Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 13 mai 2005
Asuntos que tratará a Xunta de Goberno Local na reunión que celebra o luns, día 16, ás 9 horas:

ALCALDIA
1.- Dar conta da resolución de Alcaldía de data 09.05.05 en relación coa execución de obras de infraestructura rural no Concello de Vigo.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta Exptes. 2/1026 e 2/1184.

CEMITERIOS
3.- Dar conta do informe sobre o incumprimento do art 20 da Ordenanza municipal reguladora da actividade funeraria no que se establece que os centros hospitalarios deberán informar sobre os falecementos acaecidos nas súas dependencias. Expte. 6074/255.

CULTURA
4.- Autorización de gasto para participación do Concello de Vigo na XXIII Edición Premio de Novela Longa en lingua galega "Eduardo Blanco Amor" organizado polo Concello de Porto do Son. Expte. 8905/331.

DEPORTES
5.- Solicitude da FEDERACION GALEGA DE CICLISMO de autorización para realizar a carreira ciclista "Campionato de Galicia de Contrareloxo Individual" o 17.05.05. Expte. 5268/333.

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
6.- Solicitude de calificación como ILE (Iniciativa Local de Emprego) do proxecto empresarial "Corno Integral, S.L.U.". Expte.3135/077.

FESTAS E A.SOCIOCULTURAL
7.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Agrupación de Centros Deportivos e Culturais para actividades socioculturais durante o exercicio 2005.Expte. 1492/335.

8.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo, a Federación de Peñas Recreativas "El Olivo" e a Agrupación de Centros Deportivos e Culturais para a colaboración na Batalla de Flores 2005. Expte. 1506/335.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
9.- Incoación de expediente de contratación para a xestión do Servizo Público de aparcadoiros subterraneos. Expte. 70984/210.

10.- Solicitude de Hirmandade de Festas de San Blas e Santiago Apostol para que se autorice a celebración da Festa de Santiago Apostol en Bembrive os días do 23 o 25 de xullo de 2005. Expte. 70953/210.

11.- Solicitude de Grupo de Empresa Xeral-Cíes de autorización para celebración da Festa de Nosa Sra. Do Perpetuo Socorro, o día 30.06.05. Expte. 70959/210.

12.- Solicitude de A.V.V. Camiño Vello de autorización para a celebración do Día do Moz@ o día 28.05.05. Expte. 70565/210.

13.- Solicitude de Asoc. Coordinadora Nacional Galega da Marcha Mundial Das Mulleres para que se autorice a celebración da Marcha Mundial das Mulleres o día 21.05.05.. Expte. 70964/210.

14.- Proxecto de convenio de colaboración III entre o Concello de Vigo e a Universidade de Vigo para o transporte ao Campus Universitario, e addenda ao contrato subscrito o 8.06.1995 para dito servizo. Expte. 70951/210.

15.- Devolución de aval por importe de 600 € a favor de Moba Habitad S.A. constituído pola reserva especial de vía pública por obra na rúa Pi y Margall nº 39. Expte. 70941/210.

MULLER
16.- Bases da convocatoria específica de subvencións da Concellería da Muller para programas ou actividades de promoción da muller realizadas durante o ano 2005. Expte. 2008/224.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
17.- Indemnización substitutiva por importe de 4.496,83 € a favor de Constucciones Cardeñoso S.L. pola realización da obra realizada na seda da A.VV Fonte do Galo. Expte. 2336/320.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
18.- Reclamacións de danos:
a) Xosé Carlos Dafonte Martínez. Expte. 16558/240. Desestimada.
b) Eduardo M. Fandiño Vázquez. Expte. 16751/240. Estimada.
c) Rosario Martínez Acuña. Expte. 16642/240. Desestimada.
d) David González Serrano. Expte. 16433/240.Estimada.
e) Mª Carmen López Cabello. Expte. 15701/240. Desestimada.

19.- Expediente de contratación por concurso das reparacións nas instalacións de alumeado público do Concello de Vigo. Expte. 11135/444.

20.- Expediente de contratación por concurso da asistencia técnica para a monitoraxe en cestería de madeira aberta e colmo dentro do programa formativo da Casa do Cesteiro. Expte. 2738/307.

21.- Expediente de contratación por concurso da asistencia técnica para monitoraxe en cestería de vimbio dentro do programa formativo da Casa do Cesteiro. Expte. 2737/307.

PERSOAL
22.- Aboamento de débedas de menor contía e execución de sentenza por importe de 16.616,01 € á Tesourería Xeral da Seguridade Social. Expte. 15761/220.

23.- Dar conta da resolución do concelleiro de Persoal de reducción de xornada de Dª Mª del Carmen Soto Fernández por coidado directo dun menor de seis anos. Expte. 15685/220.

24.- Dar conta de sentenza do Xulgado do Social nº 2, recaída en autos 64/2005, sobre invalidez en demanda interposta por Dª María Damea Pousa. Expte. 15746/220. Desestimada.

URBANISMO
25.- Aprobación inicial de proxecto de urbanización da 2ª fase da U.A. II Roteas en Coruxo. Expte. 4572/401.

26.- Declaración de nulidade de licenza de obras consonte o ditame favorable do consello consultivo de Galiza en execución de sentenza firme, en Penís-Cabral. Expte. 35668/421.

27.- Dar conta do pase á vía de constrinximento de multas urbanísticas. Expte. 1113/407.

VIAS E OBRAS
28.- Expediente para a contratación por concurso da subministración dun tractor para o Parque Móbil. Expte. 3396/445.

29.- Expediente para a contratación por concurso da prestación do servizo de reparación estructural de vehículo matrícula PO-2778-O (camión) do Parque Móbil.Expte. 3367/445.

30.- Expediente para a contratación por concurso da subministración de dous dumpers para o Parque Móbil.Expte. 3365/445.

31.- Rogos e preguntas.