venres, 22 outubro 2004

Pleno da Corporación

venres, 22 out 2004

Convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión ORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE horas do día VINTECINCO DE OUTUBRO, para resolve-los asuntos da devandita relación.

Xunta de Goberno Local

venres, 22 out 2004

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 25 de outubro de 2004, quince minutos despois do remate da sesión plenaria convocada para o mesmo día.