Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 3 out 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 4 DE OUTUBRO DE 2013.


1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente do 17 de setembro, extraordinaria e urxente e ordinaria do 20 de setembro de 2013.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta de Sentenzas, Autos e Decretos:

a) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo n.º 1 de Vigo no RC-A Procedemento Abreviado n.º 124/2013. Demandante: COMPAÑÍA DE SEGUROS GÉNESIS E Dª AURORA PÉREZ LORENZO. Obxecto: Resolución da Concelleira delegada de Patrimonio de data 25.02.2013, sobre a indemnización por responsabilidade patrimonial. Desestimado o recurso.

b) Sentenza do X. Primeira Instancia nº2 de Vigo, no Procedemento Ordinario 966/12. Demandante: BELARMINO ALONSO COMESAÑA. Asunto: Acción declarativa de dominio do Camiño Pedreira R-2 (expte.17613/240). Estimada a demanda.

c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 379/2012 p.o. Demandante: Dª Mª LUISA RODRÍGUEZ GÓMEZ. Obxecto: Resolución do 17/09/2012 (E.P.) Expte.: reclamación patrimonial caída na vía pública o 15/07/2010 (Expte. Nº 3212/243) Desestimado o recurso.

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 301/2012 p.o. Demandante: "C.P. GENARO DE LA FUENTE Nº 30". Obxecto: Resolución do 27/07/2012, reclamación patrimonial (Expte. Nº 2853/243). Desestimado o recurso.

e) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 161/2013 p.a.
Demandante: D. Javier Posada Tomé. Obxecto: Resolución do 09/05/2013. Sanción de tráfico (Expte.: 138619823). Rematado o procedemento.

f) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 392/2012 P.O. Demandante: "LAGARES OCA S.L". Obxecto: XGL 17.8.2012, RECURSO "ESPECIAL" CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (do IMB e D) Expte.: 18994/240. Desestimado o recurso.

g) Sentenza do TSX de Galicia, Sala do C-A, Sección 4ª, no RC-A nº 04/15140/2010 P.O. Demandante: FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. Obxecto: Ordenaza Fiscal taxas pola utilización privativa e aproveitamento especial constituído no Solo, Subsolo ou Voo da vía Pública a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía mobil. Estimado parcialmente o recurso.

h) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 131/2013 p.a. Demandante: D. JOSÉ MANUEL PÉREZ PAZO. Obxecto: reclamación patrimonial por caída de árbore nun automóbil o 27/06/2011 (Expte.: 3601/243). Estimado o recurso parcialmente.

i) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 149/2013 P.A. Demandante: D. DANIEL MARCIAL PINA. Obxecto: Resolución 9-4-2013 (en reposición) Sanción Tráfico (Expte: 128672890). Desestimado o recurso.

k) Decreto do Xulgado do Social nº 4 de Vigo no MSCT 26/2013 (sistemas de retribución e traballo/rendemento). Demandante: Dª SONIA PÉREZ LÓPEZ. Desestimento da autora.

l) Decreto do Xulgado do Social nº 4 de Vigo no MSCT nº 25/2013 (retribucións e sistemas de traballo/rendemento) Demandante: Dª PILAR VARELA TABARES. Desestimento da actora.

m) Sentenza do Xulgado do Social nº 5 de Vigo no MSCL nº 26/2013 (retribucións, sistema de traballo e rendemento) Demandante: D. IVÁN MARTÍNEZ GÓMEZ. Desestimento da actora.

n) Decreto do Xulgado do Social nº 5 de Vigo no MSCL nº 24/2013 (retribucións, sistema de traballo e rendemento) Demandante: Dª ROSARIO MAYO ALONSO. Desestimento da actora.

o) Decreto do Xulgado do Social nº 5 de Vigo no MSCL nº 23/2013 (retribucións, sistema de traballo e rendemento). Demandante: Dª CRISTINA FREIRE RODRÍGUEZ. Desestimento da actora.

p) Decreto do Xulgado do Social nº 5 de Vigo no MSCL nº 25/2013 (retribucións, sistema de traballo e rendemento) Demandante: Dª JOAQUINA DE JESÚS PÉREZ CRIADORIVERO. Desestimento da actora.

q) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 141/2013 P.A. Demandante: MAPFRE FAMILIAR S.A e D. José Mª Prado Comesaña. Obxecto: Resolución do 6-8-2013 (e.p) reclamación patrimonial (Expte. 3603/243) Estimado parcialmente o recurso.

BENESTAR SOCIAL
3.- Proposta de autorización para a subscrición dun convenio de colaboración entre a entidade prestadora do Servizo de Axuda no Fogar (CLECE S.A.) e a Confederación de Empresarios de Pontevedra a para a realización de prácticas de alumnos. Expte. 88190/301.

4.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 1/2180, 4/477, 24/1291, 1/2126, 02/251, 02/2355.

DEPORTES
5.- Proposta de autorización para a organización da carreira benéfica "Todos con Senen" o 27 de outubro. Expte. 11962/333.

6.- Proposta de autorización para a organización do "XVIII Edición do Cross Escolar A.D. Castro San Miguel" o vindeiro 13 de outubro. Expte. 12157/333.

7.- Proposta de autorización para a organización a "XXVIIII Carreira Popular da Amizade" en Bembrive o 12 de outubro. Expte. 12393/333.

8.- Proposta de autorización para a organización da "II Carreira popular y Canicross-Alejandro Gómez" en Zamáns o 13 de outubro. Expte. 11949/333.

EDUCACIÓN
9.- Solicitude á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia de desafectación ao uso educativo das vivendas de mestres no CEIP Candeán Igrexa. Expte. 15369/332.


EMPREGO
10.- Bases de selección do persoal ó abeiro das Axudas e Subvencións da Consellería de Traballo e Benestar-Xunta de Galicia para o fomento de emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locales- ano 2013. Expte. 10036/77.FOMENTO
11.- Proxecto para o acondicionamento e mellora do acceso ao Barrio de Navia dende a VG-20. Expte. 2422/443.

12.- Proxecto de Humanización da rúa Rosalía de Castro, Fase 1, entre as rúas República Argentina e Canceleiro. Expte. 2423/443.

MEDIO AMBIENTE
13.- Proxecto de actividades de sensibilización e educación medioambiental: "Percorridos Medioambientais de Outono". Expte. 9703/306.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
14.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de Veciños "Praza da Miñoca" para o fomento das actividades da entidade para o 2013, mediante o financiamento dos gastos de mantemento do seu local social. Expte. 6295/320.

15.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de Veciños de Teis para axudar ao financiamento dos gastos derivados do desenvolvemento das actividades para o ano 2013 e do uso do Centro Cívico de Teis. Expte. 6257/320.

16.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo para o fomento das actividades da entidade para o 2013, mediante financiamento dos gastos de mantemento do local social. Expte. 6302/320.

17.- Outorgamento de subvencións para o fomento do asociacionismo e participación cidadá do ano 2013. Expte. 6208/320.

RECURSOS HUMANOS
18.- Produtividade aos funcionarios do Servizo de Desifección pola Campaña de desratización do ano 2013. Expte. 23873/220.

19.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do Servizo de Desinfección correspondente ao mes de agosto 2013. Expte. 24430/220.

20.- Axudas especiais con cargo ao Fondo de Acción Social. Expte. 24424/220.

21.- Dar conta de Resolucións do concelleiro-delegado de Xestión Municipal:

a) Resolución de declaración da xubilación obrigatoria do empregado público municipal D. Manuel Barbeito Reino. Expte. 24445/220.
b) Resolución de declaración da xubilación obrigatoria da empregada pública municipal Da. Margarita García Romero. Expte. 24446/220.

c)Resolución de solicitude de renuncia ao posto de traballo como oficial xardineiro (interino por acumulación de tarefas), D. Alvaro Otero Pazos. Expte. 24454/220.

SEGURIDADE E MOBILIDADE
22.- Devolución de avais:

a) Mª Teresa Iglesias Liste. Expte. 86708/210.
b) Construcciones Sito y Fdez., S.L. Expte. 86612/210.
c) Monteromán Empresa Constructora S.L. Expte. 86942/210.
d) Impermeba S.L. Expte. 86829/210.
e) Comunidad Propietarios Balaídos, 73-Telleira. Expte. 86941/210.
f) Construcciones Sito y Fernández S.L. Expte. 86827/210.
g) Construcciones sito y Fernández S.L. Expte. 86826/210.
h) Construcciones Conde S.A. Expte. 86758/210.
i) Construcciones Serafín Carrera. Expte. 86748/210.
k) Inmago S.L. Expte. 86730/210.
l) Comunidad Propietarios Eduardo Iglesias, 9. Expte. 86757/210.
m) Sánchez Alvarez S.L. Expte. 86089/210.
n) Oresa S.L. Expte. 84602/210.

VIAS E OBRAS
23.- Devolución de fianza a Construcciones Conde S.A. Expte. 66237/250.

24.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 4 de outubro de 2013, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 2 de outubro de 2013.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.