Escoitar
Anuncio de Persoal

Selección para o nomeamento interino dun Enxeñeiro Superior de Camiños

Con datas 28 de xaneiro e 7 de febreiro de 2011, a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, adoptou acordos polos que se aproban as bases de selección para o nomeamento interino por acumulación de tarefas de 1 Enxeñeiro Superior de Camiños, Canais e Portos para a Área de Servizos Xerais.

venres, 18 feb 2011
As bases para consulta, atópanse no taboleiro de edictos da Casa do Concello, así como na paxina web municipal www.vigo.org.

O prazo de presentación de instancias será de dez días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación do presente anuncio.