Escoitar

Reunión da Comisión de Goberno

A Comisión de Goberno reunese o luns, día 6, a partir das nove da mañá, con 31 asuntos para tratar na orde do día.

venres, 3 out 2003
1.- Acta da sesión ordinaria do 22 de setembro de 2002.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Sentencia do TSXG no r.c.a. nº 02/4667/99 interposto por D. JOSE CARLOS CELSO ROA DIZ contra desestimación de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos no vehículo de seu. Estimado.

3.- Sentencia do TSXG no r.c.a. nº 03/4587/99 interposto por D. JULIO PEREIRA VÁZQUEZ contra desestimación presunta de reclamacións de responsabilidade patrimonial por revogación de licencia para construcción de gasolinera na Gran Vía. Desestiamdo.

4.- Sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 255/2002 interposto pola CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIGA) contra decreto de 17.06.02 que establece os servicios mínimos do persoal municipal durante a folga do 20.06.02. Estimado parcialmente.

5.- Sentencia do Tribunal Supremo no rec.casación nº 5768/2000 interposto polo Concello de Vigo contra sentencia do TSXG no r.c.a. nº 02/5651/96 sobre aprobación definitiva do PERI PAZOS. Inadmisible o recurso.

6.- Sentencia do Tribunal Supremo no rec.casación nº 5764/2000 interposto polo Concello de Vigo contra sentencia do TSXG no r.c.a. nº 02/4354/96 sobre aprobación definitiva do Estudio de Detalle de Areal 16, esquina rúa Pontevedra. Inadmisible o recurso.

BENESTAR SOCIAL
7.- Autorización de gasto para a participación do Concello de Vigo como socio no desenvolmento do "Proxecto de cooperación transfonteriza España-Portugal Interreg.3." Expte. 10522/301.

DEPORTES
8.- Solicitude de autorización do Centro Cultural Helios de Bembrive para a realización da XX edición do Maratón da Amizade o dia 12.10.03. Expte. 3945/333.

9.- Solicitude de autorización da Sociedade Cultural, Recreativa e Deportiva de Pardavila (Lavadores) para a realización da Volta Ciclista a Lavadores, Candeán e Cabral o día 12.10.03. Expte. 3946/333/03.

10.- Solicitude de autorización da Asociación deportiva A Golpe de Pedal para a realización da marcha ciclista "Vigo a golpe de pedal" o día 12.10.03. Expte. 3944/333.

ELECTRO-MECÁNICOS
11.- Indemnización substitutiva por importe de 29.425,20 € a favor de Miguel Pascual Scdad. Coop. polas obras de instalación de "Alueado público nas rúas Pí y Margall e López Mora". Expte. 10048/444.

EMPREGO
12.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servicio de Promoción Económica e Emprego durante os meses de maio, xuño, xullo e agosto de 2003. Expte. 2006/077.

INTERVENCIÓN
13.- Gastos de locomoción do persoal municipal para incluir na nómina do mes de outubro.

INVESTIMENTOS
14.- Execución de proxectos de renovación ou substitución da rede de subministración de auga potable. Expte. 100195/140.

MEDIO AMBIENTE
15.- Dar conta do decreto de data 11.09.03 sobre a constitución da Comisión Técnica de Seguimento Ambiental do Servicio de Abastecemento e Saneamento das Augas Residuais do Concello de Vigo.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
16.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servicio de Atención Cidadá durante os meses de xaneiro a xuño de 2003.

17.- Indemnización substitutiva por importe de 19.370,24 a favor de Securitas Seguridad España S.A. pola prestación de servicio de vixilancia dos centros cívicos do Casco Vello, Coruxo e Teis. Expte.294/321.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
18.- Devolución de fianzas:
a) Isabel Lamas Rodal. Exptes. 16537 e16538/240.
b) IMES S.A. Expte. 16529/240.

19.- Reclamación de danos:
a) Dª Josefa López Dieguez. Expte. 14786/240. Desestimada.
b) Dª Margarita Martínez Martínez. Expte. 15129/240. Responsable Seragua.
c) D. José Javier Villar Fernández. Expte. 15471/240. Estimada.
d) D. José Manuel Pena García. Expte. 15189/240. Estimada.
e) D. Franciso José García Soto. Expte. 15376/240.Estimada.
f) Dª Modesta Puentes Gallego. Expte. 14770/240. Estimada.
g) D. José Luis González Portela. Expte. 14872/240. Estimada.
h) Dª. María del Carmen Casqueiro Pérez. Expte. 14167/240. Estimada.
i) Mapfre Mutualidade. Expte. 14896/240. Estimada.

20.- Prórroga de marcas de propiedade do Concello de Vigo. Expte. 16569/240.

21.- Adxudicación da subministración de mobiliario para dependencias municipais (lotes 7 e 9). Expte. 1804/320.

22.- Adxudicación da adxudicación das obras de remodelación do Servicio de Intervención Xeral (lote2). Expte. 15736/240.

23.- Adxudicación do concurso para a contratación da subministración de xogos para parques infantís. Expte. 2425/446.

24.- Adxudicación do concurso para a contratación da subministración de equipamento escénico do Auditorio do centro cívico de Teis. Expte. 1803/320.

PERSOAL
25.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios do eprsoal municipal correspondente ós meses de marzo, abril e agosto de 2003. Expte. 14326/220.

TRAFICO, SEGURIDADE E TRANSPORTES
26.- Devolucións de avais:
a) Comisión de Festas Virxe do Carme de Coruxo. Expte. 68893/210/03.
b) D. Victoriano Guizón Carballido. Expte. 69021/210.
c) Asoc. Provincial de Empresarios de Transportes Discrecional de Mercancías de Pontevedra (ASETRANSPO. Expte. 69022/210.
d) Centro Veciñal e Cultural de Valladares: Festa do Socio, do polbo e da Sardiña. Expte. 68992/210.
e) Comisión de Festas Nosa Sra. Das Neves da Guia. Expte. 68993/210.
f) Federación de Libreiros de Galicia.Expte. 69023/210/03.

TURISMO E COMERCIO
27.- Adxudicación de tres bolsas para a realización de prácticas de formación nas oficinas de Información Turísticas Municipais. Expte. 1266/104.

28.- Procedemento negociado para a contratación da asistencia técnica para a redacción dun estudio de viabilidade do Mercado do Berbés. Expte. 1230/104.

29.- Procedemento negociado para a subministración e instalación de aire acondicionado no Mercado da Pedra. Expte. 1229/104.

VIAS E OBRAS
30.- Devolución de fianzas:
a) Alberto González Sáez en nome de Promociones Montero Ríos. Expte. 38930/250.
b) FCC. Construcción S.A. Expte. 38931/250.

31.- Rogos e preguntas.