Escoitar

Pleno da Corporación

mércores, 22 xan 2014
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 1

CONVOCATORIA


ORDE DO DIA para a sesión EXTRAORDINARIA que terá lugar o día 23 de XANEIRO de 2014, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.


ÚNICO.- Proxecto de modificación orzamentaria Nº 1/2014, crédito extraordinario. Expte. 2288/440 (815/1101).
DECRETO DE CONVOCATORIA:
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión EXTRAORDINARIA no salón de Plenos ás 9,00 HORAS do día 23 DE XANEIRO, para resolver os asuntos da devandita relación.

Se na primeira convocatoria non existira o quorum necesario, entenderíase convocada a sesión automaticamente á mesma hora dous días despois.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Corporación para a súa concorrencia puntual ó acto e fágase público no taboleiro da Casa do Concello ós efectos de información.

Vigo, 20 de xaneiro de 2014
O ALCALDE, O SECRETARIO XERAL DO PLENO,


Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda.