Escoitar
Anuncio Recadación Voluntaria

Datas de cobranza de tributos de cobro periódico 2007

<br /> <br />

venres, 19 xan 2007
Por resolución de data 09-01-07 firmada polo concelleiro delegado de xestión municipal, se fixan como datas de comenzo e final de cobranza, en período voluntario, dos padróns de tributos de cobro periódico e notificación colectiva correspondentes ó exercicio 2007 (calendario do contribuínte para o ano 2007), as seguintes:

Imposto vehículos de tracción mecánica: Data inicio: 31 de marzo
Data fin: 31 de maio de 2007

Taxa de lixo-vivendas
Data inicio: 1 de xuño
Data fin: 1 de agosto de 2007

Taxa de exaccións unificadas industriais Data inicio: 1 de xuño
Data fin: 1 de agosto de 2007

Imposto sobre bens inmobles
Data inicio: 31 de agosto de 2007
Data fin: 2 de novembro de 2007

Imposto sobre actividades económicas Data inicio: 31 de agosto de 2007
Data fin: 2 de novembro de 2007