Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 22 xan 2015
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 23 DE XANEIRO DE 2015.


1.- Acta da sesión ordinaria do 9 de xaneiro e extraordinaria e urxente do 13 de xaneiro de 2015.

BENESTAR SOCIAL
2.- Recursos de axudas extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, subministracións e alimentación -2014:

a) Expte. 97532/301.
b) Expte. 97286/301.
c) Expte. 97402/301.
d) Expte. 98718/301.
e) Expte. 97836/301.
f) Expte. 97536/301.
g) Expte. 97470/301.
h) Expte. 99188/301.
i) Expte. 97026/301.
k) Expte. 96910/301.
l) Expte. 98984/301.
m) Expte. 97556/301.
n) Expte. 99305/301.
o) Expte. 97954/301.
p) Expte. 96954/301.
q) Expte. 98400/301.CONTRATACIÓN
3.- Resolución de recursos de reposición interpostos por D. Oscar Lómba Álvarez e D. Xoán Hermida González e outros, no expte. 19672/240.

4.- Declarar deserto o procedemento para a contratación da concesión da explotación da cafetería do Mirador do Castro. Expte. 19659/240.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
5.- Devolución de aval para o contrato de deseño e produción das carrozas para a Cabalgata de Reis 2016. Expte. 5953/335.
DEPORTES
6.- Nomeamento da dirección de obras, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde correspondente ao Proxecto de reforzo da estrutura e reforma da cuberta do Pavillón de Teis. Expte. 13842/333.

7.- Proposta de autorización para a organización do evento deportivo "IV Correndo por Vigo" o vindeiro 25 de xaneiro. Expte. 13530/333.

EDUCACIÓN
8.- Dar conta de renuncias de beneficiarios/as das bolsas ao alumnado da EOIV e aprobación de novas adxudicacións da lista de agarda. Expte. 16332/332.

9.- Proposta desestimatoria de solicitude de revisión de prezos do contrato modificado por incremento de 40 prazas no programa de inmersión en língua inglesa. Expte. 14082/332.

EMPREGO
10.- Promoción polo Concello de Vigo do proxecto empresarial "OPTICA 2.O" como Iniciativa Local de Emprego (ILE) ante a Consellería de Traballo e Benestar. Expte. 11560/77.

IGUALDADE
11.- Marco de actuación do Programa de axudas económicas de apoio para Mulleres vitimas de violencia de xénero. Expte. 6600/224.

PATRIMONIO
12.- Cesión de terreos no camiño Forte por D. Roberto Gómez Lorenzo. Expte. 82015/421.

13.- Resolución de recurso de reposición interposto por Hostelería Samil Playa S.A. contra acordo da X.Goberno local 31.10.14. Expte. 19702/240

RECURSOS HUMANOS
14.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do servizo de Cemiterios correspondente ao mes de decembro de 2014. Expte. 26100/220.

15.- Complemento de productividade por toxicidade do persoal do servizo de Desinfección correspondente ao mes de decembro de 2014. Expte. 26101/220.

16.- Complemento de productividade por xornada partida do persoal do servizo de cemiterios correspondente ao mes de decembro de 2014. Expte. 26099/220.

17.- Solicitude prórroga disponibilidade 2015 (Policía Local). Expte. 42906/212.

18.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun auxiliar de administración xeral para o servizo de Rexistro Xeral. Expte. 25956/220.

19.- Dar conta da resolución pola que se autoriza a prórroga no servizo activo do funcionario D. Jesús Saavedra Rodríguez. Expte. 25886/220.


20.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 23 de xaneiro de 2015, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 21 de xaneiro de 2015.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.