Escoitar

Xunta de Goberno Local

mércores, 21 out 2015
ORDE DO DÍA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 22 DE OUTUBRO DE 2015.

1.- Acta da sesión ordinaria do 2 de outubro, extraordinaria e urxente do 5 de outubro, e ordinaria e extraordinaria e urxente do 8 de outubro de 2015.

ALCALDÍA
2.- Dar conta da resolución de Alcaldía, de 16.10.15, de nomeamento de representantes nas "Comisións paritarias de seguimento" pactadas en convenios sobre Balaídos e campos de fútbol do termo municipal de Vigo. Expte. 69/105.

3.- Proposta de Alcaldía para renovación de representantes de entidades locais na Xunta Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria de Galicia. Expte. 2222/500.

ASESORÍA XURÍDICA
4.- Dar conta de sentenzas e autos:

a) Expte. nº 9203-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 315/15 P.A. Demandante: Dª MERCEDES BRANERA LUQUE.Obxecto: Responsabilidade patrimonial administrativa por caída na vía pública o 6-3-2014 (Expte. 4442/243) Estimado parcialmente o recurso.

b) Expte. nº 9192-111. Senteza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 254/2015 P.A. Demandante: D. RAUL GONZALEZ BENEITEZ. Obxecto: Resolución do 23 de febreiro (en reposición). Responsabilidade patrimonial administrativa, caída na vía pública (Pza. de El Rey) 28.01.13 (Expte. 3973/243). Estimado parcialmente o recurso.

c) Expte. Nº 9177-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 237/2015 P.A. Demandante: Dª PAULA PASCUAL SUAREZ. Obxecto: Resolución do 29.05.15. Responsabilidade patrimonial administrativa, colector de residuos sólidos urbanos, danos nun vehículo. (Expte. 4346/243). Desestimado o recurso.

d) Expte. Nº 7904-111. Sentenza do Xulgado do Social nº 4 de Vigo no procedemento 313/2013 (M.S.C.T.). Demandante:Dª VERÓNICA COSTAS RODRÍGUEZ. Obxecto: Decisión do 18.02.13 de GALAICONTROL S.L de traballar nas oficinas centrais da empresa. Desestimado o recurso.
e) Expte. Nº 8837-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 360/14 P.A. Demandante: Dª Mª JOSE PEREIRA MADRIÑAN. Obxecto: Desestimación presunta da denuncia do 17.09.12 (e arquivo do expediente) por actividade (de crianza de cans de caza) no nº 45 da rúa Freiría. Estimado o recurso.

f) Expte. Nº 8387-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo no RC-A nº 10/2014 P.O. Demandante: C.P. SANJURJO BADIA 167. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación do 17.06.13. Responsabilidade patrimonial administrativa, filtración de auga. Desestimado o recurso.

g) Expte. Nº 8697-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº2 de Vigo no RC-A nº 178/2014 P.A. Demandante: Dª. MONICA LOPEZ-CORONADO CARNEIRO. Obxecto: XGL do 9.04.14, extinción de relación laboral indefinida por cobertura regular da praza. Estimado o recurso.

Apelación nº 8/2015 do TSXG, Sala do C-A, Sección 1ª. Sentenza nº490 do 23 de setembro do 2015. Estimado o recurso de apelación.

h) Expte. Nº 9204-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 256/2015 P.A. Demandante: D. JONATHAN DEZA TEIXEIRA. Obxecto: Resolución do 2.02.15. Sanción tráfico. Desestimado o recurso.

i) Expte. Nº 9200-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo no RC-A nº 260/2015 P.A. Demandante: ADVERTISING & INVESTIMENT S.L. Obxecto: Resolución do 9.04.15. Sanción tráfico. Desestimado o recurso.

k) Expte. 8379-111. Sentenza do TSXG, Sala do C-A, Sección 2ª. Apelación nº 4262/2015. Obxecto: Sentencia desestimatoria do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 1/2014 P.O. Demandante: PAZO DE CONGRESOS DE VIGO S.A. sobre restablecemento do equilibrio contractual. Desestimación do recurso de apelación.

l) Expte. Nº 8265-111. Sentenza do TSXG, Sala do Social. Suplicación nº3107/2014. Obxecto : Sentenza desestimatoria do Xulgado do Social nº 5 de Vigo, procedemento nº 1147/2013 (Seguridade Social). Demandante: Dº Ramón Vázquez Rial. Resolución do 26-09-2013 (indemnización). Denegación de incapacidade permanente parcial. Desestimado o recurso de apelación.

