Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 12 mai 2016
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 13 DE MAIO DE 2016.


1.- Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 29 de abril de 2016.

CONTRATACIÓN
2.- Proposta de arquivo do expediente de modificación do contrato do servizo de conservación e reposición de zonas verdes na Cidade de Vigo. Expte. 8357/446.

3.- Modificación do contrato do Servizo de conservación e reposición de parques infantís, áreas biosaudables, áreas deportivas e ximnásticas e mobiliario urbano do Concello de Vigo. Expte. 8732/446.

4.- Clasificación de ofertas para a contratación da subministración de vestiario para o persoal do Concello. Expte. 3494/440.

DEPORTES
5.- Proposta de autorización para a organización do evento deportivo denominado "Holi Run 3RD Edition" o vindeiro domingo 15 de maio de 2016. Expte. 14852/333.

6.- Proposta de autorización para a organización da "V Carreira da Cereixa" o vindeiro 22 de maio de 2016. Expte. 14851/333.

7.- Expediente de contratación para a prestación dos Servizos de mantemento das instalacións, técnicos, auxiliares e docentes complementarios para o funcionamento das piscinas cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e Valadares e os ximnasios de Travesas e o Berbés. Expte. 14892/333.

EDUCACIÓN
8.- Proposta de aprobación das listas definitivas de adxudicación, agarda e denegación de prazas (2º Bacharelato) para a participación no Programa municipal de inmersión de lingua inglesa "Vigo en Inglés 2016". Expte. 17632/332.

EMPREGO
9.- Convocatoria e Bases reguladoras das axudas á Contratación e Mellora do Emprego da Mocidade Viguesa 2015. Expte. 12763/77.

10.- Convocatoria e Bases para a selección de persoas candidatas a beneficiarias do Programa Vigo Emprega – 2º Quenda 2016. Expte. 12764/77.

11.- Proposta de promoción polo Concello de Vigo do proxecto empresarial "Quiroo, S.L" para a súa presentación ao Programa de Iniciativas Locais de Emprego (ILEs) da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Expte. 12833/77.

INTERVENCIÓN
12.- Xustificantes de libramentos. Expte. 102589/140.

MEDIOAMBIENTE
13.- Prórroga da autorización para ocupación, instalación e explotación dos servizos de tempada (quioscos) nos areais do Concello de Vigo. Expte. 11505/306.

PATRIMONIO HISTÓRICO
14.- Expediente de contratación para a execución dos murais do segundo programa para arrumbar medianeiras e outros elementos verticais con incidencia na vía pública. Expte. 7993/307.


RECURSOS HUMANOS
15.- Bases reitoras para a formación das bolsas de emprego que permitan os nomeamentos interinos previstos no art. 10.1.d) do RD Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o TREBEP, como programadores informáticos e como técnicos/as de xestión. Expte: 27846-220.

16.- Complemento de produtividade por toxicidade de D. Manuel Comesaña Araújo, nos períodos comprendidos entre 21.05.2014 e 11.11.2014. Expte. 27964/220.

17.- Complemento de produtividade por xornada partida do mes de marzo 2016, de Dna. Mª Carmen Alonso Otero. Expte. 28025/220.

18.- Complemento de produtividade, por limpeza das fontes públicas ornamentais do Concello de Vigo, do persoal do servizo de Electromecánicos, correspondente ao 1º trimestre de 2016. Expte. 28032/220.

19.- Complemento de produtividade, por toxicidade, do persoal do servizo de Desinfección correspondente ao mes de marzo de 2016. Expte. 28023/220.

20.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do servizo de Cemiterios correspondente ao mes de marzo de 2016. Expte. 28022/220.

21.- Complemento de produtividade por toxicidade da brigadas de pavimentación do servizo de Vías e obras e do Parque Móbil, correspondentes ao mes de marzo de 2016. Expte. 28024/220.

22.- Complemento de produtividade por xornada partida do servizo de Cemiterios correspondente ao mes de marzo de 2016. Expte. 28019/220.

23.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos, correspondente aos meses de novembro de 2015 e marzo de 2016. Expte. 28029/220.

24.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ao mes de marzo de 2016. Expte. 28027/220.

25.- Solicitude de cambio de categoría de C2 a C1 (RPT) de Francisco de Asís Docampo Barrueco. Expte. 27824/220.

26.- Rectificación de erro no expediente administrativo núm. 27692/220 de complemento de produtividade por toxicidade do persoal das brigadas de pavimentación, correspondentes ao mes de xaneiro de 2016. Expte. 27919/220.

27.- Dar conta da Resolución do concelleiro delegado de Xestión municipal e Persoal de reasignación, como consecuencia de adaptación de posto de traballo do empregado municipal, D. Alberto Chenlo Barros (servizo de Limpeza), ao servizo de Parque Central de Servizos. Expte. 27723/220.

SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
28.- Dar conta da relación de expediente de gasto menor tramitados polo servizo de Museos municipais no mes de abril 2016. Expte. 1529/341.

29.- Expediente de contratación do Servizo de Hostalaría no local destinado a cafetería-restaurante do inmoble Museo Verbum-Casa das Palabras. Expte. 2403/340.

SERVIZOS XERAIS
30.- Encomenda de redacción do "Proxecto de renovación da rede de saneamento e abastecemento na rúa Bueu". Expte. 3854/440.

31.- Proposta de aprobación do Proxecto e custos asociados de renovación de redes de saneamento nas rúas Lotas e Brea. Expte. 3132/440.

TURISMO
32.- Transferencia de financiamento do Concello de Vigo á Fundación Vigo Convention Bureau para o sostemento da súa actividade durante 2016. Expte. 5977/104.

URBANISMO
33.- Dar conta do pase a vía de constrinximento de cotas de conservación. Expte. 8938/407.

34.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 13 de maio de 2016, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 11 de maio de 2016.


O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Olga Alonso Suárez.