Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 1 xul 2009
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:


ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

1. TOMA DE COÑECEMENTO DOS CRITERIOS XERAIS PARA A XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL DO SOLO. EXPTE 7/433.

2. NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO DUN PROGRAMADOR INFORMATICO . EXPTE 3841/407.

3. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS PARA A EXECUCIÓN SUBSIDIARIA DE SENTENZAS DE DERRUBA. EXPTE 3444/407.

4. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS

ESTIMADAS:
1. 53072/421.- COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA EDIFICIO

EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
2. 33551/422.- ASIENTOS DE GALICIA, S.L. TALLER/FÁBRICA
3. 18363/422.- WENSHU TUNG BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE

5. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

ESTIMADAS:
1. 35217/422.- JOSÉ ANTONIO GARCÍA DIÉGUEZ CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
2. 35245/422.- GAME STORES IBÉRICA, S.L. CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
3. 35269/422.- EUROLAR GESTIÓN INMOBILIARIA,SL CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
4. 35283/422.- ÓSCAR BARROS LORENZO CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
5. 31925/422.- PAIÑA, C.B. CAFEBAR CON MÚSICA/DISCOTECA
6. 26626/422.- GABINETE APOYO PSICOLÓGICO, SL OFICINA
7. 34851/422.- RODRIGO GARCÍA ESTÉVEZ GRÚAS
8. 58192/421.- PAIÑA, C.B. REFORMA COMERCIAL
9. 35189/422.- ANTONIO GONZÁLEZ OGANDO OFICINAS

DESESTIMENTO:
10. 30985/422.- MERCADONA, S.A. ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
11. 56314/421.- MERCADONA, S.A. ALIMENTACIÓN/CONXELADOS

6. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS
Vigo, 29 de xuño do 2009
A XERENTE DE URBANISMO


Julia Chamosa MartínDECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 2 de xullo de 2009, as 9:00 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.
Vigo, 29 de xuño de 2009

O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMO

Abel Caballero Álvarez David Prada Puentes