Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 12 set 2008
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 15 DE SETEMBRO DE 2008.


1.- Acta da sesións ordinaria e extraordinaria e urxente do 18 de xullo de 2008.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta das setenzas e autos remitidos por Asesoría Xurídica:

a) Auto do TSXG Sala do Contencioso-Administrativo Sección Primeira RC-A nº 941/2004 p.o. Demandante: Concello de Vigo. Obxecto: Acto da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, de data 11.10.04, sobre depósito dun ungüentario achado na r/Areal. Rematado o procedemento.

b) Sentenza do X. Contencioso Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 14/08 p.a. Demandante: Corepin, S.L. Obxecto: Sanción de tráfico. Expedientes 0786651321 e 078651320. Desestima o recurso.

c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 25/08 p.a. Demandante: D. Juan Carlos Clemente Pérez. Obxecto: Desestimación "presunta" de reposición en reclamación patrimonial (expte. Nº 1343/243). Desestima o recurso.

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 27/2008 p.a. Demandante: Gremasa Mos, S.A. Obxecto: Resolución do Tribunal Económico-Administrativo local do Concello de Vigo de data 21.11.07 (expte. 975/550), inadmisibilidade de reclamación contra notificación de embargo e procedemento executivo por iae 2003-2006. Inadmite o recurso.

e) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 34/2008 p.o. Demandantes: "Unión de Consumidores de Pontevedra" e "Asociación Profesional de Peritos Inmobiliarios". Obxecto: Sesión plenaria do 29-12-2007. Inadmite o recurso.

f) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 41/2008 p.o. Demandante: Xunta de Galicia. Obxecto: Liquidación IBI 2003. Sentenza nº 142, do 7 de maio de 2008.

g) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 46/2008 p.a. Demandante: D. Fernando Recondo Ruíz. Obxecto: Xunta Goberno local 20/06/07, reclamación patrimonial 918/243 . Pretensión de 4.971,48 €. Desestima o recurso.

h) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 54/2008 p.a. Demandante: D. José Quintans Hermida. Obxecto: Sanción de tráfico. Expte. 078664057. contía 91 €. estacionamento en parada de bus. Desestima o recurso.

i) Auto do X. do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 67/2008 p.a. Demandante: D. Juan José Ferro Vázquez. Obxecto: Acto da Xunta Goberno Local do 23/05/2007, sobre sentenza de persoal, axudantes de oficios. Desestimento do autor.

k) Sentenza do TSXG no rec.apelación nº 4372/2006 contra sentenza desestimatoria do Xulgado Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo. Demandante: Dª. Angela Millos Campos
Obxecto: Resolución do 10-01-2005, en reclamación patrimonial. expte. Nº 5/243. Desestimada a apelación.

l) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 73/08 p.a. Demandante: D. Fernando Crespán Conde. Obxecto: Sanción tráfico dobre fileira sen conductor 078639767. Desestimado o recurso.

m) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 79/2007 p.a. Demandante: Autoridade Portuaria deVigo. Obxecto:Resolución do tribunal económico-administrativo do Concello de Vigo, do 16.03.07 (expte.: 762/550) sobre compensación de débedas (5.929,15 €) por resolución do 9/03/07(expte.: 6.985/540). Desestimento da autora.

n) Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 104/08 p.a. Demandante: D. Simón González Salgado. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación do 5.10.07 responsabilidade patrimonial por danos, expte. Nº: 1757/243. Inadmite o recurso.

ñ) Setenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 114/2008 p.a. Demandantes: D. Miguel Cortés Bautista e D. Manuel Barciela Rivera. Obxecto: Desestimación "presunta" de alzada contra cambios de sección na policía municipal. desestima o recurso.

o) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 132/2008 p.a. Demandante: D.ª María Gayoso Sánchez. Obxecto: Sanción de tráfico. Expediente 068535222. Desestima o recurso.

p) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 144/2008 p.a. Demandante: Dª Barbara Nacimiento Pregal. Obxecto: reclamación patrimonial, desestimación presunta, reclamación do 5/10/2007. Inadmite o recurso.

q) Sentenza no rec. Apelación 15075/2008 do TSXG contra sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 184/2006 p.o. Demandante: Ute Eloymar-Tranvías Eléctricos de Vigo. Obxecto: Resolución do tribunal económico-administrativo do Concello de Vigo, de 13.01.06, sobre liquidacións de taxas de entrada de vehículos dos anos 2001 a 2005 e actuacións executorias (estacionamentos subterráneos de urzáiz e independencia).
Desestima a apelación.

r) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 339/2007 p.a.
Demandante: Dª María Helena da Cruz Sá. Obxecto: Reclamación patrimonial, desestimación da reclamación do 16 de xullo de 2007. expediente 962/243. Inadmite o recurso.

s) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 349/2007 p.a. demandante: Dª Asunción Lodeiro Salgueiro. Obxecto: Desestimación presunta en rpa nº 1261/243 caída na vía pública o 03/01/20036. Estimado parcialmente.

t) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 361/07 p.a. Demandante: Comunidade de Herdeiros de D. Luis Alonso Castro. Obxecto: reclamación patrimonial expediente nº 24/09/07. Desestimento da autora.

u) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 431/07 p.o. Demandante: Planner Proceltha, S.L. Obxecto: Resolución da dirección xeral de relacións laborais (consellería de traballo) sobre alzada contra sanción por infracción de riscos laborais (resolución do 15 de xuño de 2005, sanción de 19.532,89 €, (solidariamente ao concello, a demandante e outras) accidente en Cotogrande (agora Ifevi) o 14/10/1998.Desestima o recurso.

v) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 606/2006 p.o. Demandante: D. Mamadou Kane. Obxecto: Resolución da Xunta Goberno Local do 30/01/2006 reincorporación ao servizo de 4 axentes da policía local. Desestima o recurso.

w) Sentenza do Tribunal Supremo no rec. casación nº 6662/2005 interposto polo Concello de Vigo contra sentenza da Audiencia Nacional no proc. nº: 843/2001. Demandante: Autoridade Portuaria de Vigo. Obxecto: Resolución do tribunal económico-administrativo do Concello de Vigo, de data 27.04.01 (padrón IBI 1998, e resolución do Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia, do 21/12/1999).Estima recurso casación.

x) Sentenza do X. de 1ª Instancia nº 6 de Vigo no xuízo verbal nº 379/2006.Demandante: D. antonio Martínez Pérez. Obxecto: Acción declarativa de dominio e reivindicatoria de parte do camiño de roteas de arriba – Sampaio. (reclamación previa, expediente municipal nº 12222/240).Desestimada a demanda.

z) Auto do X. de Instrucción nº 8 DP-PA nº 250/2008.Dilixencias urxentes Xuizo rápido nº 40/2008. Condenado o autor do delicto contra a seguridade do trafico a indemnizar ao Concello.

BENESTAR SOCIAL
3.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 11/1570, 11/1806.

4.- Proxecto de convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Emigración e o concello de Vigo para a realización dun programa de formación en materia de mediación intercultural neste Concello. Expte. 35857/301.

5.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociacion de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Galicia (Afaga) para desenvolver o Programa "Obradoiros Paralelos". Expte. 33640/301.


DIRECCIÓN DE INGRESOS
6.- Modificación ordenanza Fiscal Xeral.

7.- Modificación da ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles.

8.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Vehículos de tracción mecánica.

9.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas.

10.- Modificacións da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

11.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas polos Documentos que expida ou de que entenda a Administración do Concello ou a dos seus Organismos Autónomos a instancia de parte.

12.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas relativas ó servicio de Transporte urbano de viaxeiros en automóbiles e lixeiros de aluguer con conductor (autotaxis e vehículos especiais ou de abono).

13.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas polos servicios especiais por Espectáculos e Transportes.

14.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de servicios de Prevención e Extinción de Incendios, prevención de ruinas de construccións, salvamentos e outros análogos.

15.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora dos Dereitos ou Taxas pola prestación dos Servicios dos Cemiterios Municipais.

16.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola inmobilización, retirada, depósito e custodia de vehículos.

17.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola recollida do lixo.

18.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de Servicios de Inspección Sanitaria e os de análises químicas, bacteriolóxicas e calquera outras da mesma natureza.

19.- Modificación Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación dos Servicios de Sanidade preventiva, desinfección, desinsectación, desratización e destrucción de calquera clase de materias e productos contaminantes ou propagadores de xermes nocivos para a saúde pública prestados a domicilio ou por encargo.

20.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de servicios de limpeza de pozos negros, fosas septicas, solares, e servicios similares así como a recepción de residuos na pranta de transferencia.

21.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das taxas pola prestación do servizo de Axuda no Fogar prestado polo departamento de Benestar Social.

22.- Modificación Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación do servicio das escolas de 1ª etapa de educación infantil.

23.- Modificación Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas por Aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local.

24.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas por Aproveitamento especial de terreos de dominio público local con instalación de Quioscos.

25.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das taxas por aproveitamentos especiais con instalación de postos de venda na vía pública e, en xeral en bens de dominio público municipal, autorizados ao amparo da Ordenanza Reguladora da Venda na Vía Pública e Espacios Abertos.

26.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas por aproveitamento especial da vía pública con Estacionamento de Vehículos de tracción mecánica en determinadas rúas municipais.

27.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora dos dereitos e taxas pola concesión de Licenzas para Construccións, Obras e Instalacións tramitadas pola Xerencia Municipal de Urbanismo así como pola Administración do Concello.

28.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das taxas por Licenzas de Actividades e Instalacións que figura no presente expediente.

29.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas polos servicios que presta o Organismo Autónomo Municipal Parque das Ciencias "Vigo-Zoo" a través do seu Parque Zoolóxico.

30.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de Servicios de Subministración de Auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais.

31.- Modificación da Ordenanza Reguladora dos Prezos Públicos pola prestación de Ensinanzas Especiais e outras actividades en establecementos municipais.

32.- Modificación da Ordenanza Reguladora dos Prezos Públicos por utilización das Instalacións Deportivas Municipais, pertecentes o "Instituto Municipal dos Deportes.

INVESTIMENTOS
33.- Proposta de aprobación provisional do proxecto de "Plan Económico-Financeiro da concesión de obra pública de Auditorio-Pazo de Congresos de Vigo e Zona complementaria e explotación comercial". Expte.605/410.

MOBILIDADE, TRANSPORTE E SEGURIDADE
34.- Devolución de aval á Comisión de Festas da Guía pola celebración da Festa da Sardiña. Expte. 75834/210.

35.- Devolución de aval a Eriña S.L por reserva especial da vía pública por obra na rúa Alcalde Gregorio Espino, 71. Expte. 75331/210.

36.- Devolución de aval á Asociación Cultural do Salvador pola celebración das festas do Salvador de Teis. Expte. 75322/210.

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
37.- Proposta de autorización a Down Vigo da utilización de xardíns de Rivera Atienza para desenvolvemento de curso de xardinería. Expte.4276/446.

38.- Indemnización substitutiva a favor da empresa Simco S.L. polo mantemento dos Parques Forestais de Vigo. Expte. 4251/446.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
39.- Modificación del apartado 1 del art. 92 do prego de cláusulas técnicas e administrativas do concurso para a xestión mediante concesión de servizo público de aparcadoiros subterráneos de uso mixto en diferentes lugares da cidade. Expte. 18420/240.

40.- Expediente para a contratación do servizo de redacción dun plan de actuación para a optimización do transporte colectivo urbano de Vigo. Expte. 74352/210.

41.- Incidente de imposibilidade legal de execución da sentenza dictada polo TSXG no RC-A nº 02/4065/2002, anulatoria da novación do contrato concluído para a constitución de Emorvisa. Expte. 18412/240.


PERSOAL
42.- Dar conta da resolución sobre autorización de permiso retribuído á funcionaria Dª. Sara Fernández Carpintero. Expte. 18413/220.

43.- Dar conta da resolución relativa ao traslado da funcionaria Dª. Mª José Faraldo Rivas. Expte. 18438/220.

44.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal, febreiro a xullo 2008 e decembro 2007. Expte. 18398/220.

45.- Proposta en relación coas retribucións do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento. Expte. 8/105.

SERVIZOS XERAIS
46.- Revisión de prezos do contrato de subministración de formigóns. Expte. 50885/250.

47.- Revisión de prezos do contrato de subministración de materiais de construcción. Expte. 50894/250.

TENENCIA DE ALCALDÍA
48.- Proposta de autorización para a celebración da XXV Marcha Aspanaex o vindeiro día 5.10.08 dende o Auditorio de Castrelos. Expte. 406/107.

TURISMO
49.- Renuncia de bolseira para prácticas nas oficinas e servizos turísticos da Concellería de Turismo e contratación de suplente. Expte. 2377/104.

URBANISMO
50.- Disolución da Xunta de Compensación da U.A. 2 Carrasqueira. Expte. 4816/401.

51.- Proxecto de convenio urbanístico de execución da Urbanización da U.A. Pobo Galego e o seu entorno. Aprobación definitiva. Expte. 4799/401.

52.- Resolución do recurso de reposición presentado por "Promociones de Obras inmobiliarias Vigo S.A." ó acordo da Xunta de Goberno local de data 27.08.07. Expte. 152/413.

53.- Rogos e preguntas.