Escoitar

Xunta de Goberno Local

A Xunta reunirase para realizar sesión ordinaria na súa Sala, o vindeiro luns día 27 de setembro, quince minutos despois do remate da sesión plenaria convocada para a mesma data.

venres, 24 set 2004
ORDE DO DÍA:

ASESORÍA XURÍDICA
1.- Sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 263/2003 interposto por AENA sobre pagamento do IAE. Declara a inadmisibilidade do recurso.

2.- Sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 1/2004 e 2/2004 interposto por D. Juan Costas Arán e D. Antonio Juste Iglesias contra acordos plenarios do 04.12.2003 e 29.05.2003, sobre complemento de productividade da Policía Municipal, programa de dispoñibilidade horaria. Estimados os recursos.

3.- Sentencia da Sección Sexta da Audiencia Provincial de Pontevedra no rec.de apelación contra sentencia declarativa e reivindicatoria sobre camiño do 24.04.03, en Xuízo Ordinario 713/02, formulado por D. Cándido Pena Pérez denegando acción reivindicatoria. Rexeitado o recurso de apelación.

4.- Auto da Sala do CA do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no RCA núm. 02.4964/2001, interposto pola Federación Galega da Construcción sobre acordos de licitación do concurso "Casa das Palabras". Desistimento.

5.- Sentenza da Sala do CA do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no RCA núm. 02/4042/2001, interposto por D. José Ramón Sarabia Valado, sobre responsabilidade patrimonial no expediente núm. 12921/240. Estimado parcialmente o recurso.

BENESTAR SOCIAL
6.- Prestación do Servicio de Axuda no Fogar: alta expte. 15/52419 d e 301.

7.- Concesións de subvencións a asociacións de interese social para o ano 2004. Expte. 10996-301.

8.- Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización dun estudio epidemiolóxico en Vigo do PlsDA. Expte. 1106/301.

9.- Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación Alborada para proxecto de prevención do consumo de drogas de síntese e outros fenómenos urbanos en Vigo. Expte. 10975/301.

CULTURA
10.- Fixación de prezo de venta ó público do catálogo da exposición "Castrelos oculto". Expte. 1233/337.

DEPORTES
11.- Solicitude do club Petanca Celta para a colocación dunha caseta no Parque municipal das Coutadas. Expte. 4684/333.

PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO
12.- Solicitude á Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais de subvención para prórroga da contratación de técnicas locais de emprego. Ano 2004. Expte. 2714.077

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
13.- Reclamación de danos:
a) Dª Mª Teresa Suárez Lemos. Expediente 15253/240. Estimada parcialmente
b) Dª Mónica Coello González. Expediente 16096/240. Estimada.
c) Dª Florentina Cuevas Muñoz. Expediente 15326/240. Desestimada.

14.- Adxudicación do contrado de seguro de vida e accidentes do persoal ó servicio do Concello de Vigo. Expte.17007/240.

PERSOAL
15.- Modificación de acordo da Xunta de Goberno Local de data 31.05.04, sobre convenio EGAP-Concello de para a realización de accións formativas Vigo. Expte. 15278/220

16.- Expediente de complemento de productividade por toxicidade do persoal do Parque Móbil correspondente ó mes de agosto de 2004. Expediente 15263/220.

17.- Expediente de complemento de productividade do persoal de cemiterios correspondente ó mes de agosto de 2004. Expediente 15264/220.

18.- Expediente de complemento de productividade do persoal de desinfección correspondente ó mes de agosto de 2004. Expediente 15265/220.

19.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios por servizos prestados de gran gala con motivo da procesión do Cristo e do "Día de Galicia". Expediente 15262/220.

20.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do servizo de Cemiterios correspondente ó mes de agosto de 2004. Expediente 15266/220.

21.- Gratificación por servizos extraordinarios en domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ó mes de agosto de 2004. Expediente 15268/220.

SEGURIDADE E MOBILIDADE
22.- Solicitude da Comisión de Festas de San Paio de autorización da celebración dunha festa na honra de San Paio os días 10 e 11.10.04. Expediente 70081/210.

TESOURERÍA
23.- Dar conta de anulación de providencia de prema en liquidacións da acometida de saneamento. Expediente 2184/700.

TURISMO
24.- Adxudicación do contrato de subministro e instalación de sistemas de iluminación artística en edificios e monumentos históricos da cidade. Expte. 1463/104.

25.- Adxudicación de catro bolsas para a realización de prácticas en oficinas e servicios de Información Turística para o inverno 2002. Expediente 1479/104.

URBANISMO
26.- Proxecto de reconstrucción e consolidación da escollera de protección de temporais na Illa de Toralla, Vigo. Fase 1. Expte. 50121/421.

VIAS E OBRAS
27.- Aprobación técnica do "Proxecto de reparación de humidades e outros no Mercado da Pedra". Expediente 42606/250.

28.- Rogos e preguntas.