Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 16 xan 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 17 DE XANEIRO DE 2014.


1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente do 26 de decembro e ordinaria e extraordinaria e urxente do 27 de decembro de 2013.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta da relación de Sentenzas:

a) Sentenza do X. Primeira Instancia nº 3 Vigo no Xuízo Verbal nº 507/2013.Demandante: "C.P. CALDAS DE REYES Nº 1". Reclamación de cotas de comunidade pola titularidade do piso 2º A do edificio sito no nº 1 da rúa Caldas de Reis. Estimada a demanda.

b) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 242/13 P.A. Demandante: D. IVÁN RODRÍGUEZ VÁZQUEZ. Obxecto: Resolución do 30.7.2013, sanción tráfico. Estimado o recurso.

c) Sentenza do TSXG no rec. Suplicación nº 2967/2013 interposto polo CONCELLO DE VIGO contra a Sentenza do X.do Social nº 1 de Vigo a instancia de Dª. Mª. José García Oliveira, que condena ao pagamento de salarios deixados de percibir dende o despedimento.
Desestimado o recurso de suplicación.

d) Sentenza do X. Do Contencioso-administrativo nº 1 de Vigo no procedemento Ordinario 47/2011. Demandante: CONSTRUCCIONES AIS S.L. contra desestimación presunta, por silencio, de incoación de expediente de recuperación de oficio de bienes de dominio público en relación a kiosco Avda. Gran Vía. Estimado o recurso.

e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no procedemento ordinario 377/2012. Demandante: IC Gomez Ulla S.L. Obxecto: desestimación por silencio administrativo da pretensión de desafiuzamento administrativo e o lanzamento dos ocupantes dos locais comerciais situados nos baixos dos aparcamentos da Rúa Coruña e Rúa Venezuela. Estimado parcialmente o recurso.

f) Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 236/2013 P.A. Demandante: D. Joaquín Gándara Martínez. Obxecto: Desestimación presunta de reposición (contra XGL 21/12/2013) expediente de corrección erros incentivo xubilación anticipada bombeiros 23536/220.Estimado o recurso.

g) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 110/13 P.A. Demandante: D. DANIEL TEBAR SENDÍN. Obxecto: Resolución do 20.11.2012, procedemento sancionador por contaminación acústica (Expte. 7957/306). Desestimado o recurso.

h) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 193/2013 P.A. Demandante: Dª Mª MERCEDES MARTÍNEZ GONZÁLEZ. Obxecto: Resolución do 02/05/2013 (en reposición), expte. de reclamación patrimonial por danos. Estimado parcialmente o recurso.

i) Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 120/2012 P.O.Demandante: GRAN GARAJE COMPOSTELA, S.A. Obxecto: Resolución do T.E.A do Concello de Vigo do 8.2.2012, liquidacións do IIVTNU (Pza Compostela 13 e 14). Estimado o recurso.

k) Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 245/13 P.A. Demandante: D. IVÁN RODRÍGUEZ VÁZQUEZ. Obxecto: Resolución do 30 de xullo de 2013, sanción de tráfico (Expte.: 128652330) Estimado o recurso.

l) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 254/13 P.A. Demandante: Dª ÁNGELES MARTÍNEZ HINOJOSA. Obxecto: Resolución do 23.1.2013 de reclamación patrimonial por danos (Expte. 3584/243) Desestimado o recurso.

m) Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 249/2013 P.A. Demandante: D. FLORINDO IGLESIAS PRADO. Obxecto: Resolución do 12 de agosto 2013, reclamación patrimonial por danos (Expte.: 3768/243). Desestimado o recurso.

n) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 201/2013 P.A. Demandante: GÉNESIS C. S e 2 persoas máis. Obxecto: Resolución do 5-6-2013 (e.p.) reclamación patrimonial por danos (Expte.: 3703/243). A sentenza estima parcialmente o recurso.

o) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 238/13 P.A.Demandante: D. JOSÉ GIRÁLDEZ REPRESAS. Obxecto: Resolución do 24-1-2013, sanción de tráfico (Expte.: 128 653 575). Desestimado o recurso.

p) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 217/13 P.A. Demandante: D. ANTONIO VÁZQUEZ GÓMEZ. Obxecto: Resolución do 23 maio 2013, sanción tráfico (Expte. 128655738). Desestimado o recurso.

q) Sentenza do X. do Social nº 5 de Vigo no Procedemento 1190/12 (Seguridade Social). Demandante: Dª ANA C. VÉSCOVO MANGO. Obxecto: Resolución do 5.7.2012 do INSS.Prestación por incapacidade permanente parcial (oficial de xardinería). Estimado parcialmente o recurso.

r) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº2 de Vigo no RC-A nº 237/2013 P.A. Demandante: Dª NIEVES PÉREZ MARTÍNEZ (OFITEL e MÉTODO ATLÁNTICO) Obxecto: Resolución do 14 de xuño 2013 (e 12-3-2013). Subministración de material informático en 2003, reclamación de pagamento de 2 facturas do 10-3 e 15-5-2003 (Expte.: 1567/302) Desestimado o recurso.

s) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 264/2013 P.A. Demandante: Dª Mª TERESA FREIRE LÓPEZ. Obxecto: Resolución do 20.8.2013, reclamación patrimonial de danos. Estimado parcialmente o recurso.

t) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 267/2012 p.o. Demandante: COMUNIDAD DE PROPIEDAD DE ESPERANTO Nº2. Obxecto: Desestimación de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos e prexuízos sufridos nas plantas soto -1 e -2 do edificio do nº2 da rúa Esperanto. Estimado parcialmente o recurso.

u) Sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra, sección sexta, no recurso de apelación 762/2012 interposto por Dª ISAURA RODRÍGUEZ NOVOA, derivado do Xuízo Verbal (art. 41 LH) Protección dereitos reais nº 64/2012, sobre camiño do Lago, Beade. Estimado parcialmente.

v) Sentenza do X.Social nº 1 de Vigo no proced. nº 37/2013 interposto por D. JUAN C.DOVIGO P. E CXT, Obxecto: modificación substancial condicións de traballo, por CLECE, sobre horarios de traballo normal e de verán. Desestimadas as dúas demandas acumuladas.

x) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo, P.E. (Dereitos Fundamentais) 224/2013. Demandante: ASOCIACION VIGUESA POLA MEMORIA HISTÓRICA DO 36. Obxecto: Resolución da Xunta Goberno local do 1.3.13, sobre petición de retirada da "cruz de los caídos" do Castro. Desestimado o recurso.


y) Setenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 216/13 P.A. Demandante: UMAS E SEMINARIO MAIOR S. XOSÉ. Obxecto: resolución da concelleira delegada de Patrimonio do 14.05.13 desestimatoria de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos (expte. 3511/243). Desestimado o recurso.

z) Sentenza do X. Primeira Instancia nº 13 de Vigo no proced. Ord. Nº 519/2012. Demandante: La FE Compañía de Seguros S.A. Obxecto: Reclamación de rendas polo arrendamento do edificio ASEFAL. Estimada a demanda.
Auto de execución provisional de 8.1.2014.

CONTRATACIÓN
3.- Proposta para declarar deserto o procedemento aberto para a contratación da campaña de promoción turística Vive Vigo. Expte. 4886/104.

4.- Devolución de garantía a IMAXINERÍA S.L. pola xestión e desenvolvemento da Escola Municipal de Teatro. Expte. 15540/332.

EDUCACIÓN
5.- Modificación do acordo da X.Goberno local de 19.12.13 de adxudicación de 46 bolsas de Concello de Vigo ao alumnado beneficiario da EOIV". Expte. 15438/332.

FOMENTO
6.- Avaliación en relación coa conxelación das tarifas de VITRASA dos anos 2013/2014 e outros prexuízos económicos que teñen a súa orixe no acordo do Pleno de data 29.10.01. Expte. 242/449.

TRANSPORTES
7.- Indemnización substitutiva por importe de 131.333,63€ a favor de Viguesa de Transportes S.L. polos servizos de transporte urbano colectivo al CUVI, mediante o sistema de autobuses lanzadeiras – novembro 2013. Expte. 245/449.

8.- Indemnización substitutiva por importe de 97.244,76 € a favor de Viguesa de Transportes S.L. polos servizos de transporte urbano colectivo al CUVI, mediante o sistema de autobuses lanzadeiras – decembro 2013. Expte. 246/449.

9.- Requisitos para a obtención do billete xeral bonificado (tarxeta verde) do transporte urbano colectivo de viaxeiros. Expte. 256/449.

10.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 17 de xaneiro de 2014, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 16 de xaneiro de 2014.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.