Escoitar

Pleno da Corporación, sesión EXTRAORDINARIA

venres, 14 dec 2012
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 21

CONVOCATORIA


ORDE DO DIA para a sesión EXTRAORDINARIA que terá lugar o día DEZASETE de DECEMBRO de 2012, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.


1.- Desestimación de alegación e aprobación provisional da modificación puntual núm. 4 do PXOM, relativa ás condicións de fondo edificable nas ordenanzas núms. 3 e 4 (edificación en couzada pechada). Expte. 13145/411 (475/1101).

2.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre Bens Inmobles (2). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

3.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre Vehículos de tracción mecánica (3). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

4.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre Actividades Económicas (4). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública

5.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre Construcións, instalacións e obras (5). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública

6.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre Incremento de valor dos terreos de natureza urbana (6). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública

7.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas polos Documentos que expida ou de que entenda a Administración do Concello ou a dos seus Organismos Autónomos a instancia de parte (10). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

8.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas relativas ó servizo de Transporte urbano de viaxeiros en automóbiles e lixeiros de aluguer con condutor (autotaxis e vehículos especiais ou de abono) (11). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública

9.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas polos servizos especiais por Espectáculos e Transportes (12). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

10.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación de servizos de Prevención e Extinción de Incendios, prevención de ruínas de construcións, salvamentos e outros análogos (13). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

11.- Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza Fiscal reguladora dos dereitos ou taxas pola prestación dos Servizos dos Cemiterios Municipais (14). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

12.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas pola inmobilización, retirada, depósito e custodia de vehículos (15). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

13.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas pola recollida do lixo (16). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

14.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación dos servizos de retirada, transporte e custodia de instalacións, elementos e xéneros relativos ó exercicio de calquera actividade ou comercio na vía pública sen licencia municipal e outros prestados por causas excepcionais (17). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

15.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación de Servizos de Inspección Sanitaria e os de análises químicas, bacteriolóxicas e calquera outras da mesma natureza (18). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

16.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación dos Servizos de Sanidade preventiva, desinfección, desinsectación, desratización e destrución de calquera clase de materias e produtos contaminantes ou propagadores de xermes nocivos para a saúde pública prestados a domicilio ou por encargo (19). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

17.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación de servizos de limpeza de pozos negros, fosas sépticas, solares, e servizos similares así como a recepción de residuos na planta de transferencia (20). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

18.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas por Aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local (30). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

19.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas por Aproveitamento especial de terreos de dominio público local con instalación de quioscos (31). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

20.- Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora das Taxas por aproveitamentos especiais con instalación de postos de venda na vía pública e, en xeral en bens de dominio público municipal, autorizados ao amparo da ordenanza reguladora da Venda na vía pública e espazos abertos (32). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

21. Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas por aproveitamento especial da vía pública con Estacionamento de Vehículos de tracción mecánica en determinadas rúas municipais (34). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

22.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora dos dereitos e taxas pola concesión de Licenzas para construcións, obras e instalacións tramitadas pola Xerencia Municipal de Urbanismo así como pola Administración do Concello (50). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

23.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas por Licenzas de actividades e instalacións (51). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

24.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas polos servizos que presta o Organismo Autónomo Municipal Parque das Ciencias "Vigo-Zoo" a través do seu Parque Zoolóxico (53). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

25.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza reguladora dos prezos públicos pola prestación de Ensinanzas Especiais e outras actividades en establecementos municipais (40). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

26.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora dos prezos públicos pola prestación do servizo de organización de espectáculos, aluguer de instalacións para estes, xestión integral de RSU de construción e demolición domiciliarios, depositados en sacos na vía pública e participación noutras actividades ou programas (42). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

27.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora dos prezos públicos pola utilización de "Verbum-Casa das Palabras" (43). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.

28.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza reguladora dos prezos públicos por utilización das instalacións deportivas municipais, pertencentes o "Instituto Municipal dos Deportes (52). Resolución das alegacións presentadas no período de información pública.


DECRETO DE CONVOCATORIA:

Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión EXTRAORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE HORAS do día DEZASETE DE DECEMBRO, para resolver os asuntos da devandita relación.

Se na primeira convocatoria non existira o quorum necesario, entenderíase convocada a sesión automaticamente á mesma hora dous días despois.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Corporación para a súa concorrencia puntual ó acto e fágase público no taboleiro da Casa do Concello aos efectos de información.
Vigo, 13 de decembro de 2012
O ALCALDE, O SECRETARIO XERAL DO PLENO,Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda.