Escoitar

Pleno da Corporación Municipal

O luns, día 26, a partir das nove da mañá celebrase sesión ordinaria do pleno da Corporación Municipal cun orde do día de 30 asuntos.

venres, 23 abr 2004
1.- Actas anteriores. (Sesións 23/27.02.04 e 2/8.03.04)

2.- Intervención de representante da "Marcha Mundial das Mulleres".

3.- Apoio do Concello de Vigo ó lema "Diferentes si, desiguais non", da Marcha das Mulleres a celebrar en Vigo os días 22 e 23 de maio.

ALCALDIA
4.- Dar conta de Decreto da Alcaldía do 15.04.04, designando representante do Concello no Patronato do Parque Nacional das Illas Atlánticas. (Exp. 1282/406)

URBANISMO E MEDIO AMBIENTE
5.- Escrito do grupo político municipal Socialista propoñendo o nomeamento da concelleira Mª Luisa Graña Barcia como membro do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en substitución da concelleira Mª Xosé Porteiro García.

6.- Aprobación inicial do estudio de detalle entre as rúas Jenaro de la Fuente, Cataluña e Extremadura. Proposta desestimatoria (Exp. 7920/411).

7.- Aprobación inicial do estudio de detalle na Travesía de Vigo núm. 51. Proposta desestimatoria. (Exp. 8134/411).

8.- Recurso de reposición contra aprobación definitiva do proxecto de expropiación da rúa Manuel Alvarez. (Exp. 147/413).

9.- Aprobación definitiva do estudio de detalle do cuarteirón núm. 90 do PEEC. (Exp. 7565/411).

10.- Corrección de erro na cartografía do PXOU en relación coa ordenanza asignada á parcela na que se empraza a clínica residencial "El Pinar", no núcleo 09.09-A M Meixueiro. (Exp. 8958/411).

XESTIÓN MUNICIPAL
11.- Autorización de incremento da partida de "Productividade". (Exp. 14969/220).

12.- Dar conta de indemnización substitutiva a favor de Anónimo Publicidad por importe de 203,93 € pola inserción na prensa local dun anuncio de Patrimonio Histórico. (Exp. 1930/307).

13.- Dar conta de indemnización substitutiva a favor de terceiros por importe de 763,66 € pola adquisición de materiais para obras de mantemento de Patrimonio Histórico. (Exp. 2043/307).

14.- Dar conta do acordo da Xunta de Goberno Local do 19 de abril de 2004 polo que se aproba o convenio específico de colaboración interadministrativa entre o Concello de Vigo e o Consorcio da Zona Franca de Vigo referente ó "Programa Vigo 2005".

15.- Modificación orzamentaria núm. 17/2004 con cargo a remanentes líquidos para financiación do "Programa Vigo 2005" e do modificado do proxecto de aparcadoiro subterráneo da rúa Urzáiz.

16.- Aprobación inicial do proxecto de Regulamento Orgánico do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Vigo.

17.- Proposición referente a recurso de reposición presentado por "Castro Galicia, S.A.", contra acordo plenario de data 29 de setembro de 2003 e inicio de expediente de desafectación do dominio público de parcela sobrante existente no camiño de San Amaro.

ASUNTOS SOCIAIS
18.- Rectificación de acordo plenario do 06.06.2003 referente a dar o nome de Armando Cajaraville ó campo de fútbol situado no complexo deportivo de Samil.

MOCIÓNS
19.- Proposta da Xunta de Voceiros referente ó recoñecemento público das persoas que, no seu día, posibilitaron a existencia do Aeroporto de Peinador; solicitude de posta en marcha do novo sistema antinéboa e axilización das fases do Plan Director do Aeroporto.

20.- Moción do Grupo Municipal de DPG sobre posta en funcionamento do sistema antinéboa do Aeroporto de Peinador.

21.- Moción do Grupo Municipal de DPG interesando a realización de estudos para un Plan Municipal de Emerxencias.

22.- Moción do Grupo Municipal do BNG interesando reclamar ó Ministerio de Fomento a titulariedade da Avda. do Aeroporto.

23.- Moción do Grupo Municipal do BNG propoñendo a sinatura de novo convenio coa Consellería de Medio Ambiente para o desenvolvemento de obras e melloras hidráulicas.

24.- Moción do Grupo Municipal do BNG sobre instar ó Goberno Galego a poñer en marcha un Plan de Viabilidade da Flota Conxeladora Galega.

25.- Moción do Grupo Municipal do BNG instando a negociar coa Xunta de Galicia e Topo 2000, SL, para a recuperación do dominio da conca hidráulica do río Oitavén.

26.- Moción do Grupo Municipal do BNG instando á convocatoria do Consello Xeral do Plan Estratéxico para o lanzamento do plan "Vigo 2010".

27.- Moción do Grupo Municipal do BNG para constituir de xeito inmediato a Comisión de Seguimento do convenio de colaboración Concello-Zona Franca.

28.- Moción do Grupo Municipal do BNG instando a adoptar medidas de vixilancia e regulación do tráfico na zona de O Progreso.

29.- Moción do Grupo Municipal do BNG instando a adoptar medidas de vixilancia e ocupación de beirarrúas na zona do Conservatorio de Música na Florida.

30.- Rogos e suxestións.