Escoitar

Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local realizará unha sesión ordinaria na súa Sala o luns 19 de decembro de 2005, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 8,30 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da seguinte relación.

venres, 16 dec 2005
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 19 DE DECEMBRO DE 2005.


ASESORIA XURÍDICA
1.- Sentenza do TSXG no r.c.a nº 02/5363/2002 interposto por Dª Mª DEL CARMEN GONZALEZ HERMO contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimada.

2.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/5548/2003 interposto por Dª MARIA CONCEPCIÓN VERGUIZAS VALORIA contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado.

3.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4220/2002 interposto por D. SERGIO LUIS ARAUJO E ATLANTIS, CIA DE SEGUROS E REASEGUROS contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado parcialmente.

4.- Sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 8/2005 interposto por D. JAVIER ALVAREZ QUIROGA contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado.

5.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 91/2005 interposto por D. JOSE GREGORIO ESTEVEZ contra resolución de 10.01.05 estimatoria parcialmente de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado.

6.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 349/04 interposto por D. ALBERTO-JAVIER VIEITEZ FERNÁNDEZ contra desestimación por silencio administrativo de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado.

7.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4042 interposto por MARIA AZUCENA OTERO FERNANDEZ contra resolución do 30.10.01 que declaraba a inadmisiblidade da reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado.

8.- Sentenza do Tribunal Supremo no r.c.a. nº 02/4876/97 interposto polo CONCELLO DE VIGO, VICENTE GERARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ e OUTROS, en relación co acordo plenario de aprobación da ordenanza xeral reguladora da actividade funeraria en Vigo. Desestimado.

9.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo interposto por Dª Mª JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial . Estimado.

10.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo interposto por Dª Mª DEL CARMEN SOLVEIRA SANDOVAL contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial . Estimado.

11.- Auto do TSXG no r.c.a. 02/5437/2002 interposto por Dª SECUNDINA VALBUENA MATA contra resolución de 31.07.02 desestimatoria de rec. reposición contra declaración de inadmisibilidade de reclamación de responsabilidade patrimonial. O Auto rectifica cantidade indemnizatoria.


BENESTAR SOCIAL
12.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 1/1385, 1/1415, 1/991, 2/1424, 2/615, 3/635, 3/946, 13/1354, 14/350.

DEPORTES
13.- Concesión de subvención a entidades deportivas para a organización de eventos durante o ano 2005. Expte. 5811/333.


DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
14.- Dar conta da concesión de subvención por parte da Consellería de Traballo para as prórrogas das técnicas locais de emprego durante o ano 2005-2006. Expte.3417/77.

15.- Dar conta da concesión de subvención por parte da Consellería de Traballo para o Programa de fomento da inserción laboral de mulleres vítimas de violencia doméstica. Expte.3143/77.


ELECTRO-MECÁNICOS
16.- Indemnización substitutiva por importe de 552.798,54 € a favor da empresa IMES S.A. polos servizos prestados de mantemento das instalacións de alumeado público. Expte. 11425/444.

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
17.- Indemnización substitutiva por importe de 86.696,10 € a favor da empresa SIMCO S.L. en concepto de traballos de roce e limpeza de parques forestais. Expte. 3313/446.


PARTICIPACIÓN CIDADÁ
18.- Revisión de prezos do Servizo de Atención Telefónica 010. Expte. 851/321.


PATRIMONIO HISTÓRICO
19.- Proxecto de convenio de colaboración co Consorcio do Casco Vello de Vigo para un programa de rehabilitación de fachadas e cubertas no ámbito do Casco Vello. Expte. 3143/307.PERSOAL
20.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios realizados polo persoal da Policía Local. Expte. 16142/220.

21.- Concesión de axudas especiais con cargo ao Fondo Social. Expte. 16124/220.

22.- Bases do concurso de traslados de 2005.

23.- Rogos e preguntas.