5.- Rectificación de erro na comunicación da sentenza nº 175, do 8 de maio de 2015, firme, ditada polo XC-A nº 1 de Vigo no P.A. 145/2015 (Xunta de Goberno 19.06.15) interposto por Construcciones y Desmontes Ribera Navarra S.A. Expte. 9072/111.

BENESTAR SOCIAL
6.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Benestar Social durante os meses de agosto e setembro de 2015. Expte. 116102/301.

DEPORTES
7.- Proposta de anulación de retención de crédito referente á adquisición de 1600 entradas para presenciar os partidos do R.C. Celta de Vigo nas competicións de Liga, Copa e partidos de carácter amigable. Expte. 13337/333.

EMPREGO
8.- Bases e convocatoria para a selección de persoas candidatas a beneficiarias do programa de emprego "Vigo Emprega". Expte. 12225/77.

FESTAS
9.- Proxecto de convenio de colaboración coa Federación de Peñas recreativas "El Olivo" para a organización da Festa do Magosto 2015. Expte. 6219/335.

IGUALDADE
10.- Proposta de autorización á Concellería de Igualdade e mailo Concello Municipal da Muller para a realización do evento "Enlaza Vigo 2015" co gallo da conmemoración do Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Expte. 6876/224.

MEDIO AMBIENTE
11.- Toma de coñecemento de concesión de subvención formulada pola Concellería de Medio Ambiente á Rede Española de Cidades Saudables da FEMP. Expte. 14409/310.

RECURSOS HUMANOS
12.- Complemento de produtividade dos condutores da Alcaldía correspondente ao 3º trimestre 2015. Expte. 27147/220.

13.- Complemento de produtividade por xornada partida do persoal do servizo de Cemiterios correspondente ao mes de setembro 2015. Expte. 27150/220.

14.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do servizo de Desinfección correspondente ao mes de setembro 2015. Expte. 27152/220.

15.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal do servizo de Cemiterios por exceso de xornada anual correspondente ao mes de setembro 2015. Expte. 27151/220.

16.- Proposta de aboamento de gastos xudiciais ao funcionario municipal D. Carlos Ordóñez Pérez. Expte. 26899/220.

17.- Cese do funcionario interino D. Benito Ramírez Abal, técnico medio de arquivos, como consecuencia da execución da Oferta de Emprego Público 2010. Expte. 27183/220.

18.- Axudas socio-sanitarias do Fondo de Acción Social, 2º fase 2015. Expte. 27176/220.

19.- Dar conta de resolucións do concelleiro-delegado de Xestión municipal e Persoal:

a) Permiso non retribuído de Dna. Xoana Soneira Villarino entre as datas 19/10/2015 a 17/11/2015. Expte. 27123/220.

b) Permiso non retribuído de Dna. Azucena Malvido Rodríguez entre as datas 19/11/2015 a 18/12/2015. Expte. 27137/220.

c) Rectificación de erros en acto administrativo do expte. matriz núm.: 26995-220 (redución de xornada laboral de Dna. Lara Rodríguez Rial). Expte. 27149-220.

POLICÍA LOCAL
20.- Indemnizacións substitutiva por importe de 22.931,69 € a favor de TAELPO S.COOP. polo servizo de trunking para a Policía Local e Bombeiros - maio, xuño e xullo de 2015. Expte. 45082/212.

21.- Indemnizacións substitutiva por importe de 15.287,79 € a favor de TAELPO S.COOP. polo servizo de trunking para a Policía Local e Bombeiros – agosto e setembro de 2015. Expte. 45450/212.

SERVIZOS XERAIS
22.- Expediente de contratación das obras do proxecto "Ensanche do estreito da Pividal, na avda. de Santa Marina". Expte. 3470/440.

TRANSPORTES
23.- Indemnizacións substitutiva por importe de 27.985,76 € a favor de Interparking Hispania S.A. polos servizos de apoio á xestión do aparcamento sito no subsolo da Praza de Portugal – agosto 2015. Expte. 838/449.

URBANISMO
24.- Produtividade a favor de D. Aurelio Adán Fernández, funcionario da Xerencia municipal de Urbanismo, por encomenda de funcións. Expte. 8364/407.

25.- Instrución 1/2015 pola que se modifica a instrución 2/2012 e se aproba o protocolo de actuación para o seguimento e recepción das obras de urbanización do Concello de Vigo. Expte. 255/403.

26.- Rogos e preguntas.