Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 7 out 2015
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:
ORDE DO DÍA:


1. ACTA ANTERIOR (01.10.2015).
ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
2. APROBACIÓN INICIAL DO PLAN PARCIAL DO SECTOR "S-50-R CABO ESTAI NORTE", INCLUÍDO O ISA. EXPTE. 12629/411.
ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
3. AUTORIZACIÓN DO ALLEAMENTO DA VIVENDA "3º A" NA PARCELA R1 DA "U.E. I-02 REGUEIRO" E REFUGAMENTO DO EXERCICIO DO DEREITO DE TENTEO SOBRE A DEVANDITA VIVENDA. EXPTE. 4715/401.
4. EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS:
a. RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA, QUE DESESTIMA AS ALEGACIÓNS FORMULADAS CONTRA RESOLUCIÓN DO 27.10.2014, E DECLARA AS OBRAS REALIZADAS NO CAMIÑO ANGUÍA NÚM. 7, EN BEADE, INCOMPATÍBEIS CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO, ORDENANDO A SÚA DEMOLICIÓN. EXPTE 15177/423.
b. RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA DE RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XMU DO 04.05.2012 QUE DECLARABA REALIZADAS SEN LICENZA E INCOMPATÍBEIS CO ORDENAMENTO XURÍDICO AS OBRAS REALIZADAS NA AVDA. RICARDO MELLA NÚM. 584. EXPTE. 15536/423.
c. RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA DE RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XMU DO 06.07.2015 QUE DECLARABA REALIZADAS SEN LICENZA E INCOMPATÍBEIS CO ORDENAMENTO XURÍDICO AS OBRAS REALIZADAS NA AVDA. CESÁREO VÁZQUEZ NÚM. 173, ESQUINA COA RÚA FUCHIÑOS NÚM. 1, E ORDENA A SÚA DESMONTAXE E RETIRADA. DESESTIMA A SOLICITUDE DE SUSPENSIÓN DA EXECUCIÓN DO ACTO CONTRA O QUE SE RECORREU. EXPTE. 16616/423.
d. RESOLUCIÓN DE INADMISIÓN POR EXTEMPORÁNEO DO RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XMU DO 16.03.2012 QUE DECLARABA REALIZADAS SEN LICENZA E INCOMPATÍBEIS CO ORDENAMENTO XURÍDICO AS OBRAS REALIZADAS NA RÚA MANUEL LAGO LAGO NÚM. 34. 15599/423.
5. RESOLUCIÓNS DEFINITIVAS DE PROCEDEMENTOS SANCIONADORES DE ITE - ANO 2014
EXPTE. INTERESADO/A SANCIÓN

a. 10149/428 PRUDENCIO PAMPILLÓN RODRÍGUEZ 1000 EUROS
b. 10150/428 MANUEL MORGADE MOREIRA 600 EUROS
c. 10152/428 GUADALUPE FIGUEROA COMESAÑA 1000 EUROS
d. 10160/428 COMPAÑÍA PROTECCIÓN VIGILANCIA GALAICA, SA 80 EUROS
6. REVOGACIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR DE ITE - ANO 2011
EXPTE. INTERESADO/A
7319/428 LAURENTINO BARROS FORTES
7. DAR CONTA DAS COMUNICACIÓNS PREVIAS DA OFICINA DE LICENZAS DOS MESES DE XUÑO E XULLO DE 2015. EXPTE. 80927/421.
8. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZAS QUE RESOLVEU A CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO DO CONCELLO DE VIGO:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
1. 3801/426.- INTERCENTROS BALLESOL, SL EDIFICIO
2. 72226/421.- M. SUSANA RODRÍGUEZ COSTAS VIVENDA UNIFAMILIAR
3. 84271/421.- OLGA GRELA ÁNGEL VIVENDA UNIFAMILIAR
4. 1539/426.- M. ISABEL FERNÁNDEZ VICENTE REFORMA/AMPLIACIÓN
5. 84116/421.- MIGUEL ABALDE VILLAR VARIOS
6. 84738/421.- PATRICIA FERNÁNDEZ LIZ VARIOS
7. 4191/426.- ALEJANDRO MONTES RODRÍGUEZ REFORMA COMERCIAL
8. 70908/421.- JULIO J. GARCÍA CASTRO REFORMA COMERCIAL
9. 81128/421.- MARÍA A. VIEIRA COSTAS PARCELACIÓN
10. 36819/422.- JULIO J. GARCÍA CASTRO DEPORTIVO
11. 85407/421.- CESÁREO MARIÑO MARIÑO DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIF.)

