Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 12 de xaneiro de 2006, ás 9,30 horas en primeira convocatoria, e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da seguinte relación.

mércores, 11 xan 2006
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR ( 20.12.05)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

2. MOCIÓN DO PS DE G-PSOE SOBRE ANOTACIÓN PREVENTIVA DA INTERPOSICIÓN, DEMANDA E SENTENCIAS EN RECURSOS CONTENCIOSOS INTERPOSTOS CONTRA PLANS DE ORDENACIÓN, INSTRUMENTOS DE EXECUCIÓN OU DE LICENCIA ASÍ COMO DA INCOACIÓN DOS EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA SOBRE FINCAS NAS QUE SE PRESUMA COMETIDA A INFRACCIÓN.( DOC. 50198649).

3. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE DATA 7/10/04 SOBRE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NO CAMIÑO PIÑEIRO Nº 16-LAVADORES.(EXPTE 11684/423).
b) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NO CAMIÑO CAMPO GRANDE Nº 11 (EXPTE 13040/423).

4. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 28246/422.- ARACELI GONZALEZ NOVELLE
2. 28411/422.- GLORIA MARIA SEMINARIO WUNDER
3. 28412/422.- CELSO AGUSTIN ALONSO CELADA
4. 28462/422.- MESON TELLAS S.L.
5. 28522/422.- MANUEL CACHEIRO GONZALEZ
6. 28524/422.- LUIS CRUZ ROMERO
7. 28541/422.- TUTTO CB
8. 28559/422.- CESAREA SOTELO RIVERO
9. 28568/422.- SINDICATO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA
10. 28269/422.- TOCA SALGADO SL (TOYSAL)
11. 30331/422.- CONSTRUCCIONES PARAXE SL
12. 30388/422.- JOSE RAMON MONTERO VERISIMO
13. 51108/421.- TOCA SALGADO SL (TOYSAL)
14. 28398/422.- PIÑEIRO SPORT SL
15. 28546/422.- MARCELO ALEJANDRO BARCIELA DURAN
16. 29104/422.- EUROREFREY IMPEX S.L.
17. 21833/422.- VASCOGALI SL
18. 25057/422.- GRUDESTEC SL

5. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS