Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 24 xan 2013
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR (18.01.13).

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2.RECTIFICACIÓN DE ERROS NOS ANTECEDENTES DA PROPOSTA DO CONSELLO DA XMU Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 11.01.2013. EXPTE 138/413

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

3.ASIGNACIÓN DAS VIVENDAS MUNICIPAIS DA RÚA TEIXUGUEIRAS AOS ADXUDICATARIOS DO SORTEO E APROBACIÓN DO MODELO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO. EXPTE 35/433.

4.DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:
a.SENTENZA DO 10.12.2012 DO XCA NÚM. 2 DE VIGO RECAÍDA NO RCA PO 76/2012 INTERPOSTO POR PAULA NIETO RODRIGUEZ CONTRA ACORDO DA XMU RECAÍDO NO EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA 15100/423 DE 09.12.2011 POLA QUE SE DESESTIMA O RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA ACORDO DO 06.05.2011 POLO QUE SE DECLARA QUE AS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE VIVENDA EXECUTADAS NO CAMIÑO POUSA, CASTRELOS NÚM, 65 SON INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO XURÍDICO E SE REQUIRE A SÚA DERRUBA. EXPTE 15100/423. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.

b. SENTENZA DO 22.11.2012 DO TSXG RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4269/2012 INTERPOSTO POR " ESTACIÓN DE SERVICIO CARBALLAL S.L. " E D. OLIMPIO ALONSO FERNÁNDEZ CONTRA SENTENZA ESTIMATORIA PARCIAL DO RCA PRESENTADO CONTRA RESOLUCIÓN DO 10.03.2010 POLA QUE SE AUTORIZA A LEGALIZACIÓN DUNHA ESTACIÓN DE SERVIZO, OBRAS DE REFORMA PARA A ADAPTACIÓN Á NORMATIVA ACTUAL E LEGALIZACIÓN DE OBRAS E SE ANULA A RESOLUCIÓN OBXECTO DE RECURSO. ESTIMA PARCIALMENTE A APELACIÓN INTERPOSTA.

c. AUTO DO 11.12.2012 DO TSXG RECAÍDO NO RCA PO 4487/1994 INTERPOSTO POR OLIMPIO ALONSO FERNÁNDEZ CONTRA RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA AUTO DO 04.05.2012 POLO QUE SE ACORDOU QUE CONCORRE A CAUSA POR IMPOSIBILIDADE LEGAL DE EXECUTAR A SENTENZA. DESESTIMA O DITO RECURSO DE REPOSICIÓN.

d. SENTENZA DO 27.12.2012 DO XCA NÚM. 2 DE VIGO RECAÍDO NO RCA PA 304/2012 INTERPOSTO POR MERCEDES MARTÍNEZ MACÍA CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DA DENUNCIA POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA E SOLICITUDE DE INCOACIÓN DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR POLA EXECUCIÓN DUNHA EDIFICACIÓN DE PLANTA BAIXA DESTINADA A VIVENDA NO NÚMERO 46 DO CAMIÑO SAMPAIO DE ABAIXO. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

e. AUTO DO 27.12.2012 DO XCA NÚM. 2 DE VIGO RECAÍDO NO RCA PA 242/2012 PO 242/2012 INTERPOSTO POR JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ CALAZA CONTRA RESOLUCIÓN DO 15.05.2012 POR MULTA COERCITIVA EN ORDE DE EXECUCIÓN EXPTE 56617/421. DECLARA REMATADO O PROCEDEMENTO.

5.DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DO VICEPRESIDENTE DA XMU CORRESPONDENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO 2012.

6.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DAS OFICINAS DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS E BARRIOS HISTÓRICOS RESOLTOS POLO VICEPRESIDENTE DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:

1.76942/421.- HISPANOMOCIÓN S.A. REFORMA/AMPLIACIÓN
2.76176/421.- ALFREDO SÍO DURÁN PRIMEIRA OCUPACIÓN
3.76388/421.- ROMERO GIL Mª ESTHER PRIMEIRA OCUPACIÓN
4.76474/421.- MARÍA SOLEDAD FONTÁN RODRIGUEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
5.76943/421.- PROMO JVG S.L. PRIMEIRA OCUPACIÓN
6.77034/421.- ANTONIO ALONSO ALVAREZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
7.77267/421.- MIGUEL ANGEL POLO GARCÍA PRIMEIRA OCUPACIÓN
8.77486/421.- PABLO GUITIAN IGLESIAS PRIMEIRA OCUPACIÓN
9.74289/421.- IGLESIA CRITIANA EVANGÉLICA CAMBIO DE CUBERTA
10.76567/421.- PÉREZ FERNÁNDEZ E RICARDO SOBRAL CAMBIO DE CUBERTA
11.76631/421.- MIGUEL OSCAR ROMERO MORENO PARCELACIÓN
12.77255/421.- IGNACIO GONZALEZ HERMIDA PARCELACIÓN
13.73607/421.- Mª ROSARIO RGUEZ ALONSO CAMBIO MAT. CUBERTA

EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES:

ESTIMADAS:
14.78078/421.- VIGUESA DE TRANSPORTES S.L. DEV. AVAL
15.68136/421.- OPTARE SOLUTIONS S.L. REFORMA COMERCIAL
16.70979/421.- JOSÉ LUIS GLEZ BESTEIRO REFORMA COMERCIAL
17.422/420.- IVAN JORGE ÁLVAREZ PEDREIRA COMERCIO
18.36846/422.- JOSÉ LUIS GONZÁLEZ BESTEIRO COMERCIO

RENUNCIA:
19.382/420.- OPTARE SOLUTIONS S.L. OFICINAS
20.35574/422.-OPTARE SOLUTIONS S.L. OFICINAS

DESFAVORABLES:
21.27387/422.- SONIA SOLLA MATEO CAMBIO TITUL/ACTIVIDADE
22.32628/421.-Mª CARMEN LONGUEIRA QUINTAIROS CAMBIO TITUL/ACTIVIDADE
23.34883/422.- MARÍA MAGDALENA BLANCO RGUEZ CAMBIOTITUL/ACTIVIDADE
24.35381/422.- DISALVA MOBILIARIO S.L. COMERCIO
25.26067/422.- GREGORIO FIDALGO ODILA ALIMENTACION CONXELADOS
26.27144/422.- JESÚS CARRERA CARBITA VENDA POLO MIUDO
27.34410/422.- ROCIO LORENZO DOMINGUEZ BAR/CAFÉ BAR/RESTAURANTE
28.46277/421.- ODILA GREGORIO FIDALGO REFORMA COMERCIAL
29.48656/421.- JESÚS CARRERA CABIRTA REFORMA COMERCIAL
30.64597/421.- ROCIO LORENZO DOMINGUEZ REFORMA COMERCIAL

INFORME:
31.73031/421.- PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES REFORMA/AMPLIACIÓN
32.37847/422.- PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES INDUSTRIA

MEDIO AMBIENTE:
33.33830/422.- ESTHER CARPINTERO GAMALLO CLINICA/VENDA DE ANIMAIS
34.34625/422.- INVERSIONES 8102, SL OFICINA
35.44577/421.- LINK EXTERNALIZACIÓN SERVICIOS, SLU REFORMA COMERCIAL
36.65360/421.- INVERSIONES 8102, SL REFORMA COMERCIAL


EXPEDIENTES DE BARRIOS HISTORICOS:

ESTIMADOS:
37.884/426.- REGISVIGO S.L. REFORMA/AMPLIACIÓN
38.1387/426.- CELESTINO VALLADARES BLANCO REFORMA/AMPLIACIÓN
39.1525/426.- SANTOS ZAS Y OTRO GABRIEL ARTURO REFORMA/AMPLIACIÓN
40.64544/422.- MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ MILLARES REFORMA/AMPLIACIÓN
41.68811/421.- FRANCISCO ALBA PUERTA DERRUBA
42.1088/426.- RENTA4BANCO REFORMA COMERCIAL
43.1130/426.- UNIPREX S.A. OFICINAS
44.29957/422.- LA JAMONERÍA DE BOUZAS S.L. BAR/CAFÉ BAR/RESTAURANTE7.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.
Vigo, 22 de xaneiro de 2013
A Xerente de Urbanismo,


María Carneiro López


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 25 de xaneiro de 2013, ás 8.30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.


Vigo, 22 de xaneiro de 2013

O Alcalde O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)


Abel Caballero Álvarez Gustavo Rodríguez Bartol