RENUNCIA:
12. 76369/421.- COM. PP. PINTOR COLMEIRO 12 REFORMAS (MÉT. SIMPLIF.)

DESESTIMADAS:
13. 38294/422.- BARRAL BELLO, SL COMERCIO
INEFICACIA:
14. 40982/422.- CAFETERÍA NUEVO D. ALI, CB CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
15. 41390/422.- ARACELI OTERO VALIÑAS CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
16. 41835/422.- TORSOLCAL, SL CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
17. 41965/422.- ACTICLEAN, SL CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
18. 41989/422.- OFELIA ALVARELLOS FERRADÁS CAMBIO TITUL/ACTIV.
19. 42196/422.- JORGE ÓSCAR PUSINERI CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
20. 42229/422.- EDUARDO CARRERA COSTAS CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
21. 42405/422.- PRO ELECTRÓNICA SUR, SA CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
22. 42527/422.- IVÁN REIMÓNDEZ BARCIA CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
23. 42648/422.- CERVECERÍA LA GALIA, SL CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
24. 83520/421.- RAMÓN PINAL LOIS VARIOS
25. 84413/421.- JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ OBRA MENOR
26. 84998/421.- BENIGNO BARREIRO COMESAÑA OBRA MENOR
27. 84999/421.- BENIGNO BARREIRO COMESAÑA OBRA MENOR
28. 84177/421.- JCDECAUX ESPAÑA, SLU VALOS PUBLICITARIOS
29. 84178/421.- JDDECAUX ESPAÑA, SLU VALOS PUBLICITARIOS
30. 40045/422.- SERVICIOS INTEGRADOS HERMO, SL COMERCIO (COM. PREVIA)
31. 42076/422.- TAMARA ALONSO PIÑEIRO COMERCIO
32. 42434/422.- MANUEL OTERO LÓPEZ COMERCIO
33. 42529/422.- ANTONIA RODRÍGUEZ LÓPEZ COMERCIO
34. 42574/422.- PENG CHEN COMERCIO
35. 83915/421.- VESTAL ESTRUCTURAS Y SISTEMAS REFORMA COMERCIAL
36. 83934/421.- PERCIBILLEIRA, SL REFORMA COMERCIAL
37. 84017/421.- TAMARA ALONSO PIÑEIRO REFORMA COMERCIAL
38. 84249/421.- ATLÁNTICA DE HOSTELERÍA 2012, SL REFORMA COMERCIAL
39. 84314/421.- CONSULTING TÉCNICO PATIÑO, SL REFORMA COMERCIAL
40. 84408/421.- MANUEL OTERO LÓPEZ REFORMA COMERCIAL
41. 84660/421.- JOSÉ LUIS PÉREZ ÁLVAREZ REFORMA COMERCIAL
42. 84807/421.- ELISA GONZÁLEZ LOSADA REFORMA COMERCIAL
43. 84907/421.- LUIS GONZÁLEZ BESTEIRO REFORMA COMERCIAL
44. 84811/421.- SERCABLE ASTURIAS REFORMAS (COM. PREVIA)
45. 84940/421.- ARMANDO VILA FIGUEROA REFORMAS (COM. PREVIA)
46. 42253/422.- PABLO VEIGA BAUTISTA DEPORTIVO
47. 40194/422.- M. DOLORES GROVA ÁLVAREZ OFICINAS (COM. PREVIA)
48. 41807/422.- PERCIBILLEIRA, SL OFICINAS
49. 41831/422.- HONORATO CARPINTERO CARPINTERO OFICINAS
50. 42350/422.- AVIS ALQUILE UN COCHE, SA OFICINAS
51. 84634/421.- MARÍA CEREIJO VERGARA PECHE
52. 84663/421.- JOSEFA MELLA MARTÍN PECHE
53. 84956/421.- BENITO OTERO ALONSO PECHE

INFORME:
54. 85638/421.- DIA, SA INFORMACIÓN URBANÍSTICA
55. 84596/421.- PETROPRIX ENERGÍA, SL CONSULTA PREVIA
56. 84866/421.- PETROPRIX ENERGÍA, SL CONSULTA PREVIA

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
57. 39643/422.- DIS RIVAS, SL ALMACÉN/VENDA POR XUNTO
9. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS
Vigo, 5 de outubro do 2015
O xerente de Urbanismo,

Carlos Hernández Figueruelo


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente corespondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves dia 8 de outubro de 2015, ás 9:00 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.

Vigo, 5 de outubro de 2015
O Alcalde-presidente, O secretario da XMUAbel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda