Escoitar

Xunta de Goberno Local

Asuntos que tratará a Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria que celebra o luns día 6 de marzo, ás 8.30 horas.

venres, 3 mar 2006
1.- Acta da sesión ordinaria do 20 de febreiro de 2006.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Centro de Día par persoas maiores: alta exptes. 21/1077, 2/358, 1/025, 22/1617.

3.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 01/852/06, 23/535, 22/1050, 23/1055, 23/1223, 22/1057, 22/1673, 12/0031.

CULTURA
4.- Fixación do prezo de venda ao público de entradas para a programación teatral "Con T de teatro". Expte. 9422/331.

DEPORTES
5 Solicitude do ANPA do CEIP Coutada-Beade de autorización para o desenvolvemento do "XXX Cross escolar Coutaba-Beade" o día 26.03.06. Expte. 6027/333.

6.- Solicitude do Club Ciclista Vigués de autorización para celebración do "Gran Premio ciclista San Xosé", na avda. de Samil os días 18 e 19 de marzo de 2006. Expte. 6038/333.

7.- Solicitude da A.VV. Camiño Vello de Coia de autorización para a celebración do "Día do deporte en Coia" na Avda. Castelao o día 12.03.06. Expte. 6039/333.

8.- Solicitude da Sociedade Deportiva de Atletismo San Miguel de Oia de autorización para a celebración do "XXIX trofeo de Campo a través no Parque Forestal de Oia", o día 12.03.06. Expte. 6040/333.

EMPREGO
9.- Promoción polo Concello de Vigo como ILE do proxecto empresarial "ADOC MANAGEMENT DOCUMENTAL, S.L" . Expte. 3641/077

INTERVENCIÓN
10.- Gastos de locomoción do persoal municipal para incluir na nómina do mes de marzo do ano 2006.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
11.- Prorroga, por un ano, do contrato de subministración, execución e mantemento da sinalización horizontal e vertical do termo minicipal de Vigo, adxudicao a "Aplicación de Pinturas API, S.A.". Expte. 71933/210

MULLER
12.- Revisión de prezos de contrato de xestións da Casa de Acollida para mulleres, ano 2006. Exptes. 2343/224.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
13.- Plan de ocupación de postos en praias do ano 2006. Expte. 17671/240.

14.- Denuncia de contrato de prestación do servizo de atención á familia e infancia. Expte. 10666/301.

15.- Denuncia de contrato de prestación de servizo de mantemento e conservación dos cemiterios municipais. Expte. 5930/255.

16.- Adxudicación do concurso para a prestación de servizos en bibliotecas públicas de proximidade. Expte. 9128/331.

17.- Adxudicación do concurso para a contratación do servizo de desenvolvemento do Programa de deporte para maiores. Expte. 11380/301.

18.- Proxecto de ordenanza municipal reguladora da ocupación do dominio público coa instalación de quioscos. Expte. 17673/240.

19.- Revisión de prezos do contratro de limpeza da Casa do Concello e demáis dependencias municipais. Expte. 17650/240.

20.- Reclamación de D. Senen Montero Vieiro da posesión de dominio da parcela nº 17, sita en Coutadas-Teis. Expte. 17388/240. Desestimada.

21.- Devolución de fianzas a :
a) Caja de Seguros Reunidos, S.A. Expte. 1106/241
b) Fraga, G. Quijada, Portoles y Asociados S.L. Expte. 1099/241.
c) Ekipo, S.C.G. Expte. 1086/241.

22.- Recurso de reposición interposto por Dª. Cándida Barreiro Rodas contra resolución da X.Goberno local sobre reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.408/243. Desestimado.

23.- Reclamación de D. Manuel Mayo Caride de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.15944/240 . Desestimada.

24.- Reclamación de D. Manuel Luís Sousa Rguez. responsabilidade patrimonial por danos. Expte.16384/240. Desestimada.

25.- Reclamación de D. Cipriano F. Cardero Valiente de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.16388/240. Desestimada.

26.- Reclamación de D. Joaquín Otero Quevedo de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16481/240. Desestimada.

27.- Reclamación de Dª Uxía Soto Costas de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.16485/240. Desestinada.

28.- Reclamación de Dª. Mª Josefa Paramés Fernández de Córdoba de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.16506/240. Desestimada.

29.- Reclamación de Dª. Ana Cruz Alonso Pérez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16625/240. Desestimada.

30.- Reclamación de D. Javier Ríos Dacosta de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.122/243. Desestimada.

31.- Reclamación de Dª. Linea Directa Aseguradora S.A. (D.Mariano Vázquez López), de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.16458/240. Desestimada.

32.- Reclamación de D. Elías Barros Martínez (D. Adolfo Regueira Martínez e Zurich Seguros) de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.15212/240. Desestimada.

33.- Reclamación de D. Fernando Puime Francisco de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.487/243. Desestimada.

34.- Reclamación de Zurich España (Dª. Purificación Cameselle Méndez) de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.372/243. Estimada.

35.- Reclamación de D. Celso Román Rodríguez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.16371/240. Estimada.

PERSOAL
36.- Gratificacións por servizos especiais e extraordinarios do persoal correspondente ós meses de setembro 2005 e xaneiro 2006. Expte. 16262/220.

37.- Dar conta da resolución da Alcaldía-Presidencia, de 28.02.06, sobre pase á situación administrativa de prestación de servizos na Administración Autonómica de D. Alberto Tizón Martín. Expte. 16287/220.

38.- Reclamación de D. Manuel Cameselle Domínguez solicitando liquidación por tempo traballado neste concello. Expte. 16283/220.

URBANISMO
39.- Aprobación inicial do proxecto de normalización de predios na "UNP 4" do PERI IV-01 S. Roque. Expte. 4336/401.

VIAS E OBRAS
40.- Devolución de fianza a Construcción, Rehabilitación e Conservación S.L. constituída por permiso de circulación pola rúa Cruz Verde con vehículos de 15 TM. Expte. 48143/250.

41.- Devolución de fianza a Grúas e Elevaciones RAMA, S.A. constituída por permiso de circulación pola rúa Palma cunha grúa de 30 TM. Expte. 48144/250.

42.- Rogos e preguntas.