xoves, 23 setembro 2004

A Xerencia de Urbanismo aproba a proposta de acordo sobre o reemprazamento da subestación eléctrica do Castro

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo acordou, na súa sesión ordinaria, modificar puntualmente o vixente Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) con motivo do traslado e reubicación da subestación eléctrica do Castro. A nova localización que se propón para a subestación refírese ao subsolo da plataforma do vial interior do Monte do Castro, entre os tramos de escaleiras de subida dende a rúa Camelias.