Escoitar

Xunta de Goberno Local

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 30 de decembro logo do remate da sesión plenaria convocada para a mesma data, para resolver os asuntos da devandita relación.

mércores, 29 dec 2004
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 30 DE DECEMBRO DE 2004ATENCIÓN CIDADÁ
1.- Proposta de adxudicación do concurso para a adecuación dos locais do edificio "Vieira" para a posta en funcionamento do centro antena de Saiáns. Expte. 483/321.


BENESTAR SOCIAL
2.- Proxecto de convenio de colaboración con Cruz Roja Española para o desenvolvemento de actividades coa unidade de drogodependencias CEDRO. Expte. 11226/301.

3.- Dar conta dos expedientes de gasto menor tramitados polo departamento de Benestar Social nos meses de outubro e novembro 2004.

4.- Contratación de persoal convenio de colaboración Consellería de Emigración-Concello de Vigo. Oficina de atención a inmigrantes e emigrantes retornados.


DEPORTES
5.- Solicitude de autorización de Servicios Hípicos Hipigal, S.L. para a organización da Copa do Mundo de Salto da Federación Ecuestre Internacional-Edición 2005 do 11 ó 13 de febreiro de 2005. Expte. 5085/333.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
6.- Proposta de adxudicación da subministración de equipos informáticos e mobiliario para os centros antena de Saiáns e Candeán.

7.- Proposta de adxudicación da edición da guía de servizos deportivos.

PERSOAL
8.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios do persoal municipal correspondente ó mes de xullo e novembro de 2004. Expte. 15478/220.

VIAS E OBRAS
9.- Devolución de fianza a Justo Román, S.L. Expte. 43190/250.


XESTIÓN MUNICIPAL
10.- Gastos de locomoción mes de decembro.


11.- Rogos e preguntas