Escoitar

Xunta de Goberno Local

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o luns día 14 de xaneiro, ás 08.00 horas en primeira convocatoria e ás 09.00 horas en segunda convocatoria.

venres, 11 xan 2008
Para resolver os asuntos da seguinte relación:

1.- Proxecto de "Regulamento do Rexistro de Intereses do Concello de Vigo".

BENESTAR SOCIAL
2.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo departamento de Benestar Social durante o mes de novembro-decembro de 2007. Expte. 27755/301.

3.- Rectificación de erro na contratación de persoal para cubrir a actividade do departamento de Benestar Social nos programas de inclusión e inmigración na vindeira Xunta de Goberno local. Expte. 27843/301.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
4.- Autorización provisional de instalación de caixeiros automáticos na lonxa do edificio do Concello de Vigo (Caixanova). Expte. 17827/240.

5.- Autorización provisional de instalación de caixeiros automáticos na lonxa do edifico do Concello de Vigo (Banco Pastor). Expte. 17832/240.

6.- Alta no Inventario Municipal de Bens e Dereitos de propiedade na rúa Párroco D. Serafín. Expte. 18207/240.

7.- Devolución de garantías:
a) Besada y Failde BMJ Arquitectos S.C. Expte. 2133/241.
b) MDC Ingeniería S.L. Expte. 2134 e 2135/241.
c) Obras y Contrucciones Dios S.A. Expte. 48051/250.
d) Ibersilva Servicios S.A. Expte. 3986/446.

8.- Reclamación de D. Jorge Quintana Mirón de responsabilidade patrimonial. Expte. 908/243. Estimada.

9.- Reclamaicón de D. José Angel Ibañez Paz de responsabilidade patrimonial. Expte. 1333/243. Desestimada.

10.- Reclamación de D. Antonio Edreira Sánchez (Mapfre, Seguros) de responsabilidade patrimonial. Expte. 1335/243. Estimada.

11.- Reclamación de Dª. Mª Cristina Amandi Oliveira de responsabilidade patrimonial. Expte. 528/243. Responsable UTE Aqualia-FCC SA. Expte. 528/243.

12.- Reclamación de Dª. Dolores González García de responsabilidade patrimonial. Expte. 1332/243. Desestimada.

13.- Reclamación de D. Alvaro TaiTai Vicente (Génesis Seguros Generales S.A.) de responsabilidade patrimonial. Expte. 1257/243. Desestimada.

14.- Reclamación de Dª. Verónica Capelo Capelo de responsabilidade patrimonial. Expte. 1255/243. Desestimada.

15.- Reclamación de Dª. Kristina Speer Santos de responsabilidade patrimonial. Expte. 1303/243. Estimada.

16.- Reclamación de Dª. Mª. Eugenia Rodríguez Salgueiro de responsabilidade patrimonial. Expte. 1266/243. Desestimada.

17.- Reclamación de Dª. Rosa Rodríguez Lago de responsabilidade patrimonial. Expte. 1299/243. Responsable UTE Aqualia-FCCSA. Expte. 1299/243.


18.- Recurso de reposición interposto por Dª. Olga María Cabral Ventura contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de responsabilidade patrimonial. Expte. 1139/243. Desestimado.


PERSOAL
19.- Proposta de contratación laboral temporal dun administrativo para o Departamento de Cultura. Expte. 10685/331.

20.- Dar conta da resolución de Alcaldía sobre gratificacións por servizos especiais e extraordinarios por horas en exceso do Servizo de Extinción de Incendios- decembro 2007.

21.- Xornadas de reforzo da Policía Local correspondentes ó mes de novembro de 2007. Expte. 17988/220.

22.- Graficación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal- xuño, xullo e novembro 2007. Expte. 17989/220.

23.- Recoñecemento de grao persoal de Dª. Susana García Alvarez. Expte. 17789/220.

24.- Recoñecemento de grao persoal de Dª. Rosa Nuñez Fernández. Expte. 17790/220.


URBANISMO
25.- Proxecto de Compensación do Polígono ünico do Plan Parcial Gandariña. Aprobación definitiva. Expte. 4777/401.

26.- Rectificación da cesión de 85 m2 para o ensanche e mellora do camiño Longra-Coruxo, por parte de D. Clemente Comesaña Prado, acordada polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en data 7.09.06. Expte. 48840/250.

27.- Rogos e preguntas.