Escoitar

Bando municipal relativo ás árbores de Nadal

venres, 16 dec 2005
ÁRBORES VIVAS PARA O NADAL

Próxima a celebración das tradicionais festas do Nadal, lémbrase a todos os cidadáns que, a teor do disposto na Orde da Consellería de Agricultura, pesca e alimentación do 10 de decembro de 1984 (DOG nº 240, do 15.12.1984) o ACIVRO (Ilex aquifolium), pola súa importancia ecolóxica e utilidade para a fauna silvestre, é considerada especie protexida en Galicia, estando prohibido expresamente arrincalo, recollelo, cortalo ou desenraizalo, incluidas as súas sementes, así como a súa comercialización, a non ser para finalidades científicas ou educativas debidamente autorizadas. Tan só queda exceptuada desta prohibición a planta ou semente producida en viveiro da que se acredite a súa orixe.

Ó mesmo tempo, recoméndase NON utilizar para ornamento outras especies vexetais como a XILBARDEIRA (Ruscus aculeatus), declarada de interese comunitario na Directiva 92/43/CEE, do Consello, do 21 de maio de 1992 (Anexo V), relativa á conservación dos hábitats e da fauna e flora silvestres, sendo preferible sempre substituir as plantas cortadas para adorno no Nadal por árbores vivas, que poderán ser posteriomente entregadas ó servicio municipal de Parques e Xardíns, previa chamada telefónica ó nº 986 482 276 / 986 810 306, para utilizalas como embelecemento dos xardíns, zonas verdes e espacios libres da cidade ou na repoboación de superficies forestais.

Colabora connosco na defensa do patrimonio natural de Vigo.

Vigo, 16 de decembro de 2005
A ALCALDESA,

Corina Porro Martínez