Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 19 de xaneiro de 2006, ás 9:30 horas en primeira convocatoria, e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da seguinte relación.

mércores, 18 xan 2006

1. ACTA ANTERIOR ( 22.12.05)

ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

2. TRASLADO Ó PLENO DO DICTAME DO CATEDRÁTICO DE DEREITO ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE AUTÓNOMA D. ANGEL MENENDEZ REXACHS CON RELACIÓN Á NULIDADE DO ACORDO PLENARIO DE 27.11.92 SOBRE CONVENIO DE CESIÓN DE PARCELA PARA VIAL DA CIRCUNVALACIÓN CON MIRAFLORES VIGO S.A. ( EXPTES 4490/401, 4619/401, 4650/401).

DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

3. ESTUDIO DE DETALLE NA UA-13-VALIÑARES (OIA)-SUSPENSIÓN. (EXPTE 8103/411)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

4. MOCIÓN DO PS DE G-PSOE SOBRE ANOTACIÓN PREVENTIVA NO REXISTRO DA
PROPIEDADE DE RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE
URBANISMO E EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. (EXPTE 4647/401).

5. CONTRATACIÓN LABORAL DUN AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A DEPURACIÓN DO CENSO DA ITE. (EXPTE 1571/407)

6. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DO 3.11.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/0004263/ 2002 (P.O.) INTERPOSTO POR DONA MARÍA VICTORIA FERNANDEZ SILVA E "SAN ANDRES PARK S.L." CONTRA ACORDO DO CONCELLO DE VIGO DE 7.02.02 POLO QUE SE DESESTIMA O RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA OUTRO DE 26.04.01 DE APROBACIÓN DEFINITIVA DUN POLÍGONO NA ESTRADA CAMPOSANCOS (C-550 VIGO-BAIONA).EXPTE 5376/411. DESESTIMATORIA.

b) SENTENZA DO 29.11.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 248/03 (P.O.) INTERPOSTO POR D. JOSÉ
VILLAR CASAS CONTRA DESESTIMACIÓN MUNICIPAL DA SOLICITUDE FORMULADA POLO RECORRENTE PARA A INCOACIÓN E TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ATA A SÚA FINALIZACIÓN CO RESPECTO AS OBRAS EFECTUADAS POR D. LUIS ALVAREZ NUÑEZ NA ESTRADA DE S. XOAN (EXPTE 12351/423). DESESTIMATORIA.

c) AUTO DO 1.07.05 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 64/2005 (P.A.) INTERPOSTO POR D. JOSÉ VARELA FERNANDEZ CONTRA INACTIVIDADE POR NON EXECUCIÓN DO ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE 28.05.98 EN CANTO Á ORDE DERRUBA DAS OBRAS NA ESTRADA DO BAO Nº 144 (EXPTE 8820/423). DESESTIMENTO.

d) SENTENCIA DO 13.12.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 43/05 (P.O.) INTERPOSTO POR D. MANUEL GONZALEZ ALONSO CONTRA RESOLUCIÓN DA X.M.U. DE 13.10.04 DESESTIMATORIA DA SOLICITUDE DE ANULACIÓN DE MULTAS COERCITIVAS IMPOSTAS POLO INCUMPRIMENTO REITERADO DA EXECUCIÓN DAS OBRAS ORDENANAS POR RESOLUCIÓN DE 7.10.99 NO INMOBLE SITO NO Nº 6 DA RÚA LÓPEZ DE NEIRA.DESESTIMATORIA.

e) SENTENCIA DO 13.12.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 132/05 (P.O.) INTERPOSTO POR "OBRAS E INMUEBLES SOCIALES Y CULTURALES S.A. " CONTRA RESOLUCIÓN DE 19.05.05 DESESTIMATORIA DA SOLICITUDE DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CON RELACIÓN ÁS SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRAS DE DERRUBA (EXPTE 51274/421), REFORMA E AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE (EXPTE 51275/421) E AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADE PARA RESIDENCIA (EXPTE 28353/422) NA PARCELA SITA NA RÚA COUTO Nº 2. DESESTIMATORIA.

f) AUTO DO 28.11.05 RECAÍDO NO R.C.A. 156/2004 (P.O) INTERPOSTO POR EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS GALAICOS S.A." CONTRA ACORDO PLENARIO DE 02.03.04 SOBRE SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO DE OUTORGAMENTO DE LICENCIAS, CON FUNDAMENTO NA REVISIÓN DO PXOU EN RELACIÓN CON DISTINTOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDE DE LICENCIA DE OBRAS AFECTADOS POR DITA SUSPENSIÓN. DESESTIMENTO.

g) AUTO DO 27.04.05 RECAÍDO NO R.C.A. 02/0005427/2002 INTERPOSTO POR JOAQUIN VIÑAS E OUTROS CONTRA ACORDO PLENARIO DE 29.07.02 APROBATORIO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 23 DO PERI IV SAN ROQUE. DESESTIMENTO.

h) SENTENCIA DO 10.11.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/0004539/2002 INTERPOSTO POR " JUNTA DE COMPENSACIÓN DO PAU-PLAN PARCIAL CAMBESES" CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO AMBITO DO P.P. CAMBESES (EXPTE 4269/401). ESTIMATORIA.

i) AUTO DO 7.11.05 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 202/05 (P.O.) INTERPOSTO POR RAFAEL RIVEIRO ÁLVAREZ CONTRA INFORME TÉCNICO DE DATA 04.01.05 SEGUNDO O CAL SE INFORMA O RECORRENTE QUE NON PROCEDE A INCOACIÓN DE EXPTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA. INADMISIBILIDADE.

7. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 29685/422.- ACADEMIA DE PELUQUERIA ARTURO SL
2. 49712/421.- ADELINO CARRERA GUILLADE
3. 54633/421.- MARTA ALONSO ABALDE
4. 54727/421.- LICOFE PROMOCIONES
5. 55186/421.- MARIA CARMEN GONZALEZ COSTAS
6. 55215/421.- GRUPO EMPRESARIAL CYL SL
7. 48956/421.- CASIANO VEIGA MARQUEZ
8. 53216/421.- EMILIO CAL CRESPO
9. 53312/421.- BASKET, S.L.
10. 42320/421.- ANTONIO PEREIRA RODRIGUEZ
11. 50701/421.- CALEUCHE SL
12. 54229/421.- JUAN CARLOS VIEITEZ SOTO
13. 53817/421.- ACADEMIA DE PELUQUERIA ARTURO
14. 52400/421.- MANUEL CAMPOS PEREZ
15. 28494/422.- BIG BEN C.B.
16. 28505/422.- DEMETRIO SOARES ARAUJO
17. 28518/422.- GLORIA LEONOR COCUY LLANOS
18. 28519/422.- VICUS VIDEO C.B.
19. 22496/422.- BIKE 52 SL
20. 29201/422.- MARIA JOSE LAGO CARRERA
21. 30081/422.- REBECA SURIS RIAL
22. 29534/422.- M. P. MEDIOAMBIENTE S.L.
23. 30186/422.- JOSE MIGUEL BARROS PUGA
24. 28231/422.- ANFALY PELUQUEROS SL
25. 29942/422.- JOSE ANTONIO FERNANDEZ MUIÑOS
26. 30210/422.- AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL S.A.
27. 18581/422.- PAULA ALVAREZ MIGUEZ
28. 25086/422.- NORFOOD S.L. DESARROLLO DE NEGOCIOS
29. 38779/421.- BIKE 52 SL
30. 54382/421.- JOSE ANTONIO FERNANDEZ MUIÑOS
31. 27493/422.- JOSE LUIS VIDAL DOMINGUEZ
32. 15290/422.- DAVID JAMARDO GONZALEZ
33. 25336/422.- MESON JAMONERIA CENTRO SL
34. 44715/421.- MESON JAMONERIA CENTRO SL


8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS