Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

luns, 19 dec 2005
O Consello da Xerencia de Urbanismo celebra sesión ordinaria o martes,día 20, ás 10 horas, co seguinte orde do día:

1. ACTA ANTERIOR (24.11.05)

DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE REPARCELACIÓN DO POLÍGONO 11 DO PERI IV-04 DO CALVARIO (EXPTE 4624/401)

3. PARTICIPACIÓN DO EXCMO CONCELLO DE VIGO NO PROXECTO PAGUS (EXPTE 966/400)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

4. MOCION DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE REPROBACION AO GOBERNO MUNICIPAL (DOC. 50195694)

5. APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA PARA REHABILITACIÓN DOS ELEMENTOS COMUNS EN URZAIZ Nº 8 ( EXPTE 245/431)

6. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DO 22.09.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/4431/02 INTERPOSTO POR "SEROMAR, S.A." CONTRA ACORDO PLENARIO DO 28.01.02, POLO QUE SE APROBA DEFINITIVAMENTE A MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 18 DO PXOU RELATIVA O TRAZADO DO PRIMEIRO CINTO DE CIRCUNVALACION DE VIGO E ACCESO Ó PORTO DE BOUZAS. DESESTIMATORIA.

b) SENTENZA DO 28.09.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 29/05 (P.A.) INTERPOSTO POR D. JOSÉ PRADO FERNÁNDEZ CONTRA INACTIVIDADE DO CONCELLO POR FALTA DE EXECUCIÓN DO ACORDO DA COMISIÓN DE GOBERNO DO 8/11/96 NO EXPTE Nº 6199/423. ESTIMATORIA.

c) SENTENZA DO 25.10.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 236/04 (P.O.) INTERPOSTO POR Dª CRISTINA COMESAÑA ÁLVAREZ, CONTRA ACORDO DA X.M.U. DO 11.11.04 RECAIDA NO EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DE LEGALIDADE URBANÍSTICA. Nº 12.385/423. DESESTIMATORIA.

d) SENTENZA DO 21.07.05 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN Nº 02/4443/02 INTERPOSTO POR "CORUJAUTO, S.A.", CONTRA SENTENZA DO 07/02/02 DESESTIMATORIA DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DA X.M.U. DE 24.08.00 SOBRE RESTAURACION DA LEGALIDADE URBANÍSTICA. DESESTIMATORIA.

e) SENTENZA DO 27.10.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/4264/02 INTERPOSTO POR D. JOSÉ MARIA LÓPEZ FERNÁNDEZ, CONTRA ACORDO PLENARIO DE 26.11.01, SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DO P.P. QUIRÓS. DESESTIMATORIA.

f) AUTO DO 21.06.04 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 117/05 (P.O.), INTERPOSTO POR Dª DOLORES OTERO VILLAR POR DESESTIMACION POR SILENCIO DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA A DESESTIMACIÓN DE DECLARACION DE INFRACCIÓN URBANISTICA. DESESTIMENTO.

g) SENTENZA DO 7.09.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 106/05 (P.A.) INTERPOSTO POR D. JOSÉ SEVERINO GARCÍA BARCALA, CONTRA RESOLUCIÓN DA X.M.U. DE 02.07.04, DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN DO ACTOR CONTRA RESOLUCIÓN DO PRESIDENTE DA X.M.U. DE 09.07.03 SOBRE DECLARACIÓN DE RUINA INMINENTE NO Nº 3 DA RÚA BARRANCO. EXPTE Nº 46.905/421. DESESTIMATORIA.

h) SENTENZA DO 28/07/05 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN Nº 4625/02, INTERPOSTO POR D. ÁNGEL BARROS VILA, CONTRA SENTENZA DO 06.03.02 DICTADA NO RECURSO Nº 32/01 (P.O) DO X.C.A Nº 3 DE PONTEVEDRA, RELATIVO AO ACORDO DA X.M.U. DO 26.10.00 E 7.11.00 SOBRE EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA Nª 6723/423. DESESTIMATORIA.

