevedra. Obxecto: "Vía de feito" do 15.11.2007 (sobre porcentaxe de VPO) en relación co PXOM-2008. Inadmitido o recurso.

o) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A P. A. nº 60/08. Demandante: don Donato Comesaña Comesaña. Obxecto: Resolución do 4/12/07, desestimatoria da reclamación previa por ocupación de terreo para colector de saneamento. Expte.53096/250. Estimado o recurso parcialmente.

p) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A p.o. 40/08. Demandante: Dª. Estrella Noya Barcia.Obxecto: Resolución de Seguridade do 21/01/08, mesas e cadeiras na vía pública. Desestimento da autora.

q) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A p. a. nº 139/08 Demandante: Dª Irene Ríos Fernández. Obxecto: Desestimación "presunta" de reclamación sobre probas físicas en selección de persoal da Policía Local (OEP-2005). Desestimado o recurso.

BENESTAR SOCIAL
3.- Prestación de Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 01/49, 12/1870.

DEPORTES
4.- Segunda resolución da convocatoria específica para a concesión de subvencións a entidades deportivas de Vigo para a organización de eventos e actividades deportivas durante o ano 2008. Expte. 7688/333.


MONTES, PARQUES E XARDÍNS
5.- Devolución de aval:
a) Viuconsa S.A. Expte. 3913/446.
b) Valery Karpin S.L. Expte 4314/446.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
6.- Alleamento de 56 vehículos e chatarra do Parque Central. Expte. 2479/241.

7.- Segunda prórroga contrato prestación de servizos de atención ó público en exposicións e actividades de dependencias culturais. Expte. 11142/331.

8.- Solicitude de D. Julio Veiga Galiño de peche do cño. dos Anxos nº 9. Proposta desestimatoria. Expte. 17892/240.

9.- Selección de empresas para elección de licitadores para acometer obras do proxecto de humanización no barrio de Bouzas- Fase I entorno do Mercado Expte. 56045/250.

10.- Selección de empresas para elección de licitadores para acometer obras do proxecto de humanización de beirarrúas na Avda. Castelao, fase 1. Expte. 55426/250.

11.- Devolución de garantía a PASSCO. Expte. 2461/241.

12.- Expediente de contratación das obras do proxecto de urbanización do entorno do recinto arqueolóxico da vila Romana de Toralla. Expte. 4472/307.

13.- Adxudicación definitiva das obras de acondicionamento interior de local para UBAS en Castrelos, litoral e Coia. Expte. 33671/301.


PATRIMONIO HISTÓRICO
14.- Acordo marco de colaboración entre o Concello de Vigo e a Delegación Territorial en Galicia do "Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos". Expte. 4547/307.


PERSOAL
15.- Produtividade persoal Conserxería do período comprendido entre abril e setembro 2008. Expte. 18508/220.

16.- Dar conta de resolución adscrición provisional de Dª Dolores Bernárdez Fernández ao posto de xefe/a do Laboratorio Municipal. Expte. 18525/220.

17.- Dar conta de resolución sobre permiso retribuído á funcionaria Dª Mª Dolores Capelo González. Expte. 18533/220.

18.- Pase á situación de servizos especiais do funcionario D. Antonio Villanueva Guimeráns. Expte. 18532/220.

19.- Gastos de locomoción do persoal municipal correspondente ao mes de setembro de 2008. Expte. 18522/220.

20.- Dar conta de resolucións de adscricións provisionais como consecuencia da adecuación da RPT. Expte. 18544/220.

SERVIZOS XERAIS
21.- Expediente de contratación das obras do Proxecto de reurbanización da Praza de Eduardo Chao. Fase 2B. Expte. 56711/250.

22.- Ampliación do prazo de execución das obras de humanización do entorno do Calvario, Fase I. Expte. 37/440.

23.- Devolución de fianza a ROSALEIRO S.L. polo permiso de circulación á r/ Manuel Núñez, 2. Expte. 56810/250.

24.- Devolución de fianza a Tiago Gonçalves Godoy pola execución de cala na Rúa Arquitecto Pérez Bellas nº 5. Expte. 56775/250.

25.- Devolución de fianza a Areal 124 Ingeniería S.L. pola execución de obras de canalización na rúa Figueiras-Xestoso. Expte. 56324/250.

26.- Devolución de aval de 1303,85 € a Areal 124 Ingeniería S.L. pola execución de obras de canalización na rúa Figueiras-Xestoso.Expte. 56323/250.

TESOURERÍA
27.- Prórroga do contrato dos servizos de asistencia técnica e colaboración nos procedementos de recadación na vía de constrinximento de ingresos municipais de dereito público e asistencia técnica e colaboración nos procedementos de xestión e recadación de expedientes sancionadores por infraccións en materia de tráfico e seguridade vial. Expte. 7078/540.

URBANISMO
28.- Adhesión ao modelo de estatutos da Entidade urbanística de conservación UE,5 Viñagrande. Expte. 4858/401.

29.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 3 de novembro de 2008, dez minutos despois do remate da sesión plenaria convocada para a mesma data, en 1ª convocatoria e vinte minutos en despois 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.