Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 17 set 2008
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR. (11.09.08).

DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. OPERACIÓN XURÍDICA COMPLEMENTARIA POLÍGONO 26-PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR CALVARIO. EXPTE 4859/401.

3. TOMA DE COÑECEMENTO DA CESIÓN DE 216 M2 PARA APERTURA E AMPLIACIÓN DA RÚA XEME. EXPTE 4831/401

4. TOMA DE COÑECEMENTO DUNHA CESIÓN DE 132 M2 PARA A ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDADE E AMPLIACIÓN NO CAMIÑO GÁNDARA. EXPTE 54356/250.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

5. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:

a) ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA TOMÁS A. ALONSO Nº 220. EXPTE 389/431
b) VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA REAL Nº 26-1º. EXPTE 357/431
c) VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA REAL Nº 26-2º. EXPTE 358/431
d) VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA REAL Nº 26-0º. EXPTE 359/431

6. APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:

a) ELEMENTOS COMÚNS NO INMOBLE SITO NA RÚA RÚA PALMA Nº 1. EXPTE 204/431
b) ELEMENTOS COMÚNS NO INMOBLE SITO NA RÚA REAL Nº 10. EXPTE 338/431
c) VIVENDA NA RÚA REAL 34-1º. EXPTE 356/431
d) VIVENDA EN SANTA MARTA 36-E-E. EXPTE 336/431


7. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DE DATA 19.05.08 RECAÍDA NO RCA PO 25/2007 INTERPOSTO POR " SANCHEZ GOYANES CONSULTORES S.L." CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA DESESTIMACIÓN POR SILENZO DA RECLAMACIÓN DE ABONO DOS HONORARIOS PROFESIONAIS. DESESTIMA O RECURSO .

b) SENTENZA DE DATA 17.04.08 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4181/2006 INTERPOSTO POR NURIA CABALLERO PÉREZ CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA INTERPOSTO CONTRA ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 16.05.05 POLA QUE SE DECLARA A NULIDADE DA LICENZA DE OBRAS PARA CONSTRUIR UNHA VIVENDA UNIFAMILIAR NA RÚA PENÍS-CABRAL. DESESTIMA O RECURSO .

c) SENTENZA DE DATA 04.06.08 RECAÍDA NO RECURSO DE CASACIÓN POR UNIFICACIÓN DE DOUTRINA 1/2008 INTERPOSTO POR DONA JOAQUINA MUR SALVADOR. CONTRA SENTENZA DE 16.05.07 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4289/2004 FRONTE A SENTENZA DE 25.06.04 RECAÍDA NO RCA INTERPOSTO CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE SOLICITUDE DE RUINA DO INMOBLE SITO NA RÚA PRINCIPE Nº 25. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

d) AUTO DE DATA 19.05.08 RECAÍDO NO RCA PA 179/2008 INTERPOSTO POR RAMÓN CONDE TEIRA CONTRA RESOLUCIÓN DE 12.02.08 SOBRE EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA Nº 14025/423.. TENSE POR APARTADO E DESISTIDO AO RECORRENTE.

e) SENTENZA DE DATA 6.05.08 RECAÍDA NO RCA PO 241/05 INTERPOSTO POR MANUEL VENTURA FERNANDEZ E OUTROS CONTRA ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 20.12.04 POLO QUE SE APROBA DEFINITIVAMENTE O PROXECTO DE COMPENSACIÓN DO PERI II-05 ROCIO E DE 13.06.05 DESESTIMATORIO DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO. DECLARA A INADMISIBILIDADE DO RECURSO.

f) SENTENZA DE DATA 30.05.08 RECAÍDA NO RCA PA 40/2008 INTERPOSTO POR CARMEN GARCIA ALVAREZ CONTRA RESOLUCIÓN DA DELEGADA DE URBANISMO E VIVENDA DE 23.11.07 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DE 19.07.07 POR IMPOSICIÓN DE MULTA COERCITIVA POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

g) SENTENZA DE DATA 08.05.08 RECAÍDA NO RCA PA 367/2007 INTERPOSTO POR ENRIQUE BENAVIDES RODRIGUEZ CONTRA RESOLUCIÓN DA DELEGADA DE URBANISMO DE 27.07.07 RECAÍDA NO EXPEDIENTE 13907/423 POLA QUE SE IMPÓN AO RECORRENTE MULTA DE 6001 EUROS POR OBRAS NA RÚA CACHENO Nº37-BEMBRIVE. DESESTIMA O RECURSO.

h) SENTENZA DE DATA 21.04.08 RECAÍDA NO RCA PO 8183/2004 INTERPOSTO POR " HERDEIROS DE PENAS MARTINEZ COMUNIDAD DE BIENES" CONTRA ACORDO DE 13.07.04 RESOLUTORIO DE XUSTIPREZO DE FINCA 36 EXPROPIADA POLO CONCELLO DE VIGO PARA PROXECTOS DE ADECUACIÓN DA RIBEIRA DO RIO LAGARES E COLECTORES. EXPTE 1055/03. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

i) AUTO DE DATA 16.05.08 RECAÍDO NO RCA PO 02/4083/2007 INTERPOSTO POR ERMINDO MARQUEZ DARROCHA CONTRA RESOLUCIÓN DE 05.01.07 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO CONTRA O DIRECTOR XERAL DE URBANISMO RECAÍDA NO EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANISTICA Nº 107B2004/62-O. ACEPTA O DESESTIMENTO DO RECORRENTE.

