Escoitar

Pleno do Concello

Convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión EXTRAORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE HORAS do día TRINTA DE DECEMBRO, para resolve-los asuntos da devandita relación.

mércores, 29 dec 2004
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 23


CONVOCATORIA


O equipo redactor encargado da revisión do PXOM de Vigo entregou o pasado 9 de decembro o documento que debe someterse a aprobación inicial. Dous días despois copias da documentación recibida entregáronse ós distintos grupos políticos municipais para o seu estudo.

Tendo concluído a tramitación administrativa que require o expediente nesta fase procedimental, procede non demorar por máis tempo o necesario coñecemento e consideración que o Concello Pleno debe ter do documento mencionado. Con este fin esta Alcaldía, ó abeiro do sinalado no art. 123.4.d) da Lei 7/1985, do 2 de abril, e do art. 80.1 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, convoca SESIÓN EXTRAORDINARIA para o próximo día 30 de decembro ás NOVE HORAS, no Salón de Plenos deste Concello coa seguinte ORDE DO DÍA:UNICO.- Proposta para a aprobación inicial do documento para a revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo.