Escoitar
Persoal

Contratación laboral-temporal en prácticas dun analista de laboratorio

<br />

venres, 28 xan 2011
Con data 9 de decembro do 2010, a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, adoptou acordo polo que se aproban as bases de selección para a contratación laboral-temporal en prácticas, dun/dunha analista de laboratorio.

As bases para consulta, están no taboleiro de edictos da Casa do Concello, así como na paxina web municipal www.vigo.org.

O prazo de presentación de instancias que se realizará no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, será de dez días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación do presente anuncio na prensa local. Bases