i) SENTENZA DO 21.09.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 8137/02, INTERPOSTO POR Dª AMELIA CARIDE BUGARÍN, CONTRA ACTUACIÓN POR VÍA DE FEITO DO CONCELLO DE VIGO CONSISTENTE NA OCUPACION DUNHA PORCIÓN DA PARCELA DA SOLICITANTE COLINDANTE CO RIO LAGARES CON OCASIÓN DA EXPROPIACIÓN PARA A EXECUCIÓN DOS PROXECTOS DE MELLORA DO CAUCE E RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS. DESESTIMATORIA.

j) SENTENZA DO 10.11.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/4873/02 , INTERPOSTO POLA CC.PP. DO EDIFICIO "LAS GARDENIAS" CONTRA ACORDO DO 29.04.02 DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO TEXTO REFUNDIDO DO PERI "I-01-PAZOS". EXPTE Nº 5.684/411. INADMISIBILIDADE.

7. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:


1. 29365/422.- M BEGOÑA GONZALEZ MARTINEZ
2. 29894/422.- ADAMS VERIN S.L.
3. 53386/421.- EDUARDO GONZALEZ PEREZ
4. 53614/421.- DESINFRIO SL
5. 54467/421.- JUAN COMESAÑA LAGO
6. 55020/421.- VIUCONSA
7. 54348/421.- JOAQUIN PIÑEIRO PEREZ
8. 47968/421.- INMOBILIARIA VISTA AL MAR SA
9. 52735/421.- JULIO PIORNO GONZALEZ
10. 52667/421.- JOSE MANUEL MOLARES ALONSO
11. 53908/421.- MINIMAL HABITAT SL
12. 53909/421.- ISOLINA MISA RODRIGUEZ
13. 54319/421.- M DOLORES TABOADA RODRIGUEZ
14. 54807/421.- CASIMIRO ALONSO MALLO
15. 51784/421.- MORFISA S L
16. 33197/421.- PRADAVILA SL
17. 36885/421.- PROMOCIONES INMOBILIARIAS DE GALICIA PRO
18. 53037/421.- EXTRACO SA
19. 53529/421.- PIRSA O GROVE SA
20. 54163/421.- MARTA ALONSO ABALDE
21. 53082/421.- M BEGOÑA GONZALEZ MARTINEZ
22. 54283/421.- ADAMS VERIN S.L.
23. 54483/421.- GENERAL OPTICA S.A.
24. 54672/421.- ANA BLANCO FONTAO
25. 54753/421.- CARMEN ALONSO SENRA CB HEREDEROS
26. 28893/422.- ESPERANZA IGLESIAS VIDAL
27. 30148/422.- A GRANXA DAGABY S.L.
28. 28217/422.- CARLA SUSANA FERREIRA CAMPOS
29. 29545/422.- RUBEN TAPIA DOMINGUEZ
30. 29419/422.- TERESA CASANOVAS SAEZ
31. 30127/422.- CONSTRUCCIONES M R BAHIÑA, S.L.
32. 29393/422.- GOVIS SISTEMAS MULTIMEDIA SLL
33. 25927/422.- NEW PORT VELA S.L.
34. 26345/422.- AVELINO PEREZ PEREZ
35. 28759/422.- OCIO OLIVICO S.L.
36. 28212/422.- HERMANOS RODRIGUEZ GOMEZ SA
37. 25919/422.- COMERCIAL AMPHER, SL
38. 28143/422.- EMILIO LLOVES PEREZ
39. 26716/422.- RIC MOTORSPORT VIGO SLL
40. 29903/422.- DESINFRIO SL
41. 29233/422.- FUNDACION RENAL IÑIGO ALVAREZ DE TOLEDO
42. 26154/422.- SEVERINO SANCHEZ DOMINGUEZ
43. 46526/421.- SEVERINO SANCHEZ DOMINGUEZ
44. 47893/421.- RIC MOTORSPORT VIGO SLL
45. 52848/421.- FUNDACION RENAL IÑIGO ALVAREZ DE TOLEDO
46. 27678/422.- ANA MARIA PIÑEIRO FREIRIA
47. 24882/422.- JOSEFINA PEREZ PEREZ

8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS