Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 28 nov 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 29 DE NOVEMBRO DE 2013.


1.- Acta da sesión ordinaria do 15 de novembro de 2013.

ALCALDÍA
2.- Convenio de colaboración coa Fundación Coral Casablanca do Círculo Cultural, Mercantil e Industrial de Vigo para o sostemento do seu labor. Expte. 10549/101.
COMERCIO
3.- Renuncia de Dª Luisa Domínguez Amoedo á concesión outorgada no Mercado do Progreso con efectos do 01.01.2010. Expte. 175/551.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
4.- Dar conta da renuncia da Asociación cultural Interfolc a realizar o programa "Xornadas de música e danza tradicionais" no ano 2013. Expte. 5287/335.

5.- Dar conta dos expedientes de contratos menores do Servizo de Festas autorizados nos mes de outubro de 2013. Expte. 5289/335.

DEPORTES
6.- Solicitude de autorización para a organización da "III Carreira Solidaria Nocturna-Memorial Manuel Dalmeida" a realizar o 7 de decembro de 2013. Expte. 12582/333.

7.- Proposta de subvención a favor da Agrupación de "Antigos Xogadores do RC Celta de Vigo" pola dinamización dun programa de fútbol na cidade durante a tempada deportiva 2012-2013. Expte. 12566/333.

EMPREGO
8.- Solicitude da empresa "Matreshka Galicia, S.L.", promovida por Olena Golman, de Cualificación como Iniciativa Local de Emprego (ILE). Expte. 10530/77.

9.- Adaptación das propostas ás subvencións concedidas para o fomento do emprego do ano 2013. Expte. 10268/77.

MEDIO AMBIENTE
10.- Solicitude de autorización para a utilización das parcelas municipais sitas nas rúas Sardomela 15-interior e Ramón Nieto 266-interior, para hortas medioambientais. Expte. 9704/306.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
11.- Aceptación da subvención da Unión Europea "Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA)" para o proxecto denominado "Cooperland" dentro do Programa "Europe for Citizens Programme". Expte. 6451/320.

PATRIMONIO
12.- Liquidación da concesión administrativa para a construción e explotación dun restaurante 2-M-3 na praia de Samil, outorgada a Dª Caridad Fálagan García. Expte. 19647/240.

RECURSOS HUMANOS
13.- Liquidación de intereses na execución 72/2012, correspondente ao procedemento 244/2010 do Xulgado do Social nº 3, de Vigo (Mª del Carmen Cores Otero, Mª José Pérez Durán, Mª Tatiana Núñez Vázquez e Alejandra Mª Sousa Fernández). Expte. 24592/220.

14.- Execución da Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de 22/05/2013, estimatoria parcial da pretensión exercitada por Da. Silvia Taboada González en relación á OEP 2008 (Administrativos de admón. xeral-quenda promoción interna). Expte. 24322/220.

15.- Reclamación previa en materia de diferencias salariais presentada por Da. Susana Bernardez Fernández, Da. Rosa Barandela Vázquez e Da. Patricia Villar Posada (Centros Cívicos). Expte. 24576/220.

16.- Validación de gastos derivados da cobertura da póliza de Seguro de Vida e Accidentes-Indemnización sustitutiva a favor de Generali Seguros, S.A. Expte. 24573/220.

17.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do Servizo de Cemiterios correspondente ao mes de outubro de 2013. Expte. 24595/220.

18.- Complemento de produtividade do persoal do Servizo de Cemiterios por xornada partida correspondente ao mes de outubro de 2013. Expte. 24594/220.

19.- Dar conta das seguintes resolucións do Concelleiro-delegado de Xestión Municipal:

a) De data 13/11/2013, relativa a renuncia de funcionario interino por acumulación de tarefas. Expte. 24601/220.

b) De data 07/11/2013, relativa á declaración de xubilación obrigatoria do empregado municipal D. José Camiña Otero. Expte. 24581/220.

c) De data 07/11/2013, relativa á declaración de xubilación obrigatoria do empregado municipal D. Manuel Rodríguez Fernández. Expte. 24582/220.

d)De data 07/11/2013, relativa a declaración de xubilación obrigatoria do empregado municipal D. Antón Bouzas Alvarez. Expte. 24583/220.

SEGURIDADE E CIRCULACIÓN
20.- Devolución de avais:
a) Comisión de Festas de San Paio de Navia. Expte. 87242/210.
b) Asociación Irmandade Nosa Señora das Neves. Expte. 86938/210.
c) Centro Cultural, Artístico e Recreativo Valladares. Expte. 87387/210.

SERVIZOS
21.- Aprobación da memoria valorada das obras de "Abastecemento na rúa Subida á Igrexa-Sampaio" e adxudicación das mesmas á empresa Aqualia. Expte. 1814/440.

TRANSPORTES
22.- Indemnización substitutiva a favor de VITRASA polo servizo de lanzadeiras ao CUVI durante os meses de setembro e outubro de 2013. Expte. 208/449.

23.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 29 de novembro de 2013, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e aos demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para os efectos de información.
Vigo, 27 de novembro de 2013.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.