Escoitar

Pleno da Corporación

Convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión ORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE horas do día VINTECINCO DE OUTUBRO, para resolve-los asuntos da devandita relación.

venres, 22 out 2004
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 19

ORDE DO DÍA

1.- Acta anterior. (Sesión ordinaria 26.07.04)


ALCALDIA
2.- Cambio de vocal representante do Grupo Municipal do PP no Consello de Administración do Instituto Municipal dos Deportes.


XESTIÓN MUNICIPAL
3.- Solicitude de compatibilidade para o exercicio da docencia como profesora asociada da Universidade de Vigo, presentada por Dª Ana Kowalski Bianchi. Expte. 15285/220.

4.- Dar conta de indemnización substitutiva e recoñecemento de débeda por importe de 30.000 € a favor de Faro de Vigo pola distribución dun políptico conmemorativo da Reconquista de Vigo. Expte. 1173/101.

5.- Dar conta de indemnización substitutiva e recoñecemento de débeda por importe de 51.789,59 €, a favor de "Merckley, Gabinete de comunicación y arte, S.L.", por gastos de publicidade institucional. Expte. 1362/101.

6.- Aprobación definitiva do regulamento orgánico da Comisión Especial de Suxerencia e Reclamacións e do Valedor do Cidadán. Alegacións presentadas. Expte. 1179/110.

7.- Modificación da RPT do IMD para o ano 2005. Expte. 4809/333.

8.- Determinación da forma de xestión do servizo de conservación e reposición de zonas verdes e parques infantís.


MOCIÓNS
9.- Moción do Grupo municipal de DPG instando que os Servicios Sociais realicen estudos para a creación de Centro de Día para asistencia a persoas sen recursos.

10.- Moción do Grupo municipal de DPG sobre a operatividade do Aeroporto de Peinador.

11.- Moción do Grupo municipal de DPG instando á Alcaldía a realizar xestións coa Zona Franca para procurar solo a empresas que pretendan instalarse en Vigo.

12.- Moción do Grupo municipal do BNG sobre o peche ó tráfico os domingos e festivos do contorno da Praza de Compostela.

13.- Moción do Grupo municipal do BNG sobre política de reestructuración naval.

14.- Moción do Grupo municipal do BNG sobre encargar ós servizos técnicos do Concello a redacción do texto base da futura Ordenanza municipal para a xestión local da enerxía de Vigo.

15.- Moción do Grupo Municipal do BNG sobre dirixirse á Consellería de Medio Ambiente para a construcción dun PUNTO LIMPO en Vigo.

16.- Moción do Grupo Municipal do BNG sobre a elaboración de anteproxectos de obras de reurbanización de distintos tramos e viais no casco urbano de Vigo.

17.- Moción do Grupo Municipal do BNG sobre a toponimia no termo municipal de Vigo.

18.- Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE sobre distintas actuacións conformes coa nova Lei integral contra a violencia de xénero.

19.- Rogos e preguntas.