j) AUTO DE DATA 10.09.07 RECAÍDO NO RECURSO DE CASACIÓN INTERPOSTO POLO CONCELLO DE VIGO CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA INTERPOSTO CONTRA ACORDOS DA AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO SOBRE O PROXECTO DE AMPLIACIÓN DO PEIRAO DO AREAL. DECLARA DESERTO O RECURSO DE CASACIÓN.

k) SENTENZA DE DATA 09.05.08 RECAÍDA NO RCA PO 596/2006 INTERPOSTO POLA ENTIDADE RETEVISIÓN MÓVIL S.A. CONTRA RESOLUCIÓN DO VICEPRESIDENTE DA XERENCIA DE URBANISMO DE 28.09.06 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA DESESTIMACIÓN DE LICENZA DE OBRA E ACTIVIDADE PARA UNHA ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA SOBRE A CUBERTA DA EDIFICACIÓN DA RÚA POLICARPO SANZ Nº 3 ESQUINA CALELLÓN DOS CANOS . EXPTE 48279/421.

l) SENTENZA DE DATA 21.02.08 RECAÍDA NO RCA PO 65/05 INTERPOSTO POR D. EDUARDO CANABAL SANZ CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE 30.04.03 DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA UE I-01 VILALAURA. EXPTE 4291/411.

m) SENTENZA DE DATA 14.05.08 RECAÍDA NO RCA PA 47/2008 INTERPOSTO POR MARINA PIÑEIRO BERNARDEZ CONTRA INACTIVIDADE DO CONCELLO NA EXECUCIÓN DA RESOLUCIÓN DE DATA 25.05.06 POLA QUE ORDEABA A MARINA PARRA PIÑEIRO A DERRUBA NO PRAZO DUN MES DAS OBRAS NON LEGALIZABLES REALIZADAS NO CAMIÑO COUTADA Nº 94-BAIXO. DECLARA A INADMISIBILIDADE DO RECURSO.

n) SENTENZA DE DATA 30.05.08 RECAÍDA NO RCA PO 82/2007 INTERPOSTO POR GALITOURING S.L. CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DE 29.03.07 POLA QUE SE DECLARA QUE O DECORADOR SR. IGLESIAS CAÑEDO NON É TÉCNIO COMPETENTE PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO DE ADAPTACIÓN DE LOCAL DUNHA CAFETERÍA SITA NO LOCAL 213 DO CENTRO COMERCIAL GRAN VIA DE BAIXADA O CASTAÑO S/N. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.


8. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1. 61927/421.- JOSE AVELINO GONZALEZ RODRIGUEZ
2. 62903/421.- M. ELENA IGLESIAS ALONSO
3. 64221/421.- RAMON MARTINEZ TORRADO
4. 64224/421.- FILIPE ANDRE GONZALVES GONZALVES
5. 64374/421.- JESUS GONZALEZ LAMAS
6. 64377/421.- CASTROSEIROS, S.L.
7. 64386/421.- JOSE IGLESIAS RODRIGUEZ
8. 63536/421.- PROMOCIONES ALBORES GRANDE SL
9. 64587/421.- REYAL URBIS, SA
10. 62314/421.- PROMOCIONES DOMINGO FERNANDEZ SL
11. 45952/421.- CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES ABALLE SL
12. 64522/421.- SARA COLLAZO GARCIA
13. 60964/421.- PROSEINGA, S.L.
14. 61321/421.- EVARISTO FERREIRA PEREZ
15. 64394/421.- GALORGO SA
16. 63014/421.- IVAN ALONSO ALVAREZ
17. 51999/421.- MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ
18. 63656/421.- PRONOVA 98 S.L.
19. 54295/421.- GESTION INMOBILIARIA GALICIA 2001,S.L.
20. 54408/421.- PAZO ALONSO S.L.
21. 63160/421.- VALLEHERMOSO DIV. PROMOCION S.A.U.
22. 31873/422.- LUCIA PIÑEIRO DEL RIO
23. 32243/422.- CENTERS VIGO SL
24. 34172/422.- AVELINO CASAIS TUÑAS
25. 34320/422.- CRISTINA VAZQUEZ DIAZ
26. 34321/422.- SUMINISTROS VIGUESES SA
27. 34323/422.- MARIA MERCEDES ALVAREZ GARCIA
28. 34324/422.- ROSA FERNANDEZ GRANDE
29. 34325/422.- LUCIA DE FATIMA MARTINS MIRANDA
30. 31713/422.- LA BOUTIQUE DEL RECAMBIO SLL
31. 31755/422.- PLANETELEKON 2010, S.L.
32. 31975/422.- NAVEFER CONSTRUCCIONES METALICAS SL
33. 31891/422.- RUBEN ANTELO TUÑAS
34. 33948/422.- CONSTRUCCIONES HERMANOS ALONSO PEREZ S.L
35. 34167/422.- CONSTRUCCIONES ESMERODE, S.L.
36. 22148/422.- LANVADERIA VIRTUAL AQUAMATIC SL
37. 28213/422.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
38. 32379/422.- FRANCE TELECOM ESPAÑA SA
39. 33556/422.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
40. 38141/421.- LAVANDERIA VIRTUAL AQUATIC S.L.
41. 50440/421.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
42. 59120/421.- FRANCE TELECOM ESPAÑA SA
43. 62416/421.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
44. 22626/422.- MACONSI S.L.
45. 59662/421.- SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A


9. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.