Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 12 feb 2015
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 13 DE FEBREIRO DE 2015.1.- Acta da sesión ordinaria do 2 de febreiro de 2015.

CONTRATACIÓN
2.- Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación dos servizos de dinamización infantil. Expte. 4156/336.


CULTURA, FESTAS E MUSEOS
3.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo servizo da Área de Cultura, Festas e Museos durante o mes de xaneiro de 2015. Expte. 422/330.

4.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Festas durante o mes de xaneiro 2015. Expte. 5973/335.

MEDIO AMBIENTE
5.- Toma de coñecemento do Estudo para a divulgación do percorrido de tres sendeiros locais asociados ao sendeiro Panorámico de Vigo, para o fomento, entre outros, da educación e sensibilización medioambiental. Expte. 10647/306.


PATRIMONIO HISTÓRICO
6.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación Cultural "Barrio Alto" do Casco Vello de Vigo. Expte. 7445/307.


SEGURIDADE
7.- Proxecto de convenio de cesión gratuíta de vehículo municipal camión-cisterna do Servizo de Extinción de Incendios ao Concello de Ponteareas. Expte. 90857/210.

8.- Devolución de avais:

a) Benito José Quirós González. Expte. 91903/210.
b) Obras y reformas Reforvigo. S.L. Expte. 91552/210.
c) Disenma Diseño S.L. Expte. 91562/210.
d) MARODRI S.L. Expte. 91584/210.
e) Eventos del II Milenio S.L. Expte. 91589/210.
f) Ourenova S.L. Expte. 91706/210.
g) Eurodetalles S.L. Expte. 91723/210.

SERVIZOS XERAIS
9.- Revisión ordinaria do contrato do Servizo de Limpeza da Casa Consistorial e outras dependencias do Concello de Vigo. Expte. 1316/440.

URBANISMO
10.- Aceptación de condicións en solicitude de concesión de ocupación de doce mil metros cadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a emisario submarino para EDAR de Lagares, termo municipal de Vigo. Expte. 240/403.


11.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 13 de febreiro de 2015, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 11 de febreiro de 2015.
O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.