Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 7 mai 2015
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 8 DE MAIO DE 2015.


1.- Acta da sesións extraordinarias e urxentes do 21 e 23 de abril, ordinaria e extraordinaria e urxente do 24 de abril, e extraordinarias e urxentes do 28 e 29 de abril de 2015.

BENESTAR SOCIAL
2.- Proposta de aprobación Proxecto anual de servizos sociais comunitarios municipais e solicitude á Consellería de Traballo e Benestar de transferencia finalista para o seu cofinanciamento. Expte. 105205/301.

3.- Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Menela para o desenvolvemento do Programa de Respiro Familiar- ano 2015. Expte. 1045170/301.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
4.- Proxecto de convenio de colaboración coa Xestora do Auditorio-Pazo de Congresos "Mar de Vigo" para a programación e organización de actividades artísticas e socioculturais en dito auditorio durante o ano 2015. Expte. 6022/335.

DEPORTES
5.- Proposta de autorización para a organización da "VII Carrera en Familia Javier Sensat" o vindeiro 9 de maio de 2015. Expte. 13939/333.

6.- Proposta de autorización para a organización do evento deportivo "XVI Trofeo Cidade de Vigo de Mountain Bike-Vigo Contest-Open de España de DH-RFEC" o vindeiro 10 de maio de 2015. Expte. 13917/333.

7.- Proposta de autorización para a organización do "18 Media Maratón de Vigo" o vindeiro 10 de maio de 2015. Expte. 13563/333.

8.- Proposta de autorización para a organización da "Decabike-Fiesta de la Bicicleta" o vindeiro 17 de maio de 2015. Expte. 13988/333.

9.- Devolución de aval a Construcciones Castro Figueiro S.A. constituído polo acopio de materiais para a execución das obras de reforma do Campo de Fútbol da Etea-Lote 2. Expte. 14053/333.
IGUALDADE
10.- Cesión temporal da vivenda municipal identificada no Rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais co número F-00473-C-006. Expte. 6733/224.

LIMPEZA
11.- Revisión de prezos do contrato do Servizo de contenerización, recollida e transporte a recicladores autorizados dos residuos sólidos urbanos reciclables da Cidade de Vigo. Expte. 4322/252.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
12.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación colectivo Veciñal Curva de San Gregorio para axudar ao financiamento dos gastos de mantemento necesarios para a organización e desenvolvemento das actividades da entidade- ano 2015. Expte. 7000/320.

PATRIMONIO HISTÓRICO
13.- Devolución de aval a UNIKA Proyectos y Obras SAU constituído polo acopio de materiais para a execución das obras de mellora e reposición de espazos públicos no Casco Vello, ámbito Praza Princesa e Praza Argüelles. Expte. 7690/307.

RECURSOS HUMANOS
14.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do servizo do Parque Móbil, adscrito ás brigadas de pavimentación, correspondente ao mes de marzo 2015. Expte. 26525/220.

15.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por servizos prestados de Gran Gala con motivo do Día da Reconquista, do persoal da Policía Local. Expte. 26520/220.

16.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do servizo de Desinfección, correspondente ao mes de marzo 2015. Expte. 26521/220.

17.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do servizo de Cemiterios, correspondente ao mes de marzo 2015. Expte. 26523/220.

18.- Complemento de produtividade por conducir maquinaria pesada do persoal do servizo do Parque Móbil, correspondente ao mes de marzo 2015. Expte. 26527/220.

19.- Complemento de produtividade do persoal dos servizos Enerxéticos por limpeza especial de fontes públicas ornamentais, correspondente ao 1º trimestre 2015. Expte. 26580/220.

20.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do servizo de Vías e Obras adscritos ás brigadas de pavimentación, correspondente ao mes de marzo 2015. Expte. 26524/220.

21.- Dar conta á X.G.L. das seguintes resolucións:

a) Reforzos maio 2015, Policía Local. Expte. 43790/212.

b) Declaración de excedencia por coidado de fillo de Dna. Montserrat García García. Expte. 26477/220.

c) Declaración da xubilación obrigatoria de D. Benjamín Suárez Sánchez, con data de efectos 10/05/2015. Expte. 26573/220.


22.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 8 de maio de 2015, ás 14,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 6 de maio de 2015.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.