Escoitar

Xunta de Goberno Local

luns, 25 ago 2008
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 26 DE AGOSTO DE 2008.


1.-Acta da sesión ordinaria do 9 e 16 de xuño de 2008.


BENESTAR SOCIAL
2.- Proxecto de convenio entre a Concellería de Benestar Social e o Fondo Galego de cooperación e Solidariedade para o fomento e a homologación das políticas municipalistas de cooperación ó desenvolvemento no exercizo 2008. Expte. 34539/301.

3.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a Asociación Plan Comunitario de Teis para a realización dun Proxecto de intervención Psico-Pedagóxica, lúdica e social. Expte. 34716/301.

4.- Proposta para deixar sen efecto a solicitude de subvención para infravivenda rural á Consellería de Vivenda e Solo correspondente ó expte 34105/301.

5.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 4/1875, 23/694, 11/1805, 23/1943, 23/1984, 3/2052, 3/1841, 3/805, 3/2006, 3/1719, 14/1215, 23/1832, 2/2278, 2/2119, 2/240, 2/2121, 2/2105, 2/2106, 2/1719.


DEPORTES
6.- Solicitude da Federación Galega de Ciclismo para organizar a segunda edición da "Volta + nov@s" no Parque do Castro. Expte. 7975/333.

IGUALDADE
7.- Convalidación de gasto da factura do mes de maio de 2008 do servizo na Casa de Acollida de Mulleres Maltratadas polo "Gupo de Estudios sobre a condición da muller-Alecrín". Expte. 3524/224.

INVESTIMENTOS
8.- Recoñecemento de investimentos realizados pola entidade Concesionaria dos Servizos de Saneamento e Abastecemento de Auga Aqualia-FCC-Vigo. Expte. 101054/140

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
9.- Pagamento anticipado de bolsas do Programa de Inmersión Lingüística en Inglés-2008. Expte. 9863/332.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
10.- Reclamación administrativa previa á vía xurisdiccional civil en relación coa desafectación do carácter de ben de dominio público dun tramo de camiño en Carrasqueira-Coruxo. Expte. 18069/240. Desestimada.

11.- Reclamación administrativa previa á vía xurisdiccional civil en relación coa desafectación do carácter de ben de dominio público do camiño Longra R-7. Expte. 18023/240. Desestimada.

12.- Reclamación administrativa previa á vía xurisdiccional civil en relación coa desafectación do carácter de ben de dominio público do Ramal-2 CR Marco. Expte. 509/244. Desestimada.

13.- Rectificación no Inventario municipal de bens e dereitos do camiño das Veigas R-2. Expte. 18364/240.

14.- Revisión do prezo do contrato do servizo de limpeza de colexios e escolas públicas de Vigo. Expte. 18357/240.

15.- Prórroga do contrato de limpeza de colexios e escolas públicas do Concello de Vigo. Expte. 18356/240.

16.- Devolución de garantías:
a) Eosa (Estrategia y Organización S.A.) Expte. 2325/241.
b) Sercoysa Proyectos y Obras S.A.. Expte. 2314/241 e doc. 80056328.
c) Asesoramiento Tributario Local S.L. Expte. 2343/241.

17.- Enxenación de 92 vehículos para chatarra. Expte. 2351/241.

18.- Adxudicación da enaxenación de 54 vehículos para chatarra. Expte. 2339/241.

19.- Adxudicación da enaxenación de 26 vehículos para chatarra. Expte. 2338/241.

20.- Adxudicación da execución das obras do proxecto de ampliación de graderío no Polideportivo de Bouzas. Expte. 17815/333.

21.- Rectificación do acordo da Xunta de Goberno local de 10.03.08 de revisión de prezos do contrato do servizo de ampliación, substitución, mentemento, conservación e instalación de rede semafórica. Expte. 18218/240.

PERSOAL
22.- Horas extraordinarias, gratificacions por servizos especiais e extraordinarios febreiro-xuño 2008. Expte. 18375/220.

23.- Festividade-Nocturnidade maio 2008 - Parque Mobil e Parque Central. Expte. 18301/220.

24.- Festividade-Nocturnidade Xullo 2008, diversos servizos. Expte. 18400/220.

25.- Gratificación por exceso xornada do persoal do Servizo de Cemiterios- xullo 2008. Expte. 18395/220

26.- Productividade por xornada partida do persoal do Servizo de Cemiterios- xullo 2008. Expte. 18399/220.

27.- Productividade por conducción de vehículo municipal non sendo oficial conductor, diversos servizos, 2º Trimestre 2008. Expte. 18396/220.

28.- Productividade por toxicidade do persoal do Servizo do Parque Mobil- xullo 2008. Expte. 18403/220.

29.- Xornadas de reforzo da Policía Local - xullo 2008. Expte. 18405/220.

30.- Gran Gala Policía Local "Xura da constitución novos policías". Exptes. 18369/220.

31.- Complemento de productividade do 1º semestre 2008 (Instruccións Plantilla) de D. Francisco Martínez Muñoz - Conserxería. Expte. 18373/220.

32.- Productividade a Ana Mª Soto Sobrado- 2º Trimestre 2008. Expte. 1559/321.

33.- Gastos de locomoción do persoal municipal - xuño 2008. Expte. 18368/220.

34.- Reclamación presentada por Nuria Mª Núñez Aboy. Expte. 33238/301.

35.- Dar conta de resolución de data 28 de xullo de 2008 do Sr. Concelleiro de Xestión de encomenda de funcións a D. Jesús Bastos Román. Expte. 54003/250.

36.- Dar conta de concesión de permiso a Dª Teresa André Lorenzo de conformidade co art. 70.k) da Lei 13-2007. Expte. 18379/220.

37.- Dar conta da resolución de data 1 de agosto de 2008 do Sr. Concelleiro de Xestión de adscribción provisoria de Dª Mª José Valenzuela Rodríguez ao posto "Adxunta xefe servizo intervención urbanística". Expte. 18409/220.

38.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas polo período de seis meses, de 4 diplomadas en traballo social. Expte. 187371/220.

39.- Bases nomeamento interino por acumulación tarefas de 3 auxiliares administrativos para distintos servizos polo período máximo de 6 meses. Expte. 18310/220.

40.- Nomeamento interino dunha técnica de prevención de riscos laborais. Expte. 18293/220.

PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO
41.- Modificación das bases de selección e contratación do persoal para a realización das acción de información e/o orientación e busca de emprego. Expte. 5197/77.

SERVIZOS XERAIS
42.- Proxecto de reurbanización da Praza de Eduardo Chao, Fase II-A. Expte. 55602/250.

URBANISMO
43.- Recurso de reposición interposto por Dª Mª de los Angeles Gómez-Aller Fernández e outros contra acordo da X.Goberno local polo que se daba conta do pase á vía de constrinximento das cotas da U.A. 8, As Grades. Proposta de inadmisión.

44.- Rogos e preguntas.