Escoitar

Xunta de Goberno Local

mércores, 7 out 2015
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 8 DE OUTUBRO DE 2015.1.- Acta da sesión ordinaria do 25 de setembro de 2015.

BENESTAR SOCIAL
2.- Proposta de prórroga do convenio "Xantar na casa". Expte. 115456/301.

EDUCACIÓN
3.- Proposta de prórroga do contrato para a xestión parcial, docencia e desenvolvemento da Escola Municipal de Música de Vigo". Expte. 15772/332.

ELECTROMECÁNICOS
4.- Proposta de outorgamento a "Unión Fenosa Distribución, S.A." de concesión do uso privativo do local soto sito no Parque de Castrelos. Expte. 7385/307.

EMPREGO
5.- Proposta de convenio de colaboración coa "Asociación de Mariñeiros Artesanais e Deportivos de Bouzas" para a difusión da cultura mariñeira e das embarcacións tradicionais. Expte. 11900/77.

PATRIMONIO HISTÓRICO
6.- Dar conta do informe da dirección facultativa das "Obras de mellora e reposición de espazos públicos no Casco Vello, no ámbito da Praza da Princesa e Praza de Argüelles" polo que se rexeita a totalidade das alegacións presentadas. Expte. 7279/307.

RECURSOS HUMANOS
7.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal correspondentes aos meses de abril e agosto 2015. Expte. núm.: 27045/220.

8.- Solicitude aboamento complemento de productividade 2014 de D. Enrique Fernández Fernández. Expte. núm.: 27067/220.

9.- Complemento de productividade por toxicidade da brigada de pavimentación do parque Móbil, correspondente ao mes de agosto 2015. Expte. núm.: 27050/220.

10.- Complemento de productividade por toxicidade do persoal do servizo de desinfección correspondente ao mes de agosto 2015. Expte. núm.: 27051/220.

11.- Complemento de productividade por toxicidade da brigada de pavimentación de Vías e Obras, correspondente ao mes de agosto 2015. Expte. núm.: 27052/220.

12.- Xornada partida do persoal adscrito ao negociado de Cemiterios. Expte. núm.: 27004/220.

13.- Productividade toxicidade brigadas pavimentación do Taller de Vías e Obras de xullo 2015 . Expte. núm.: 27015/220.

14.- Complemento de productividade por toxicidade á brigada de pavimentación de Vías e Obras, correspondente ao período de 02/03/2015 ao 01/09/2015, e de 24/03/2015 ao 23/09/2015. Expte. núm.: 27077/220.

15.- Dar conta de Resolucións do concelleiro-delegado da Área de Xesitón Municipal e Persoal:

a) Autorización de horas extras ao persoal do Servizo de Cultura para os meses de outubro, novembro e decembro 2015. Expte. 27084/220.

b) Autorización de horas extras ao persoal do Servizo de Museos para os meses de outubro, novembro e decembro 2015. Expte. 27092/220.

c) Declaración da xubilación voluntaria e obrigatoria de varios empregados municipais. Expte. 27134/220.

16.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 8 de outubro de 2015, ás 13,30 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.


Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e aos demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 6 de outubro de 2015.


O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez