Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 10 set 2008
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR. (28.08.08).

DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. DISOLUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DA U.A. 2 CARRASQUEIRA. EXPTE 4816/401.

3. CONVENIO URBANÍSTICO DE EXECUCIÓN DA URBANIZACIÓN DA U.A. POBO GALEGO E O SEU ENTORNO. APROBACION DEFINITIVA. EXPTE 4799/401.

4. RESOLUCIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR " PROMOCIONES DE OBRAS INMOBILIARIAS VIGO S.A." Ó ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 27.08.07. EXPTE 152/413.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

5. NOMEAMENTO PROVISIONAL DO SECRETARIO DA XERENCIA DE URBANISMO. EXPTE 3195/407.

6. APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA PARA REHABILITACIÓN:

a) VIVENDA NA RÚA CHAO 6-3º A. EXPTE 339/431

7. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DE DATA 27.05.08 RECAÍDA NO RCA PO 74/2007 INTERPOSTO POR BEATRIZ RIVEIRO REQUEJO E ELVA RODRIGUEZ ALONSO CONTRA INEXECUCIÓN DE RESOLUCIÓN DE DATA 26.02.03 POLA QUE SE ORDEA Á ENTIDADE " TALLERES POSADA VIGO S.L." O CESE DEFINITIVO DA ACTIVIDADE NO LOCAL SITO NA AVDA DE CASTRELOS 439 E RESOLUCIÓN DE 13.03.07 POLA QUE SE DECLARA RESTAURADA A LEGALIDADE URBANISTICA. ESTIMA PARCIALMENTE O RECURSO PRESENTADO.

b) SENTENZA DE DATA 30.06.08 RECAÍDA NO RCA PO 7992/2004 INTERPOSTO POR GLORIA FERNANDEZ COLLAZO E SALVADOR MUÑOZ NOGUEIRAS CONTRA ACORDO DO XURADO DE EXPROPIACIÓN DE A CORUÑA DE 20.07.04 RESOLUTORIO DO XUSTIPREZO DE FINCAS 4,3 E 5-A EXPROPIADAS POLO CONCELLO DE VIGO PARA ACONDICIONAMENTO DOS COLECTORES DO RIO LAGARES. ESTIMA PARCIALMENTE O RECURSO PRESENTADO.

c) SENTENZA DE DATA 30.06.08 RECAÍDA NO RECURSO DE CASACIÓN 4401/04 INTERPOSTO POR "INVERSIONES MAR 2000 S.L." CONTRA SENTENZA DE 4.12.03 DESESTIMATORIA DO RCA INTERPOSTO CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE 16.10.98 E DECRETOS DO ALCALDE-PRESIDENTE DE 25.06.99 E 20.12.99 SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN UE-1 PERI SENSAT. ESTIMA A CASACION INTERPOSTA.

d) SENTENZA DE DATA 27.03.08 RECAÍDA NO RCA PO 133/2007 INTERPOSTO POR GARCI VENTA S.L. CONTRA RESOLUCIÓN DA XMU DE 9.03.07 POLA QUE SE ORDEA O CESE DA ACTIVIDADE DE ALMACÉN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN NA PARCELA SITA Á BEIRA DO CEMITERIO DE PUXEIROS-LAVADORES. ESTIMA O RECURSO PRESENTADO.

e) SENTENZA DE DATA 13.06.08 RECAÍDA NO RCA PA 43/2008 INTERPOSTO POR LUCINDA PEREIRA DE SAA CONTRA RESOLUCIÓN DO CONCELLO DE VIGO DE 13.02.07 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO COA DATA 7.12.06 CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 19.10.06 RECAÍDO NO EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANISTICA POR OBRAS NON AXUSTADAS Á LICENZA NA RÚA MANTELAS Nº 65-FREIXEIRO. EXPTE 12460/423. ESTIMA O RECURSO PRESENTADO.

f) SENTENZA DE DATA 05.06.08 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4404/2006 INTERPOSTO POR MARGARITA DACUÑA GIRALDEZ CONTRA SENTENZA DE DATA 30.06.06 DESESTIMATORIA DO RCA INTERPOSTO CONTRA ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 10.02.05 POLO QUE SE AUTORIZA A LICENZA DE CONSTRUCCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR NA RÚA SAN CRISTOBAL Nº 30. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.

8. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1. 64304/421.- PROMOCIONES INMOBILIARIAS ROBERAL, S.L.
2. 63206/421.- CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR
3. 63627/421.- CONSELLERIA DE VIVENDA E SOLO
4. 62985/421.- MANUEL MARIA MENDEZ CARNICERO
5. 57584/421.- M ELISA IZQUIERDO FONTAN
6. 59421/421.- PICOSUR SL
7. 63819/421.- MIRAFLORES VIGO SA
8. 63927/421.- MIRAFLORES VIGO SA
9. 34006/422.- CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR
10. 32981/422.- BOUZAS OPTICA SL
11. 61004/421.- M CARMEN SUAREZ MARTINEZ
12. 60956/421.- CARMEN COMESAÑA ARAUJO

9. DAR CONTA DO EXPEDIENTE DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTO POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL :

1.- 32902/421.- YOLANDA FRANCISCO FERNANDEZ

10. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1. 34258/422.- JOSE SEGUIN GONZALEZ
2. 34260/422.- COMPAÑIA ESPAÑOLA MEDIOS COMUNICACION ESCRITOS AMBITO
3. 34266/422.- 20 PILAS TIPO D SL
4. 34276/422.- SERVICIOS HOSTELEROS O PINAL SL
5. 34288/422.- INVERSIONES MAGALLANES, S.L.
6. 23938/422.- ESTACIONES DE SERVICIO PEREZ RUMBAO SA
7. 32177/422.- LEGALIA ABOGADOS GALICIA, SL
8. 34152/422.- VAUGHAN SYSTEMS SL
9. 34085/422.- CONSTRUCCIONES HERMANOS ALONSO PEREZ S.L
10. 32409/422.- MANUEL BRANTUAS GRILLE
11. 59186/421.- MANUEL BRANTUAS GRILLE
12. 26886/422.- FRANCE TELECOM ESPAÑA SA
13. 32611/422.- XFERA MOVILES S.A.
14. 35199/421.- FRANCE TELECOM ESPAÑA SA
15. 60949/421.- XFERA MOVILES S.A.
16. 29583/422.- TRANSFORMACIONES METALICAS MARSAN S L

11. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.