Escoitar

Xunta de Goberno Local

Convócase a Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 16 de xaneiro de 2005, ás 8:00 en 1ª convocatoria e ás 8:30 en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da seguinte relación

venres, 13 xan 2006
1.- Actas da sesión ordinaria do 28 de novembro, extraordinarias e urxentes do 1 de decembro, ordinaria do 5 de decembro, extraordinarias e urxentes do 9 e 14 de decembro de 2005.


ASESORÍA XURÍDICA
2.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 158/2005 interposto por Dª AMELIA ALVAREZ POUSA contra acordo da X.Goberno local estimatorio de reclamación de reponsabilidade patromonial por danos. Estimado.

3.- Sentenza do X. de Instrucción nº 2 de Vigo no xuízo de faltas nº 430/2005, denunciando Dª GABRIELA VÁZQUEZ SÁNCHEZ ao Concello de Vigo como responsable civil por lesións sufridas pola súa filla polos fogos pirotécnicos na Cabalgata de Reis 2005. Non declara existencia de infracción penal e deixa aberta a vía civil.

4.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 71/2005 interposto por MARGARITA GONZÁLEZ ABALDE contra acordo da X.Goberno local estimatorio de reclamación de reponsabilidade patromonial por danos. Estimado parcialmente.

5.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 49/2005 interposto por D. EMILIANO VOCES DE ONAÍNDI contra acordo da X.Goberno local estimatorio de reclamación de reponsabilidade patromonial por danos. Desestimado.

6.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 344/2005 interposto por D. JOSE FARO DOMÍNGUEZ contra desestimación presunta de reclamación patrimonial por danos. Estimado.

7.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 177/2005 interposto por D. GENARO GONZALEZ FERNANDEZ contra resolución desestimatoria de recurso de reposición contra imposición de sanción de tráfico. Estimado.

8.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. 215/2005 interposto por JAMES JOYCE’S INSTITUTE S.L. contra resolución desestimatoria de recurso de reposición contra imposición de sanción de tráfico. Estimado.

9.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/5564/02 interposto por D. VICENTE FERNÁNDEZ DORADO contra desestimación presunta de reclamación patrimonial por danos. Estimado.

10.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4728/02 interposto por D. ARMANDO BUGALLO GARCÍA contra desestimación presunta de reclamación patrimonial por danos. Estimado.

11.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4083/02 interposto por D. EUGENIO DEL RÍO IGLESIAS contra desestimación presunta de recurso de reposición sobre reclamación de responsabilidade patrimonial . Estimado en parte.

12.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo no r.c.a. nº 201/2005 interposto por Dª ALICIA SALGADO RODRÍGUEZ contra acordo da X.Goberno local parcialmente estimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado.
13.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 199/2005 interposto por D. JOSE ANTONIO BELLO VÁZQUEZ contra desestimación de recurso reposición contra sanción de tráfico.Estimado.

14.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 141/2005 interposto por D. DIEGO PENA RODRÍGUEZ contra desestimación de rec. reposición sobre reclamación de responsabilidade patrimonial . Estimado en parte.


INFORMATICA
15.- Proposta para creación do Rexistro Telemático de Documentación para uso dos cidadáns rexistrados na Carpeta do Cidadán. Expte. 2313/113.

PATRIMONIO E CONTRACIÓN
16.- Expediente de contratación da prestación do servizo de xestión catastral delegada no Concello de Vigo. Expte. 275/500.

17.- Reversión ao Concello de Vigo de parcela sita na avda. Ramón Nieto nº 93. Expte. 16915/240.

18.- Proposta de arquivo do procedemento de desafiuzamento administrativo por ocupación ilícita do edificio Montemar sito no Parque do Castro. Expte.17365/240.

19.- Incoación de expediente de deslinde da parcela municipal nº 000582 sita en Maceiras-Teis. Expte. 17369/240.

20.- Reclamación de Mapfre Mutualidad de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16028/240. Responsable Cespa S.A.

21.- Reclamación de Dª Mª del Rosario García Navío de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16412/240. Desestimada.

22.- Reclamación de Dª Mª del Carmen Martín Henández de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16056/240. Desestimada.

23.- Reclamación de D. Manuel Pazos Otero de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16058/240. Desestimada.

24.- Reclamación de Dª. Josefa Carballo Alonso de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16363/240. Desestimada.

25.- Reclamación de Dª Consuelo Gil Bernández de responsabilide patrimonial por danos. Expte. 16404/240. Desestimada.

26.- Reclamación de Dª Marina de Almeida Pereira de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16648/240. Desestimada.

27.- Reclamación de Dª Rosa Martínez Barros de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 37/243. Desestimada.

28.- Reclamación de Dª Paula Llinares Comesaña de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 15940/240. Desestimada.

29.- Reclamación de D. Manuel Vilanova de Luis de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16020/240. Desestimada.

30.- Reclamación de Dª. Mª Victoria Serrano González de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16018/240. Desestimada.

31.- Reclamación de Dª. Rosario Alvarez Rodríguez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 13173/240. Desestimada.


PERSOAL
32.- Reclamación de D. Enrique Cuquejo Taboada solicitando o aboamento do complemento específico.Expte. 16205/220.

33.- Recoñecemento de grao persoal á técnica de Admón. Xeral Dª María Dapena Gómez. Expte. 16206/220.

34.- Creación da Unidade de apoio ao Consorcio do Casco Vello. Expte. 16189/220.


TURISMO
35.- Asistencia institucional da Concellería de Turismo a diversas feiras. Expte. 1883/104.

URBANISMO
36.- Proxecto de urbanización da Área de reparto 2, do PERI IV-01 San Roque A. Expte. 4553/401.

37.- Rogos e preguntas.