Escoitar

Reunión da Comisión de Goberno

30 asuntos centran a orden do día da Comisión de Goberno que se reunirá o luns, día 30, a partir das 9 da mañá.

venres, 27 xuñ 2003
BENESTAR SOCIAL
1.- Prestación do Servicio de Axuda no Fogar: alta exptes. 15.025.579 e 14.003.345.

INTERVENCIÓN
2.-Xustificantes de libramento.

INVESTIMENTOS
3.-Ratificación do decreto do concelleiro delegado de Economía e Facenda de designación de técnico coordinador de seguridade e saúde na execución de proxectos "subministración de auga ó Concello de Vigo, conexión O Casal Valladares e peche perimetral" e "mellora de abastecementos na parroquia de Beade dende a conducción da subministración ó parque tecnolóxico". Expte. 100051/140.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
4.-Outorgamento de subvencións para programas, proxectos e actividades de Participación Cidadá e mellora organizativa das entidades para o ano 2003. Expte. 1862/320.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
5.-Adxudicación da subhasta para a execución das obras de mellora pavimentado en viales de Vigo. Expte. 15844/240.

6.- Adxudicación de obras de reforma e adquisición de mobiliario para Intervención Xeral. Expte. 15736/240.

7.-Adxudicación de obras de reparación de cubertas centrais do Museo Quiñones de León. Expte. 599/337.

8.-Prórroga do contrato de subministración de áridos para o servicio de Vías e Obras do Concello de Vigo. Expte. 37866/250.

9.-Informe sobre suspensión de execución de contrato de asistencia técnica para regularización do IAE. Expte. 1/500.

10.- Reclamacións de danos:
a) D. José Melo Castro. Expte. 13867/240. Estimada.
b) Mapfre Mutualidade de Seguros e Reaseguros e D. Fernando Rodríguez Gómez. Expte. 14818/240. Estimada.
c) Alberto Vaello Domínguez. Expte. 14779/240. Estimada.
d) Viguesa de Trasnportes S.A. Expte. 14583/240. Estimada.
e) Manuel Piñeiro Alvarez. Expte. 14568/240. Estimada.
f) María Luz Fernández Reinosa. Expte. 14706/240. Estimada.
g) Mª Teresa López Prieto. Expte. 15155/240/02. Responsable Viguesa de Transportes S.A.

11.-Devolución de fianzas:
a ) ACS Proyectos, Obras y Construcciones S.A.: obras de rehabilitación na Universidade Popular. Expte. 15820/240.
b) José Malvar Construcciones S.A.: obras de pavimentado da rúa García Barbón. Expte. 15870/240.
c) Obras y Construcciones Dios S.A.:
- Obras de renovación do saneamento da rúa Paulino Freire. Expte. 14845/240.
- Obras de renovación e saneamento na baixada á Ponte Nova. Expte. 14844/240.
- Obras de renovación de saneamento en Canadelo Baixo e Callao. Expte. 14846/240.
- Aterramento do vertedoiro do Zondal. Expte. 15592/240.
- Obras do proxecto complementario de saneamento do camiño Fonte-Penis. Expte. 14334/240.
d) Construcciones Crespo S.A.: Obras de pavimentado da estrada Freixo (de Alba a Freixo). Expte. 14462/240.
e) COVSA: mellora de pavimento e recollida de augas pluviais no camiño de Caramuxo. Expte. 14090/240.
f) Graciano Rodríguez e Hijos S.L.: subministración de materiais para o cuartel de Barreiro. Expte. 16000/240.
g) Juegos Kompan S.A.: Subminsitración de xogos para parques infantís. Expte. 15952/240.
h) Gallega de Electricidad S.L.: subministración e instalación de equipos de iluminación en centros docentes. Expte. 16010/240.

12.-Solicitude da Compañía de Seguros Amaya de devolución de avais constituídos por Sanibrón S.A. para responder das obras de reposición de beirarrúas na rúa Travesía de Vigo, 2ª fase e das obras do Lote nº III Gran Vía. Expte. 15948/240.

PERSOAL
13.-Solicitude de permiso sen soldo de Dª Beatriz Muradás Blanco. Expte. 14156/220.

14.-Solicitude de permiso sen soldo de Dª Victoria Romero Gil-Delgado. Expte. 14155/220.

15.-Dar conta da resolución de Alcaldía deixando sen efecto a adscripción provisional da administrativo Dª Milagros Diz Freitas ó posto de xefa do Rexistro Xeral. Expte. 14154/220.

16.-Dar conta da sentencia do Xulgado do Social núm. 5 recaída no procedemento núm. 189/220 interposto por D. Florencio López Barreira en reclamación de indemnización por accidente de traballo. Expte. 14157/220

17.-Declarar deserto o procedemento de libre designación para cubrir o posto vacante de Xefe do Servicio de Contratación. Expte. 12783/220.

18.-Solicitude de D. Francisco Santiago Dacosta de recoñecemento de grao persoal correspondente ó nivel 14 de complemento de destino. Expte. 13969/220.

19.-Solicitude de Dª Concepción Ocampo Cardalda de recoñecemento de grao persoal correspondente ó nivel 20 de complemento de destino. Expte. 14173/220.

20.-Dar conta de resolución da Alcaldía sobre gratificacións por servicios especiais e extraordinarios do persoal do servicio Extinción Incendios, mes maio de 2003. Expte. 14158/220.

21.- Dar conta de resolución da Alcaldía relativa a aboamento de productividade a chóferes da Alcaldía e ordenanza do Museo municipal Quiñones e León. Expte. 14136/220.

22.-Complemento productividade do persoal do Servicio do Parque Mobil correspondente o mes de maio-2003. Expte. 14145/220.

23.-Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondentes ó mes de maio-2003. Expte. 14146/220.

24.-Gratificación por servicios especiais e extraordinarios de D. J. Genaro Vulcano Ferreira, correspondente o mes de maio-2003. Expte. 14144/220.

25.-Complemento productividade por toxicidade do persoal do Servicio de Desinfección correspondente ó mes de maio 2003. Expte. 14143/220.

26.-Gratificación por servicios especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do Servicio de Cemiterios correspondente ó mes de maio 2003. Expte. 14142/220.

27.-Complemento productividade do persoal do Servico de Cemiterios correspondente ó mes de maio 2003. Expte. 14141/220.

28.-Dar conta do decreto de Alcaldía sobre declaración en situación de excedencia forzosa de Dª Mª José Porteiro García. Expte. 14159/220.

29.-Reclamación salarial de D. Manuel Villar Domínguez, do servicio de Extinción de Incendios. Expte. 14174/220. Desestimada.

30.-Recurso de reposición presentado por Dª Rosana Palmás Reguera contra as bases xerais e específicas da oferta de emprego público 2002. Expte. 14175/220. Desestimado.

31.-Rogos e preguntas.