Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 26 dec 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 26 DE DECEMBRO DE 2014.

1.- Ratificación da urxencia.

ALCALDÍA
2.- Proposta de delegación de competencias da Área de Urbanismo, Cascos Históricos, Grandes Proxectos e Patrimonio no concelleiro D. Carlos López Font.

CONTRATACIÓN
3.- Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación das obras de humanización da rúa Pazos e entronque. Expte. 2725/440.

4.- Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación das obras de humanización da rúa Aragón. Expte. 2674/440.

5.- Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación das obras de acondicionamento do mercado do Progreso. Expte. 1213/106.

6.- Adxudicación do procedemento aberto para a contratación das obras de humanización da rúa Gerona, Fase 1. Expte. 2675/440.

7.- Adxudicación do procedemento aberto para a contratación das obras de Humanización da rúa Gregorio Espino. Fase 1. Expte. 2676/440.

DEPORTES
8.- Proposta de autorización para aboamento a conta de materiais acopiados para a execución das obras dun novo campo de fútbol 11 na ETEA-Lote 2. Expte. 13747/333.

9.- Proposta de autorización para aboamento a conta de materiais acopiados para a execución das obras de reforma dun campo de fútbol nas Travesas-Lote 1. Expte. 13752/333.

10.- Proposta de autorización para aboamento a conta de materiais acopiados para a execución das obras de reforma dun campo de fútbol de Samil-Lote 3. Expte. 13753/333.

EDUCACIÓN
11.- Revisión de prezos do contrato de asistencia técnica para a implantación, xestión e funcionamento da Escola municipal de Música tradicional e Folk. Expte. 9317/332.

12.- Revisión de prezos do contrato da xestión e desenvolvemento da Escola municipal de Teatro. Expte. 9958/332.

13.- Revisión de prezos do contrato da xestión das escolas infantís municipais Atalaia-Teis, Costeira-Saiáns e Sta. Cristina de Lavadores. Expte. 10715/332.

14.- Revisión de prezos do contrato da xestión da Escola Infantil municipal Santa Marta- Casco Vello. Expte. 11367/332.

15.- Revisión de prezos do contrato da xestión da Escola municipal de Danza. Expte. 3476/3352.

OSPIO
16.- Plan de seguridade e saúde e aceptación do Plan de Xestión de residuos da obra "Cubrición das escaleiras mecánicas na rúa Segunda República". Expte. 2792/443.

SERVIZOS
17.- Proposta de autorización para aboamento a conta de materiais acopiados para a execución das obras do Proxecto "Humanización da rúa Rosalía de Castro. Fase I". Expte. 2619/440.

18.- Proposta de autorización para aboamento a conta de materiais acopiados para a execución das obras do Proxecto "Humanización da Praza Martínez Garrido (entre o camiño dos Medeiros e o camiño Sobreiro no Calvario)". Expte. 2517/440.

19.- Proposta de autorización para aboamento a conta de materiais acopiados para a execución das obras do Proxecto "Humanización da rúa Coutadas-Teis". Expte. 2491/440.

20.- Proposta de autorización para aboamento a conta de materiais acopiados para a execución das obras do Proxecto de mellora da rede separativa de pluviais e renovación de pavimentos peonís e rodadura en diversas rúas. Expte. 2501/440.

21.- Proposta de autorización para aboamento a conta de materiais acopiados para a execución das obras do Proxecto "Humanización da rúa Toledo e o seu entorno". Expte. 2493/440.

22.- Proposta de autorización para aboamento a conta de materiais acopiados para a execución das obras do Proxecto "Humanización da rúa Alonso Ojeda-Teis". Expte. 2490/440.

23.- Proposta de autorización para aboamento a conta de materiais acopiados para a execución das obras do Proxecto "Humanización da rúa Doutor Canoa". Expte. 2471/440.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión extraordinaria e urxente na súa Sala o día 26 de decembro de 2014, ás 14,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 26 de decembro de 2014.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.